فایل word سازمان های ورزشی و مدیریت آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word سازمان های ورزشی و مدیریت آن دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word سازمان های ورزشی و مدیریت آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

     فهرست مطالب
فصل اول : مدیریت – فرایند اساسی مدیریت    1
مدیریت    8
تاکید این تعریف :    8
مدیریت ورزشی :    9
فرآیند مدریریت :    9
آیا مدیریت علم  است یا هنر   ؟    9
هنر :    9
مقصود مدیریت :    10
سازمان و نیاز به مدیریت    10
حرفه مدیریت بطور کلی به سوالات زیر پاسخ می دهد :    11
حرکت افراد و گردش کار سازمانها از :    11
مهارت های مدیران    12
سطوح مدیران / آیا کار همه مدیران یکسان است ؟    13
مدیریت موثر و موفق  :    14
چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود ؟    14
نظریه ها و مکاتب مدیریت    15
مفاهیم و گرایشات کلی مدیریت از نظریه های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از :    16
الف – مکتب کلاسیک    16
1 – نظریه  مدیریت علمی :    16
2 – نظریه فرآیندی مدیریت :    17
3 – نظریه بوروکراسی ماکس وبر  -    19
اصول و مفاهیم بوروکراسی    20
ب )مکتب نئوکلاسیک / نظریه مدیریت رفتاری    20
سازمانهای رسمی و غیر رسمی    22
نظریه سلسله مراتب نیازها    22
سلسله مراتب نیازهای مازلو    23
اصول و مبانی مدیریت    25
وظایف مدیریت : پژوهشگران و نظریه پردازان علم و هنر مدیریت بر 5 وظیفه :    25
1 – برنامه ریزی :    25
ضرورت برنامه ریزی :    26
موفقیت هر سازمان :    26
هدفهای برنامه ریزی :    26
تعریف هدف    27
هدف گذاری :    27
تعریف برنامه :    27
تعریف استراتژی :    28
خط مشی :    28
برنامه ریزی عملیاتی / تاکتیکی :    28
برنامه ریزی جامع / استراتژی :    28
عوامل برنامه ریزی :    29
عوامل دیگری که در امر برنامه ریزی باید مدنظر قرار گیرند :    30
کاربرگ برنامه ریزی برای رشته والیبال و تعیین هدفهای آن    30
تعیین هدفهای گروهی :    31
طرحهای کوتاه مدت, میان مدت و بلند مدت    32
برنامه ریزی برای فصل تعطیل مسابقات    33
ارزشیابی    33
تجهیزات    34
استاندارد بودن تجهیزات و ابزار ورزشی    35
وسایل ورزشی با کیفیت خوب خریداری نمایید    35
سفارش به موقع وسایل ورزشی    36
مصالح برنامه خود را در نظر داشته باشید    36
از شرکتهای قابل اطمینان خرید کنید    37
تا آنجا که امکان دارد از فروشندگان محلی خرید کنید    37
نگهداری از وسایل و تجهیزات ورزشی    37
بودجه :    38
جدول مسابقات    38
رزرو نمودن تسهیلات    39
مکاتبات    39
2 – سازماندهی    39
تعریف سازماندهی :    40
اصول مهم سازماندهی :    41
تقسیم کار و تفویض مسئولیتها    41
مراعات سلسله مراتب قدرت و اختیار    42
طراحی دستورالعمل های انضباطی    43
اساس انتخاب , شایستگی است نه شخصیت    44
سازمان صف :    44
سازمان ستاد :    44
ساختار سازمانی :    45
تقسیم بندی مختلف سازمان ها :    45
3 – بکارگیری نیروی انسانی    46
4- هدایت و رهبری :    46
رهبری :    46
سبکهای مدیریت و رهبری    47
سبک مدیریتی دستوری    48
مدیریت و رهبری حمایتی    48
مدیریت و رهبری مشارکتی    49
5 – نظارت و کنترل    50
مکانیزم نظارت و کنترل :    50
فرایند کنترل :    50
طراحی کنترل اثربخش برای برنامه های ورزشی    51
تعریف کنترل    51
فرایند کنترل :    52
سنجش و اندازه گیری عملکرد واقعی    52
اصلاح هر نوع انحرافات قابل ملاحظه    54
بودجه بندی به عنوان ابزار کنترل    55
بودجه بندی به عنوان ابزار برنامه ریزی    55
بودجه بر مبنای صفر    56
فصل دوم : آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی    58
هدف کلی    59
سازمانهای ورزشی    59
1 – سازمانهای ورزشی وابسته به جنبش المپیک    59
الف ) کمیته بین المللی المپیک ( IOC )    60
وظایف IOC    61
وظایف هیئت اجرایی    61
اجلاس IOC    62
ب ) کمیته های ملی المپیک ( NOCS )    62
ج ) کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران    63
وظایف کمیته ملی المپیک    63
ارکان تشکیلات کمیته ملی المپیک    64
مجمع عمومی    64
هیئت رئیسه و هیئت اجرایی    65
د ) فدراسیونهای بین المللی  (IFS )    66
فدراسیونهای ورزشهای المپیک زمستانی :    66
فدراسیون های ورزشهای المپیک تابستانی :    67
فدراسیونهای ورزشی که توسط ( IOC ) مورد شناسایی قرار گرفته اند ولی جز برنامه بازیهای المپیک قرار نگرفته اند :    68
هـ ) فدراسیونهای ملی ( NFS )    69
اهم وظایف فدراسیون به شرح زیر است :    70
فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران    71
ز) انجمنهای ورزشی بانوان    73
ح) هیئت ورزشی    75
ط) المپیک سولیداریتی  ( همبستگی )    75
کمکهای المپیک سولیداریتی خاص اجرای برنامه های زیر است :    76
2. جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی    76
الف) سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران    77
تاریخچه تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی    77
وظایف سازمانی تربیت بدنی    79
شورای سازمان تربیت بدنی    80
سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی    81
ب) وزارت  آموزش و پرورش    84
تاریخچه تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش    84
وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش    85
9. تهیه و تنظیم تقویم ورزشی و برنامه های تعلیمی کلوپهای ورزشی .    86
سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش    87
د) وزارت فرهنگ و آموزش عالی    88
تاریخچه تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی    88
جایگاه تربیت بدنی در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی    88
وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی    89
سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی    90
نمودار سازمانی اداره کل تربیت بدنی را می توان به شرح زیر طراحی نمود:    91
خودآزمایی    92
سازماندهی یک رویداد ورزشی    93
سازماندهی یک رویداد ساده ورزشی    93
شرح وظایف کمیته تبلیغات و انتشارات    95
شرح وظایف کمیته نمایشگاهها .    96
شرح وظایف کمیته روابط عمومی    97
شرح وظیفه کمیته فوق برنامه و امور اجتماعی    99
شرح وظایف کمیته بولتن و نشریات    100
شرح وظایف کمیته امور تجهیز سالنهای ورزشی    100
شرح وظیفه کمیته اردوهای تدارکاتی .    101
شرح وظایف کمیته امور فنی مسابقات .    102
شرح وظایف کمیته ارزیابی    103
شرح وظایف کمیته امور مالی و تدارکات .    104
شرح وظایف کمیته ترابری و امور نقلیه    105
شرح وظایف کمیته بهداشت , درمان و خدمات پزشکی    106
شرح وظیفه کمیته اسکان و امور خوابگاهها    106
شرح وظیفه کمیته تغذیه و امور سلف سرویس .    107
شرح وظیفه کمیته استقبال و تشریفات    108
الف) امور مسافرت    108
ب) استقبال و بدرقه    108
شرح وظایف کمیته مترجمین و راهنماها    109
خودآزمایی    110
بودجه 112
تعریف بودجه    112
اصول بودجه بندی    113
چرخه یا دوره بودجه بندی    113
تهیه و تنظیم بودجه    114
تصویب بودجه    114
اجرای بودجه    115
نظارت بر بودجه    115
انواع بودجه    116
الف) انواع بودجه از نظر تکنیک تهیه و تنظیم یا بودجه ریزی    116
ب) انواع بودجه از نظر ماهیت هزینه    117
بودجه عمومی دولت شامل :    117
ج) انواع بودجه از نظر زمان ( چرخه بودجه )    117
بودجه ورزش در آموزش و پرورش    118
سازماندهی موفقیت آمیز عملیات افزایش اعتبار ( بودجه )    119
چرا مردم کمک مالی می کنند ؟    120
اصول موفقیت آمیز افزایش اعتبارات    121
هدف :    121
رهبری    122
داوطلبان    123
ارتباطات مردمی    125
روشهای غیر مستقیم افزایش اعتبارات    126
فصل چهارم :مدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزش    130
اصول قابل توجه در تشکیل جلسات :    131
1. تعیین هدف    131
2. تهیه و تنظیم دستور جلسه 132
3.تعیین زمان جلسه    133
جدول تنظیم برنامه  های هفتگی بر اساس روز و ساعت    133
4. تعیین و انتخاب مکان جلسه    134
5. اطلاع قبلی    135
نمونه دعوتنامه    136
6. اداره و رهبری جلسه    137
1-6. در خدمت جمع باشد و نسبت به جلسه احساس تعهد کند.    137
2-6 محیطی آرام و دوستانه ولی جدی برای کار فراهم آورد .    137
3-6 هدایت صحیح جریان مذاکره و بحث    138
4-6 حفظ نظم و ترتیب    138
5-6 توجه به حالات کلیه افرادی که در جلسه حضو دارند .    139
6-6 شرکت دادن عادلانه افراد در بحث و گفتگو    139
7-6- رفع هرگونه سو تعبیر از مباحثات    140
8-6- حمایت از پیشنهادهای سازنده    141
9-6- کسب نتیجه و اتخاذ تصمیم    142
10-6- خلاصه کردن مذاکرات و جمع بندی    143
7 – تنظیم صورتجلسه 143
خود آزمایی :    144

 

فصل اول : مدیریت – فرایند اساسی مدیریتمدیریت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت, پس از انقلاب صنعتی به وجود آمد. دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده. اما مقصود آن – حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی همچنان باقی مانده است .
مدیریت
 عبارت است از کارکردن با و از طریق دیگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدف های کارکنان.
مدیریت هنر انجام امور به وسیله دیگران, جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.


تاکید این تعریف :
در این تعریف به سه نکته تاکید شده است.
•    تاکید بر انسان ها در سازمان
•    توجه به هدفها و نتیجه ها
•    ادغام هدف های فردی اعضاأ با هدفهای سازمان
•    مدیریت کار کردن  با منابع مالی و منابع فیزیکی است جهت دستیابی به اهداف سازمان توسط برنامه ریزی, سازماندهی, رهبری و کنترل عملیات .
•    مدیریت : هنر انجام امور به وسیله دیگران , جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.
مدیریت ورزشی : 
تمام جنبه های مدیریتی در ورزشهای سازمان یافته و تجارت ورزشی را در بر می گیرد . متخصصان در این قلمرو با مدیریت تسهیلات بودجه بندی – برنامه ریزی, سازماندهی و کارکنان سرو کار دارند.


فرآیند مدریریت :
فرآیند برنامه ریزی, سازمان دهی, رهبری و اعمال کنترل بر تلاش ها و کارهای اعضای سازمان و نیز مورد استفاده قرار دادن منابع سازمان برای دستیابی به هدف های اعلام شده از سوی سازمان می باشد.
1 – Management
2 – Sport Management
3 – American Management Association
آیا مدیریت علم   است یا هنر    ؟
علم رشته ای از حقایق, دانشها که تحت نظم و قاعده معینی در آمده و قابل اثبات است – علم چیزی است که مشاهده می شود. دارای نظام بوده و تعمیم پذیر است.
هنر :
هنر عبارت است از مهارت در انجام کاری که بوسیله تجربه, تکرار و مشاهده بدست آمده باشد, آیا مدیریت یک پدیده اکتسابی است و یا با انسان زاده می شود ؟
مدیریت را آمیزه ای از زمینه های ذاتی و توانائیهای اکتسابی می دانند. در زمینه های ذاتی مدیران به مدد استعدادها ی نهفته در وجودشان سازمان را اداره, کارکنان را ارشاد و راهنمایی و اهداف را به مرحله نهایی می رسانند. در زمینه های اکتسابی با فراگیری فنون و یافته های روز, تفکر علمی و منطقی را چراغ راه خود قرار می دهند. در پدیده مدیریت هم می توان از غریزه های ذاتی و با انسان زاده شده بهره گرفت و هم در اثر فراگیری تکنیک های خاص تخصصی روز مهارت مدیریت را بصورت اکتسابی بدست آورد.
مقصود مدیریت :
حصول اطمینان از دستیابی به هدف های سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی.

لینک کمکی