فایل word مقاله بررسي عملکرد مالي تعديل شده بر اساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با توجه به گوناگوني فراورده ها: مطالعه موردي اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عملکرد مالي تعديل شده بر اساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با توجه به گوناگوني فراورده ها: مطالعه موردي اوراق بهادار تهران :

چکیده:
یکی از سیاست ها افزایش وفاداری مشتریان به سازمان ها با توجه به افزایش محیط فعالیت کسب و کار رویکرد تنوع گرایی فراورده ها می باشد. از اینرو, این مقاله به مطالعه ی عملکرد مالی تعدیل شده سازمان با توجه به گوناگونی فراورد هها می پردازد به طوریکه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایهای در نظر گرفته شده است. برای پیاده سازی رویکرد پیشنهاد شده از یک نمونه موردی در بورس اوراق بهادر تهران که شامل شرکت های تولیدی باتوجه به محدودیت های لحاظ شده می باشند استفاده می شود. هدف این پژوهش, یافتن رابطه ی بین گوناگونی فراورد هها و عملکرد مالی تعدیل شدهبر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده, این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آماراستنباطی استفاده می کند به طوریکه با توجه به رویکرد مدل رگرسیون چندکی برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغییرهای مستقل در هر مدل ازآماره تی استفاده می شود که بر اساس نتایج حاصله کل معادله رگرسیون طبق آماره F درسطح اطمینان 95 درصد در خصوص تایید یا رد فرضیه هاتصمیم گیری خواهد شد. همچنین, دو آزمون لیمر و هاسمن برای شناسایی تطبیقی یا تابلوئی داده ها استفاده می شود. در پایان, نتیجه گیری وپیشنهاد هایی برای توسعه پژوهش های آتی مطرح می شود.

لینک کمکی