فایل word مقاله بررسي نتايج آناليز حساسيت شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تعيين درجه حساسيت فاکتورهاي موثر بر ظرفيت تبادل کاتيوني خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نتايج آناليز حساسيت شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تعيين درجه حساسيت فاکتورهاي موثر بر ظرفيت تبادل کاتيوني خاک :

چکیده:
ظرفیت تبادل کاتیونی CECیکی از مهمترین ویژگیهای خاک در ارتباط با مواد غذایی, نگهداری آب در خاک وهمچنین مدیریت آلودگی خاک میباشد. اندازهگیریCECکاری دشوار و وقت گیراست بنابراین تخمین آن از طریق خصوصیات زود یافت خاک مطلوب میباشد. در این مطالعه, از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و همچنین بررسی تاثیر فاکتورهای موثر برCECاستفاده شد. کل 200 نمونه خاک به دو دسته 165 تایی برای توسعه مدل و 35 تایی برای ارزیابی مدل تقسم شدند. نتایج نشان داد هنگامی که از شبکه عصبی با یک لایه پنهان وهفت نرون در این لایه و ماده آلی, درصد رطوبت اشب اع , درصد رس و شن به عنوان ورودی استفاده شدCECبا RMSE=3/ و 05 R2=0/81سانتی مول بر کیلوگرم خاک پیشبینی شد. نتایج آنالیز حساسیت نیز نشان داد که در بین فاکتور های موثر برCECکربن آلی مهمترین فاکتور برای پیش بینیCECبود

لینک کمکی