فایل word مقاله برج آزادي نمونه اي از معماري ايراني – اسلامي و نقش آن درتوسعه گردشگري شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله برج آزادي نمونه اي از معماري ايراني – اسلامي و نقش آن درتوسعه گردشگري شهر تهران :

چکیده:
گردشگری؛ صنعتی گسترده و رو به رشد در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشورهای جهان است. گردشگری تقریبا تمام ظرفیتها و جنبههای یک اجتماع را در بر میگیرد. بررسی تاریخ گردشگری نشان میدهد معماری بویژه -معماریایرانی- اسلامی, همواره نقش اساسی به لحاظ ظرفیتسازی برای توسعه پایدار گردشگری داشته است. برجها به عنوان جاذبهای انسانساخت با معماری خاص خود از چندین دهه پیش تاکنون توانستهاند بعنوان جاذبهای مهم در گردشگریشهری, بازدیدکنندگان زیادی را به خود جذب کنند. برج آزادی که درغرب شهرتهران واقع شده, به عنوان المان شهر تهران و نمونهای از معماری ایرانی- اسلامی شناخته میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی ساختاری- کارکردی برج آزادیبه لحاظ گردشگری با توجه به الگوی معماری ایرانی- اسلامی میباشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی میباشد و دادههایمورد نیاز از طریق بررسی منابع کتابخانهای و آمار سازمانی بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان داد برج آزادی به دلیل طرح و ساختار خاص خود, دارای بخشهای مختلفی از جمله نگارخانه, سالن ایرانشناسی, تالار کهن وجذابیتهایهنری- معماری و تاریخی غنی میباشد. چنین ساختاری ظرفیت تحقق کارکردهای مختلف برج را ایجاد کرده است بطوری که انتظار میرود گردشگران باتیپها و سلایق مختلف بتوانند از این برج بازدید کنند. نتایج همچنین نشان می دهد که از ظرفیتهای گردشگری برج آزادی استفاده مطلوب نشده و این ظرفیتها بالفعل نشدهاند.

لینک کمکی