فایل word مقاله بررسي رابطه بين هوش چندگانه با سبک هاي رهبري مديران (مطالعه موردي: استانداري استان اردبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين هوش چندگانه با سبک هاي رهبري مديران (مطالعه موردي: استانداري استان اردبيل) :

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر,بررسی رابطه بین هوش چندگانه با سبک های رهبری مدیران (مطالعه موردی: استانداری شهر اردبیل) می باشد. روش تحقیق حاضر, توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان 225 نفراز کارکنان استانداری شهر اردبیل می باشد. به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات عمومی و پرسشنامه اختصاصی استاندارد, مربوط به هوش چندگانه و سبک های رهبری مدیران و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین, واریانس, انحراف معیار, فراوانی نسبی, رسم جداول و نمودار ها) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از فرضیه سوم بین همه ابعاد هوش چندگانه با سبک های رهبری مدیران رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی