فایل word مقاله بررسي ميزان شيوع وشدت آلودگي هاي انگلي ماهي آمور Ctenopharyngodon idella دردرياچه هامون سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ميزان شيوع وشدت آلودگي هاي انگلي ماهي آمور Ctenopharyngodon idella دردرياچه هامون سيستان :

چکیده:
بررسی حاضردرمنطقه سیستان ازفروردین تا شهریور 1390انجام گرفته است برای این منظور38عددماهی آمورCtenopharyngodon idella از4ایستگاه صیدشامل چاه نیمه چهارپشت سدزهک هامون پوزک وهامون صابری صید شدند ماهیان پس ازصید بصورت زنده به ازمایشگاه مرکزتحقیقاتی زهک منتقل شدند و پس ازبررسی آزمایشگاهی به کمک کلیدشناسایی معتبر موردشناسایی قرارگرفتند دراین بررسی 7انگل مختلف شناسایی شد که شامل: Learnaea sp. , Tricodina sp.وDactylogyrus sp. , Ligula sp. , Ergosilus sp. , Apiosoma sp. Ichthyophthirius multifilius بودند براساس نتایج مونوژن Dactylogyrus sp. بیشترین درصد فراوانی 71درصد رادارد

لینک کمکی