فایل word مقاله بررسي ميزان رضايت دانشجويان مجتمع آموزش عالي سراوان نسبت به کيفيت فعاليت ونحوه ي تدريس اساتيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ميزان رضايت دانشجويان مجتمع آموزش عالي سراوان نسبت به کيفيت فعاليت ونحوه ي تدريس اساتيد :

چکیده:
دانشجویان به عنوان نیروهای انسانی بالقوه یکی از مهم ترین قشرهای اجتماعی در روند نوسازی و توسعه کشور می باشند؛از این رو پرورش و تقویت احساس رضایت و پیشرفت آنان سعادت جامعه را در پی خواهد داشت. براساس تحقیقات ایوانز,دانشجویانی که رضایت تحصیلی بیشتری دارند برای امور درسی وقت بیشتری صرف نموده و یادگیری بهتری دارند.بر این اساس, هدف کلی این پژوهش, بررسی میزان رضایت دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان نسبت به کیفیت فعالیت و نحوه تدریس اساتید بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان بودندN: 180که بااستفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 120 نفر از آن ها به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب بود. ابزار تحقیق, پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ. تایید شد 09>تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارSPSSWIN18انجام شد. نتایج نشان دادند که اکثر دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان رضایت بالایی نسبت به فعالیت و نحوه ی تدریس اساتید دارند. علاوه بر این, نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین میزان رضایت دانشجویان مورد مطالعه نسبت به متغیر نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود, سن,جنسیت و مقطع تحصیلی شان رابطه معناداری وجود ندارد

لینک کمکی