فایل word مقاله آناليز عددي زمين لغزش واقع در کيلومتر 194 راه آهن غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آناليز عددي زمين لغزش واقع در کيلومتر 194 راه آهن غرب :

چکیده:
زمین لغزش ها نسبت یه سایر بلایای طبیعی همچون سیل, زلزله و; مدیریت پذیرتر می باشند – لذا شناخت این پدیده در جهت جلوگیری از خسارات ناشی از آن از اهمیت بنیادی در مقابله با بلایای طبیعی برخوردار است. ایران با توپوگرافی عمدتا کوهستانی , فعالیت زمین ساختی و لرزه خیزی زیاد, عمده شرایط طبیعی برای زمین لغزش داراست. گزارشات زمین لغزش های رخ داده در کیلومتر 194 پروژه راه آهن غرب در استان کرمانشاه منجر به انجام تحقیقاتی در مورد علل و نحوه گسترش لغزش زمین در منطقه و یافتن روشی برای پایدارسازی شیروانی گردید. بمنظور رفتارسنجی حرکت سطحی در این منطقه اقدام به کارگذاری 5 نقطه قرائت ثابت در محدوده لغزش فعال و ثبت حرکات این نقاط از طریق نقشه برداری در فواصل زمانی مشخص نسبت به نقطه مبنایی در خارج از محدوده لغزش طی 4 ماه متوالی گردید. به منظور شناخت بیشتر جنس و لایه بندی خاک چند گمانه اکتشافی توسط کارشناسان پژوهشگاه بین المللی زلزله و نیز آزمایشگاه فنی مکانیک خاک حفر گردید. سپس با استفاده از نتایج حاصل از نقشه برداری و حفر گمانه ها, شیروانی در نرم افزار فلک سه بعدی مدل و برای پایدارسازی آن از روش اصلاح هندسی شیب و نیز نصب زهکش استفاده و شیروانی پس از اصلاح مجددا مدل گردید. نتایج مدل سازی شیب اصلاح شده نشان از کم شدن میزان جابجایی و پایداری شیب دارد.

لینک کمکی