فایل word مقاله بررسي ميزان سرعت توسعه شهري و تاثيرات طولاني مدت آن برپوشش مرتعي با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي وسنجش ازدورمطالعه موردي شهرجديد هشتگرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ميزان سرعت توسعه شهري و تاثيرات طولاني مدت آن برپوشش مرتعي با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي وسنجش ازدورمطالعه موردي شهرجديد هشتگرد :

چکیده:
ایجادشهرازبدوشکل گیری تمدن بشری همواره موردنظر دولتمردان قرارگرفته است شهرسازی همواره ب مسائلی مانند توسعه شهری مشکلات اشتغال و بیکاری مهاجرت ترافیک کمبود مسکن حاشیه نشینی افزایش بی رویه جمعیت تخریب و تبدیل اراضی بروز آلودگی های آب هوا خاک افزایش صداوبسیاری ازپدیده های دیگر همراه است ارتباط مشکلات شهری بایکدیگر پیوسته بوده و درصورت عدم توجه به یکی ازانان مشکلات دیگری بروز می نماید بروز مشکلات محیط زیستی درابعادمختلف ناشی ازعدم رعایت ملاحظات و معیارهای محیط زیستی درمکان یابی شهرهای جدید است تغییرپوشش و کاربری اراضی ازکاربرهای هماهنگ با طبیعت به ناهماهنگ باطبیعت ازمهمترین مشکلاتی است که امروزه مناطق با آن مواجه هستند استفاده ازسیستم های اطلاعات جغرافیایی و داده های حاصل ازسنجش ازدور میتواند درآشکارسازی موقعیتهایی که درآنها پوشش طبیعی و کاربری اراضی درطول زمان درنتیجه فرایندهایی ازقبیل رشدسکونتگاه ها و مناطق صنعتی طبیعت زدایی و; سریعا تغییر می کنند موثرواقع شود دراین تحقیق به بررسی چگونگی و میزان سرعت توسعه شهری و تغییرات پوشش گیاهی واقع درشهرستان هشتگرد به بررسی عکسهای هوایی دربازه های زمانی متفاوت بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش ازدور به منظور برنامه ریزی پایدارمحیط زیستی پرداخته شده است

لینک کمکی