فایل word مقاله آثار و پيامدهاي قوانين شهري در فضاي جغرافيايي ايران (ماده 4 قانون تقسيمات کشوري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آثار و پيامدهاي قوانين شهري در فضاي جغرافيايي ايران (ماده 4 قانون تقسيمات کشوري) :

چکیده:
وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن, یکی از وظایف اصلی دولت به مفهوم عام محسوب می شود. قوانین مصوب هر اندازه سنجیده باشند تاثیرات مثبتی در فضای جامعه خواهد داشت. این مقاله سعی دارد آثار و تبعات یکی از قوانین مرتبط با مسائل شهری (ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری) بر فضای جغرافیایی ایران را مورد مطالعه قرار دهد. روش تحقیق از نوع اسنادی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و نتایج سرشماری های کشور طی سال های 1335 تا 1390 بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که توجه ویژه دولت برای تبدیل روستاها به شهر باعث افزایش تعداد شهرها در ایران در سال های اخیر به ویژه زایش 400 شهر در فاصله ده ساله 85-1375 شده است. در عین حال این شهرها نتوانسته اند به مسئله تمرکززدایی , جلوگیری از مهاجرت و تقویت توسعه در نواحی پیرامون خود جامه عمل بپوشانند.

لینک کمکی