فایل word مقاله بررسي رابطه بين وظايف مديريت منابع انساني بر نگهداري کارکنان (مورد مطالعه مقطع متوسطه مرکزآموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين وظايف مديريت منابع انساني بر نگهداري کارکنان (مورد مطالعه مقطع متوسطه مرکزآموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان) :

چکیده:
در ادامه بهبود عملکرد سازمانها, مدیریت منابع انسانی وظایف مختلفی را ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین وظایف مدیریت منابع انسانی بر نگهداریکارکنان انجام شده است. بر این اساس روش پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی صورت گرفت. اصولاً مسئله نگهداری کارکنان یک مشکل اساسی هر سازماناست, بنابر این دستگاههای اجرائی به دنبال کاهش ترک خدمت کارکنان خصوصاً منابع کیفی هستند. این مهم در آموزش و پرورش که کلید توسعه کشور در دست صاحبنظران بوده و مسیر تربیت این منابع از آموزش و پرورش آغاز میشود دارای اهمیت بیشتری است. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بوده و حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 317 نفر از کارکنان مقطع متوسطه شهرستان زاهدان, مرکز استان سیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور, با حدود 11/5 درصد مساحت ایران است. هدف پژوهش از نوع کاربردی توسعه ای است و گزینش افراد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبق های, متناسب با حجم جامعه آماری پژوهش انجام گرفت. پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش, از روشهای آماری و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفت. روایی محتوایی, توسط متخصصین در یک مطالعه مقدماتی و برای پایائی از روش بازآزمایی استفاده گردید. تکرار آزمون با فاصله زمانی, و نتایج یکسان بدست آمده نشان دهنده پایایی آزمون است.نتایج حاصله از پژوهش, نشان داد که بین عوامل مورد بررسی و نگهداری کارکنان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر مؤلفه ها نقش مهمی در نگهداریکارکنان ایفا می کنند. از این رو پیشنهاد می شود, برنامه های دقیقی در جهت توسعه منابع انسانی در دستور کار آموزش و پرورش و سایر سازمانهای ذیربط قرارگیرد. وروشهای مناسبی در جهت نگهداری کارکنان به کار گرفته شود.

لینک کمکی