فایل word تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمه ومعرفی
1-1) مقدمه     2   
1-2) بیان مسئله    3   
1-3) ضرورت و اهمیت    5   
1-4) اهداف تحقیق    6   
1-4-1) هدف کلی     6                                                                                  
1-4-2) اهداف اختصاصی     6   
1-5) فرضیات تحقیق    7   
1-6) محدودیت¬های تحقیق    7   
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات    8   

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1) مبانی نظری    11
2-1-1) تغییرپذیری تمرین    11
2-1-2) سودمندی تغییرپذیری در اجرای آینده    12
2-1-3) تغییرپذیری در مهارت های بسته        13
2-1-4) تغییرپذیری تمرین در مهارت باز        14
2-1-5) سازماندهی تمرین تغییرپذیر        15
2-1-6) تداخل ضمنی        17
2-1-7) اثر تداخل ضمنی        17
2-2) توجیهات نظری در مورد اثر تداخل ضمنی        18
2-2-1) فرضیه بازسازی طرح عمل     19..                                                                    
2-2-2) فرضیه تلاش شناختی    20
2-3) عوامل محدود کننده اثرتداخل ضمنی        21
2-3-1) ویژگی¬های شرکت کنندگان    22..
2-3-2) ویژگی¬های تکلیف        24
2-4) پیشینه تحقیقات        26
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) نوع تحقیق    37
3-2) طرح و نگاره تحقیق    37                                                                       
3-3) جامعه, نمونه آماری و روش نمونه گیری    37
3-4) متغیرهای تحقیق    38
3-4-1) متغیر مستقل    38
3-4-2) متغیر وابسته    38
3-4-3) متغیر کنترل شده        39
3-5) ابزارتحقیق         39
3-6) شیوه اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات        40
3-7) روش آماری        42

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4- 1) توصیف آماره¬های متغیر¬های اندازه¬گیری شده        44
4-2) آزمون فرضیه¬ها        50
فصل پنجم: بحث ونتیجه¬گیری
5-1) خلاصه تحقیق    65
5-2) نتایج آزمون فرضیه¬های تحقیق    68
5-3) بحث و نتیجه¬گیری    68
5-4) نتیجه گیری        70
5-5) پیشنهادات برخاسته از تحقیق        71
5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آینده        71
فهرست منابع
منابع فارسی        74
منابع انگلیسی         76
چکیده انگلیس
پیوست ها
 

فصل اول
مقدمه ومعرفی


چکیده
هدف از تحقیق حاضر مقایسه دو شیوه متداول آموزشی (سنتی, مدرن) بر اکتساب, یادداری مولفه¬های مهارت¬های شنا با توجه به اثر تداخل ضمنی می¬باشد. به منظور انجام این تحقیق 20 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان شرکت کردند, شرکت کنندگان مهارت¬های پایه¬ای آب را با موفقیت سپری کردند. سپس به طور تصادفی در دو گروه تمرینی, نزدیک به مسدود (شیوه آموزش سنتی) و نزدیک به تصادفی (شیوه آموزش مدرن) قرار گرفتند. آزمون اکتساب و بعد از 72 ساعت بی تمرینی آزمون یادداری از مولفه¬های پا, دست و هماهنگی در چهار رشته کرال سینه ,کرال پشت ,قورباغه و پروانه, از آنها گرفته شد. داده¬ها با استفاده از آزمون t  مستقل و با استفاده از نرم افزار PASW مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (P=<0/05). و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اکتساب مولفه هماهنگی مهارت شنای قورباغه در گروه تمرین نزدیک به مسدود, نسبت به گروه تمرین نزدیک به تصادفی بهتر بوده است. که ممکن است به دلیل پیچیدگی و عدم عناصر مشابه این مهارت نسبت به سایر مهارت¬های شنا و همچنین ویژگی¬های شرکت کنندگان از جمله سطح مهارت آنها بوده باشد, نتایج تحقیقات درمولفه¬های مهارت¬های کرال سینه و کرال پشت و پروانه بین دو گروه تمرینی نزدیک به مسدود و نزدیک به تصادفی در آزمون اکتساب و یادداری, تفاوت معنی¬داری را نشان نداد که نشانگر عدم تعمیم پذیری اثر تداخل ضمنی در شرایط کاربردی است و در یادگیری مهارت شنا هر دو شیوه تمرینی خصوصاً در مولفه¬هایی که عناصر مشابه دارند می¬تواند مفید باشد.
واژهای کلیدی :
شنا, تداخل ضمنی, تمرین نزدیک به مسدود, تمرین نزدیک به تصادفی, اکتساب, یادداری.


(1-1) مقدمه
یادگیری حرکتی حیطه¬ای از یادگیری انسان است که مطالعه آن راهبردهای تازه¬ای را برای زندگی بهتر ارائه می¬دهد. یادگیری به عنوان یک پیشرفت دائمی در ظرفیت انجام یک مهارت است که در نتیجه تمرین بدست می¬آید (مگیل 2004)
مطالعه یادگیری مهارت¬های حرکتی شامل شناخت فرایندهای زیر بنایی در اکتساب و یادگیری مهارت¬ها و همچنین کاربرد آنها در موقعیتهای آموزشی است. یکی از اهداف اصلی تربیت بدنی, تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علوم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای جدید, توانایی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدین منظور دانشمندان رفتار حرکتی سالها تحقیق و مطالعه کرده¬اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارتها را شناسایی کنند.
بدون تردید مهمترین عامل در یادگیری, به ویژه یادگیری حرکتی, تمرین است. در گذشته¬های دور برای یادگیری بهتر, کمیت تمرین را بسیار مهم می¬دانستند و قانون تمرین که یکی از سه قانون مهم یادگیری (طبق نظریه ثوراندیک قبل از سال 1930) است, تأیید کننده این مطلب است. اما حتی خود ثوراندیک نیز پس از سال (1930) قانون تمرین را مردود اعلام کرد و عنوان نمود که تکرار و تمرین به تنهایی نمی¬تواند پیوند بین محرک و پاسخ را نیرومند سازد. به عبارت دیـگر تمرین محض, یادگیری مطلوب را تضمین نمی¬کند بلکه برای اینکه یادگیری مؤثر صورت گیرد تمرین باید در شرایط مناسب و با برنامه مطلوب ارائه گردد. به این ترتیب مسأله مهمی به نام کیفیت تمرین مطرح شد کیفیت تمرین تا حدود زیادی به سازماندهی تمرینات وابسته است. سازماندهی تمرین نیز به روش¬های بی-شماری امکان پذیر است. گرچه فهمیدن طریقه تأثیر متقابل این روشها بر یکدیگر و اثرشان بر یادگیری, امر پیچیده¬ای است اما بسیار قابل توجه است؛ چرا که یکی از دغدغه¬های اصلی مربیان سازماندهی تمریناتی است که باید در یک جلسه توسط فـــراگیران انـجام پذیرد. به عبارت دیــگر معلمان و مربیان می¬خواهند بدانند, در یک جلسه, مهارت¬های مختلف را چگونه و با چه نظمی تمرین دهند تا به یادگیری مطلوب و بیشینه دست یابند. و در راستای رفع این نیاز, محققان سعی در روشن کردن زوایای مختلف نحوه سازماندهی تمرین و میزان کارآیی روش¬های مختلف تمرینی در هر شرایط دارند. مهمترین مسأله¬ای که این روش¬ها را از هم متمایز می¬کند, تداخل ضمنی است که حوزه مورد توجه مطالعه حاضر است.فهرست منابع

منابع فارسی
1.    اشمیت. ریچارد, مفاهیم اساسی و شیوه¬های مطالعه و رفتار و یادگیری حرکتی.(1384) ترجمه سید محمدکاظم موسوی. دانشگاه امام حسین(ع)موسسه چاپ و انتشارات
2.    اشمیت. ریچارد, یادگیری حرکتی و اجرا.(1381) ترجمه مهدی نمازی زاده, سید محمد کاظم واعظ موسوی. انتشارات سمت چاپ دوم
3.    اشمیت.ریچارد.عملکرد و یادگیری حرکتی(1380), ترجمه حسن خلجی و مهدی سهرابی دانشگاه اراک.
4.    حاتمی.فرزانه( 1388). اثر تداخل زمینه ای بر اکتساب, یادداری و انتقال مهارت های والیبال با برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر های متفاوت. پایان نامه دکتری. تهران: دانشکده تربیت بدنی شهید بهشتی
5.    حیدری.صغری(1386 ) .مقایسه انتقال یادگیری پیش گستر بین مهارت های شنای کرال سینه وکرال پشت در دانشجویان دختر
6.    رحمانی نیا. فرهاد(1382).مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی, تهران: بامداد کتاب
7.    سهرابی.مهدی(1383). مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی. پایان نامه دکتری. تهران:دانشگاه تربیت معلم.
8.    عبدالشاهی.م و همکاران(1385) .اثر تداخل زمینه ای بر یادگیری مهارتهای مشابه و متفاوت بدمینتون. فصلنامه المپیک, سال چهاردهم, شماره یک.
9.    فقیهی.ایمان(1386). تاثیر تمرین با مقادیر مختلف تداخل ضمنی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شهید بهشتی.
10.    قلعه نوئی.فرشته(1381). مقایسه تاثیر سه شیوه تمرین(تصادفی ,کلیشه ای وزنجیره ای) بر عملکرد و یادداری سرویس بدمینتون دختران نوآموز باشگاههای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
11.    لطفی حسین آباد,غ. , خلجی,ح., بهرام,ع.,فرخی, ا.(1383).اثر تداخل زمینه ای بر یادگیری مهارتهای بسکتبال. رساله دکتری, دانشکده تربیت بدنی. تهران: دانشگاه تربیت معلم.
12.    مگیل.آر. ای(1380) یادگیری حرکتی, مفاهیم وکاربردها (سید کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی,مترجمان) تهران: حنانه.1
13.    نعمتی,نعمت ا..(1384). اثر تداخل زمینه ای در تمرینات ذهنی بر اجرا چند مهارت فوتبال. پایان نامه دکتری کرج.
14.    وهمی¬یان.رقیه(1384). مقایسه سه شیوه تمرینی مسدود, تصادفی و رشته¬ای در اکتساب و یادداری مهارت سرویس والیبال. پایان¬نامه کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات.


منابع انگلیسی

15.    Barreiros.et.al(2007). The Contextual Interference Effect In Applied settings. European Physical Education Review. Volume13 (2):195
16.    Bortoli , L., Robazza , C. ,Durigon ,V.And Carra ,C.(1992)" Effect Of Contextual Interference On Learning Technical Sports" Perceptual And Motor Skills 75: 555-62
17.    Brady F. (2008)"The Contextual Interference Effect And Sport Skills" Perceptual And Motor Skills ; 106(2):461-72
18.    Brent S.Rushall,(2006).Swimming Pedagogy And A Curriculum For Stroke Development. Sport Science Associates
19.    Chambelin , C.J. ,Rimer ,T.N. And Skaggs , D ,J ,(1990)" Interference Effect: A Practical Application To Learning The Jump Shot In Basketball" , Paper Presented At The Psychology Of Sport And Physical Activity. Houston ,TX ,May
20.    Coker Ch A.(2003). Motor Learning And Control For Practitioner. Mcgraw-Hill Higher Education.
21.    Danham Papul, Trey And Danham Timothy.(1999).Effects Of Practice Procedure On Skill Acquisition. Preceptual And Skill.
22.    Davids, K,, Bennett, S., & Button, C. (2008). The  Dynamics Of Skill. Acquisition.  Human Kinetics
23.    Farrow, D (2008) Challenging Traditional Practice Approaches To Skill Development. Acquisition. - Australian. Institute Of Sport.
24.    Farrow, D., Baker, J., & Macmahon, C.  (2008). Developing Sport  Expertise. Researchers   And Coaches Put. Theory   Into Practice.
25.    Routiedge Figueiredo,T.P. And Barreiros, J.M.(1993) Contextual Interference Research: Anoverview, Motricidade Humana 9(2):61-71
26.    French K.E,Rink J.E,And Werner.(1990).Effect Of Contextual Interference On Retention Of Three Volleyball Skills. Perceptual And Motor Skills.71:179-86
27.    Gelber ,E.S.(2005): The Contextual Interference Effect And The Generalized Motor Program: Ameta- Analysis.
28.    Hebert ,E.P. ,Landing ,D. And Solmon, M.A.(1996) "Practice Schedule Effect On The Performance And Learning Of Low And High-Skilled Students: An Applied Study" Research Quarterly For Exercise And Sport 67(1): 52-8
29.    Hwang ,G,Y.(2003)" An Examination Of The Impact Of The Impact Of Introduction Greater Practice On Learning To Golf Putt , Thesis For The Degree Of Doctor Of Education
30.    Jarus.T. Gutmant (2001).Effects Of Cognitive Processes And Task Complexity On Acquisition ,Retention, And Transfer Of Motor Skills. Pubmed- Indexed For Medline
31.    Jarus.T,Goveroover.(1999). Effects Of Contextual Interference And Age On Acquisition, Retention,And Transfer Of Motor Skills. Percept   Mot Skills.
32.    Jarus.T, Wughalter.E.H,Gianutsos.J.G.(1997).Effects Of Contextual Interference And Condition Of Movement Task On Acquisition, Retention, And Transfer Of Motor Skills By Women. Pubmed- Indexed For Medline
33.    Jill Slapper. Lanirra Dorniroti & T.G.Bright((Investigating Contextual Interference Effect Using A Timing Task With Adults And Children)) Research Guarterly For Exercise And Sport Supplement March2000- Vol 170
34.    Jones.C, Debra.(2005)Motor Learning Research Has Examined This Practice Schedule Issue From The Perspective Of A Learning Phenomenon Known As The Contextual Interference Effect.Education,405 Pages. Google Books
35.    Jones. L.L., French K.E.(2006) "The Effect Of Con Tex Tual Interference On The Acquisition And Retention Of Three Volleyball Skills. AAHPERD National Convention And Exposition
36.    Magill, R. A,(2006) Motor Learning And Control: Concepts And A PPLICATION. Mcgraw-Hill  Higher Education.
37.    Magill, R.A., (2007). Motor Learning And Control: Concepts And Applications, 8th  Edition. New York: Mcgraw-Hill
38.    Mazzardo O. J.(2004)" Contextual Interference: Is It Supported Across Studies? Thesis For The Degree Of Master Of Since Health ,  Physical  , Recreation AND Education.
39.    Nash, Ian.(1999) The Times Educational Supplement. London: , I Ss.  3895;  P G. 3
40.    National Plan For Teaching Swimming (NPTS)(2007)
41.    Pollock BJ,Lee TD.(1997).Dissociated Contextual Interference Effects In Children And Adults. Percept Mot Skills. Mcmaster University, Hamilton,Ontario,Canada.
42.    Pollatou ,E.Kioumouertzoglou ,E. ,Agelousis ,N. ,& Mavromatis ,G.(1997). "Contextual  Interference Effects In Learning Novel Motor Skills. Perceptual And Motor Skills, 84 ,487-496.
43.    Seifert L. ∗, Chollet D.(2008).Modelling Spatial–Temporal And Coordinative Parameters In Swimming. C.E.T.A.P.S. Laboratory UPRES EA 3832, University Of Rouen, Faculty Of Sports Sciences, France
44.    Slapper Jill. Dorniroti Lanirra &.Bright T.G. March(2000) ((Investigating Contextual Interference Effect Using A Timing Task With Adults And Children)) Research Guarterly For Exercise And Sport Supplement – Vol 170
45.    Smith ,P.J.2002 Applying Contextual Interference To Snow Boarding Skills , Perceptual And Motor Skills 95(3): 99-105
46.    Smith ,P.J.K. , Gregory ,S.K. And Davies ,M2003 " Alternating Versus Blocked Practice In Learning A Cartwheel" ,Perceptual And Motor Skills 96(3): 1255-64
47.    Smith , P.J. And Davies  , M.(1995) " Applying Contextual Interference To The Pawlata  Roll" , Journal Of Sports Science13(6): 455-62
48.    Wegman E.(1999).Contextual Interference Effects On The Acquisition And Retention Fundamental Motor Skills. Perceptual And Motor Skills.88:182-7
49.    Wilson , J. , Wilson ,G.2005. The Effect OF PRACTICE DISTRIBUATION & CONTEXTUAL INTEREFERENCE ON PERFORMANCE & LEARNING. Abcbodybuilding.Com
50.    Williams , A.M. ,N ,Hodges  ,N.J.2004" Skill Acquisition In Sport: Research , Theory And Practice , Routledge  Publication.
51.    Zetou E, Michalopoulou M, Giazitzi K, Kioumourtzoglou E.(2007).Contextual Interference Effect In Learning Volleyball Skills. Deoar Ment Of Physical Education And Sport Sciences, Democritus University Of Thrace.  Percept Mot Skills. Abstract.

لینک کمکی