فایل word مقاله کنترل و بررسي پايداري سدهاي خاکي آسيب ديده و مقايسه با مشاهدات صحرايي (مطالعه موردي: سد قيصرق)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کنترل و بررسي پايداري سدهاي خاکي آسيب ديده و مقايسه با مشاهدات صحرايي (مطالعه موردي: سد قيصرق) :

چکیده:
سدها از اولویت و اهمیت ویژهای در خصوص بررسی رفتار و مراقبتهای فنی دائم برخوردارند, زیرا شکست یک سد نه تنها سرمایه صرف شده برای ساخت آن را نابود میکند, بلکه حجم هنگفتی از آب نیز به صورت اتلاف رها میگردد که خسارتهای مالی و تلفات جانی آن نیز قابل پیش بینی و پیشگیری نیست. بنابراین اگر مطالعه سد مخصوصاً سدهای آسیب دیده در طول دوران بهره برداری بتواند بخشی از وقایع محتمل یا راهکارهای درمان آن را پیشبینی کند, ممکن است بتواند قدم مهمی در جلوگیری از شکست سد و تبعات آن بردارد. سد قیصرق از جمله سدهای خاکی آسیب دیده است که به خاطر وجود لایههای انحلال پذیر در پی با مشکل نشت مواجه است. به همین خاطر رفتارنگاری و مطالعه این سد از اهمیت زیادی برخوردار است. در تحقیق حاضر کنترل پایداری سد قیصرق با استفاده از نرم افزار slop/w صورت گرفته و نتایج آن بررسی و با نتایج صحرایی مقایسه میشود. نتایج نشان میدهد با در نظر گرفتن نیروی زلزله و تراز آب نرمال در حالتیکه سطح لغزش عمیق باشد, ضرایب اطمینان قابل قبول و بزرگتر از 1 است. ولی با در نظرگرفتن سطح لغزش سطحی و فرض دوایر لغزش عبوری از پوسته, ضرایب اطمینان کمتر از 1 خواهد بود. با توجه به مشاهدات صحرایی, به نظر میرسد ایجاد رمپی از مصالحمخلوط درشتدانه در محدوده میانی شیروانی پایین دست جلوی سد در سالهای اخیر, ناشی از ناپایداری شیروانی پاییندست, تراوش آب یا حداقل ضعف اجرا بوده است. همچنین با استفاده از تحلیل نتایج, پیشنهادات کلی در رابطه با طراحی و اصلاح سد قیصرق ارائه خواهد شد.

لینک کمکی