فایل word مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروند سازماني کارکنان زن دستگاههاي اجرايي شهرستان شاهرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروند سازماني کارکنان زن دستگاههاي اجرايي شهرستان شاهرود :

چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا بین هوش هیجانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان زن دستگاههای اجراییشهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد؟ روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی, پیمایشی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه کارکنان زن دستگاههای اجرایی شهرستان شاهرود است که شامل دیپلم و زیر دیپلم, فوق دیپلم, لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر است کهبه تعداد 2400 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 330 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفیساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه های استاندارد می باشد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش کرونباخ 80% برای پرسشنامه هوش هیجانی و 89% برای پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی و روایی ابزار با روش محتوایی موردتأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشانمی دهد بین تمامی مؤلفه های هوش هیجانی (خود اگاهی, خود مدیریتی, اگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با رفتار شهروند سازمانی کارکنان زندستگاههای اجرایی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی