فایل word مقاله بررسي رابطه بين هوش سازماني و کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده با اثربخشي مديريت سازمان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين هوش سازماني و کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده با اثربخشي مديريت سازمان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان :

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده با اثر بخشی مدیریت سازمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانصورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان به تعداد 346 نفر تشکیل می دهند که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای- نسبتی186 نفر انتخاب شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه بود جهت تجزیه و تحلیل نیز از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی در حد ضریب همبستگیپیرسون, آزمون t برای گروه های مستقل, تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل رگرسیون و آزمون تعقیبی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادکه وضعیت هوش سازمانی, کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و اثربخشی مدیریت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بالاتر از حد متوسط می باشد. نتایج جانبی نیز نشان داد کهدر میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده و میزان هوش سازمانی کارکنان در سازمان مذکور از نظر کارکنان به لحاظ تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده شدهو اینکه میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده کارکنان زن نسبت به مرد بیشتر است.

لینک کمکی