فایل word فعل ثلاثی مجرد و مزید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word فعل ثلاثی مجرد و مزید دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word فعل ثلاثی مجرد و مزید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

مقدمه

 زبان عربی یکی از شاخه های زبان های سامی است که با زبان های آرامی و عبری هم خانواده است. از ویژگی های اساسی این زبان اشتقاقی بودن ساخت کلمات است. دسته ای از این کلمات افعال هستند که بنا بر حروف ریشه فعل و نیز صیغه صرفی متفاوت طبقه بندی متفاوتی در دستور زبان عربی به خود اختصاص داده اند. از جمله دلایل صرف فعل در صیغه های مختلف, افزودن معنا به ریشه اصلی است به طوری که هر ساخت فعلی جدید معنای متفاوتی را القا می کند. در این تحقیق ضمن اشاره به این صیغه های مختلف تفاوت های معنایی افعال را نیز متذکر خواهیم شد.

کلید واژه: صرف, فعل, ثلاثی و رباعی, مجرد و مزید, ریشه.

 

صرف: علمی است که از دگرگونی واژه به صورت های مختلف بر حسب معنای مورد نظر صحبت می کند. (مبادی العربیه, ج2, ص11) صرف تنها بر اسم و فعل جاری می شود و تنها این دو هستند که دگرگونی در صورت های مختلف را می پذیرند.

فعل: لفظی است که بر حالت یا اتفاقی در زمان حاضر, گذشته یا آینده دلالت می کند. فعل به اعتبار حروف اصلی اش به چند نوع تقسیم می شود: ثلاثی, رباعی. 

فعل ثلاثی: صیغه اول فعل ماضی ثلاثی از سه حرف اصلی ریشه تشکیل شده است و به اعتبار حروف اصلی دو نوع است: صحیح و معتل مثل: ذهب و وفی.

فعل صحیح فعلی است که ریشه اش از حروف عله (االف, واو, یا ) خالی است مثل خرج, ذهب, سرع.

فعل معتل هم فعلی است که در ریشه اش یکی از حروف عله موجود باشد(همان, صص15-16) فعل مجرد: فعلی است که صیغه اول ماضی آن فقط از حروف اصلی ریشه تشکیل شده باشد.

فعل مزید: فعلی است که بر حروف اصلی اش حرف یا حروفی افزوده می شوند و ممکن است این حروف اضافی در تصریف فعل حذف شود. فعل مجرد دو نوع است ثلاثی و رباعی.

فعل مزید نیز به همین صورت دو نوع است: ثلاثی و مزید(الجدید فی الصرف و النحو, ص18)

هدف از تعیین وزن های افعال ثلاثی مجرد

دانستن وزن های افعال ثلاثی مجرد, به دانشجو کمک می کند تا با توجه به وزن این افعال, جمله هاو نوشته های بدون شکل و حرکات عربی را بی غلط بخواند و معانی آنها را بدرستی دریابد. اوزان افعال ثلاثی مجرد گو اینکه دارای قاعده مشخص و منظمی نیستند, با این همه با درنظر گرفتن برخی جنبه های معنایی و وزن مصدرها که در این کتاب نیز از آنها یاد شده است, می توان وزن های افعال ثلاثی را در نوشته های عربی به دست آورد. با توجه به آنچه گفته شد و نیز با درنظر گرفتن کاربرد فراوان افعال ثلاثی مجرد در زبان عربی, آشنایی با اوزان ششگانه فعلهای ثلاثی مجرد برای کسانی که با ادبیات فارسی سروکار دارند, لازم و سودمند است.(قواعد عربی 1, ص20)

 

اوزان فعل ثلاثی مجرد:

فعل ثلاثی مجرد شش وزن دارد. بدین معنی که اگر فعل ماضی بر وزن «فَعَلَ» مفتوح العین باشد مضارع آن دارای سه وزن خواهد بود. مانند: 

فَعَلَ یَفعُلُ مثل نَصَرَ   یَنصُرُ

فَعَلَ یَفعِلُ مثل قَصَدَ یَقصِدُ

فعَلَ یَفعَلُ مثل سألَ یَسئُلُ

وزن اخیر در صورتی میسر می گردد که عین الفعل یا لام الفعل آن یکی از شش حرف حلقی (همزه, ها , خا , حا , عین و غین) باشد.

چنانچه فعل ماضی بر وزن فَعِلَ به کسر عین باشد مضارع آن بیشتر بر وزن یَفعَلُ به فتح عین و گاه نیز بر وزن یَفعِلُ به کسر عین خواهد بود. مانند:

فعِلَ یَفعَلُ عَلِمَ یَعلَمُ

فَعِلَ یفعِلُ حَسِبَ یَحسِبُ

و اگر ماضی بر وزن فعُلَ به ضم عین باشد مضارع آن تنها بر یک وزن «یَفعُلُ» به ضم عین خواهد بود. مانند:

فعُلَ یَفعُلُ کَرُمَ یَکرُمُ

این وزن ششم ثلاثی مجرد پیوسته برای بیان صفات به کار رفته است.

 

اوزان فعل رباعی مجرد

فعل رباعی مجرد دارای یک وزن است:

فَعلَلَ یُفَعلِلُ فَعلَلَهً فِعلالاً مانند وَسوَسَ یُوَسوِسُ وَسوَسهً وِسواساً

 

اوزان فعل ثلاثی مزید

فعل ثلاثی مزید ده باب مشهور دارد. فعل های ثلاثی که یک حرف بر حروف اصلی آنها افزوده شده باشد, در سه وزن آمده است که هر یک از آنها را یک باب نامیده اند.

-باب افعال: أفعل   یفعل افعال مانند: أظهر یظهر أظهار 

همزه «أ» در آغاز فعل زاید است. در مضارع این باب, همزه به تخفیف  حذف شده است. 

 

منابع :

- الاشتقاق. عبدالله امین. قاهره: مکتبه الخانجی, 1420.

- الجدید فی الصرف و النحو. سید ابراهیم دیباجی. تهران: سمت, 1377.

- صرف و نحو عربی, عباس ماهیار. تهران: سمت, 1384.

 - کتاب الامثله صرف میر و التصرف(جامع المقدمات). گروه تنظیم کتاب های درسی. بی جا: مجمع علمی اسلامی, 1368.

- مبادی العربیه (مجلد ثانی). چ 34. رشید شرتونی. تنقیح و اعداد: حمید المحمدی. تهران: موسسه انتشارات دارالعلم, 1429

-قواعد عربی 1 . (صرف فعل).سید محمد حسینی. تهران:سمت.1382.

-شرح ابن عقیل(جلد دوم) بها الدین عبدالله بن عقیل العقیلی الهمدانی المصری. تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید.قم:انتشارات ناصرخسرو.1380.

 

لینک کمکی