فایل word تاثیر اندیشه اصلاح گرایانه اشعار فارسی اقبال لاهوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 فایل word تاثیر اندیشه اصلاح گرایانه اشعار فارسی اقبال لاهوری دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف فایل word تاثیر اندیشه اصلاح گرایانه اشعار فارسی اقبال لاهوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

در این « تأثیر اندیشه های اصلاح گرایانه ی اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او » این پایان نامه پژوهشی است دربار هی
پایان نامه ضمن بررسی دیوان اشعار فارسی اقبال, ابیاتی که دارای هدف دینی و اخلاقی و اصلاحی بوده و حامل
پیامی برای بیداری جامع هی مسلمان بوده است مورد بررسی قرار گرفت و عوامل تفرقه در بین مسلمانان و نیز
عوامل عقب افتادگی و خواری مسلمانان و راه حلّ این مشکل از دید علامه بررسی شده است. همچنین انتقاد از
غرب و غرب گرایان مسلمان و انتقاد از بعضی قشرها و گروه ها در ضمن تحقیق آمده است.
نتیجه ای که از این پایان نامه گرفته می شود این است که علامه اقبال شعر را وسیله ی تربیت نسل مسلمان و
انسان واقعی می شمارد او راه نجات مسلمانان را بازگشت به اسلام و خود واقعی انسان م یداند و نژادپرستی را
سد راه وحدت مسلمانان به حساب م یآورد همچنین آموزش علوم و فنون غربی را جهت پیشرفت مسلمانان
ضروری و پیروی از فرهنگ غرب را مذموم و ناپسند می شمارد.
روش تحقیق در این پایا ننامه روش توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق حدوداً از 24 منبع معتبر استفاده
شده که روی هم در 142 صفحه تمام شده است.
کلید واژه: اصلاح, اسلام, علامه اقبال لاهوری, دین داری, غرب گرایی.

فهرست مطالب

پیش گفتار  1
مقدمه 2
فصل اول: کلّیات تحقیق
بیان مسئله6
سؤالهای پژوهشی6
فرضیات تحقیق . 7
پیشینه ی تحقیق7
روش تحقیق9
جامعه ی آماری و حجم نمونه. 9
فصل دوم: زندگی نامه اقبال
تحولات زندگی اقبال13
آثار اقبال  16
سبک اشعار و افکار اقبال21
دلیل انتخاب زبان فارسی در شعر اقبال31
معلّم و مربی علامه اقبال لاهوری32
آموزش و نکات ضعف نظام آموزشی از نظر اقبال33
نظر اقبال در مورد نظام آموزش نوین35
نظراقبال درموردتحصیل زنان و دختران36
وحدت, عامل موفقیت امت اسلامی36
عوامل پیشرفت و بازسازی امت اسلامی37
نهضت بازگشت به خویش و نظر اقبال درباره ی لازمه ی این بازگشت38
عظمت کار علامه اقبال39
مسلمان و وظیفهی او در این اوضاع39
انتقاد اقبال از مسلمانان محافظهکار40
دلایل عقبافتادگی مسلمانان و راه حلّ این مشکل41
نظر علامه اقبال در مورد ناسیونالیسم 42
تنهایی و درد آشنا بودن اقبال. 43
هدف اقبال از شاعری46
تأثیر اشعار اقبال بر دیگران48
تأثیر مولانا جلال الدین بر افکار اقبال48
فصل سوم: تأثیر اندیش هی اصلا حگرایانه اقبال بر اشعار فارسی او
درآمد  52
چگونگی پیدایش جنبش اسلامی معاصر52
قیامهای سده ی سیزدهم و چهاردهم در شمال آفریقا و تفاوت این جنبشها با جنبشهای گذشته53
آشنایی با مصلحان بزرگ دو قرن اخیر54
شیخ محمد عبده (مصلح بزرگ مصر) 55
کواکبی سومین قهرمان اصلاح در جهان اسلام57
بخش اول: مشکلات مسلمانان در مشرق زمین59
انتقاد از غرب59
پیام اقبال در مورد بیداری مسلمانان از غرب60
انتقاد علّامه از مسلمانان غرب گرا61
انتقاد از شیوه ی آموزش غربی. 62
عبادت تقلیدی و اثرات آن63
کم رنگی اندیشه ی دینی64
تفرق و چند دستگی هندیان68
اختلافات فرقه ای عامل قطع حیات ملّت69
تفرق و چند دستگی مسلمانان 70
انتقاد از وطن پرستی و ملیت گرایی. 70
از خود بیگانگی71
خودی از نظر اقبال 74
خودی از سؤال و گدایی ضعیف می گردد75
پایندگی رمز استحکام خودی75
برتری عشق بر عقل76
علّت خواری مسلمانان از دید علامه79
اشعار بیدارگرایانه80
اندیشه ی بیدارگری85
ناتوانی و توانایی انسان از نظر اقبال86
انتقاد از حکمت و فلسفه87
انتقاد اقبال از حکیمان , واعظان, صوفیان و ملّایان عصر خود88
انتقاد از منعمان و کثرت نعمت92
انتقاد از عصر ما92
انتقاد اقبال از دختران و مادران93
انتقاد از دانش غریبان94
تأثیر خواهندگی از غیر خدا. 95
عامل ایجاد غم 95
پیامد ترس96
بخش دوم: دیدگاه منطقی اقبال لاهوری نسبت به اصلاح جامعه و توصیه به این امر98
دید منطقی علامه اقبال نسبت به غرب و توصیه به غربیان98
رواج اندیشه ی دینی100
قرآن از دیدگاه علامه اقبال و تشویق عمل کردن به آن102
توصیه ی اصلاحی اقبال به مسلمانان و مسلمانان غربگرا103
توصیف آرزو و توصیه بر آرزوی تازه کردن107
حل مشکل اختلافات فرقه ای109
وحدت ملّت110
نسب و رابطه ی آن با دین از نظر اقبال112
بازگشت به خویشتن114
نتیجه ی رسیدن به مقام خودی115
راه بازگشت به خودی و استحکام آن و نتیجه ی آن118
خودی از عشق قوت می گیرد 121
درک نیروی خودی رمز دین پیامبر122
تقلید مثبت و شرایط آن122
نظر اقبال در مورد آموزش غرب123
دید منطقی نسبت به علم آموزی124
گریز از عقل و خرد 125
توصیه به زنان و دختران125
مدح زن و مادران 126
نتایج فقر و انواع فقر از دید اقبال128
عامل مقابله با ترس و غم 129
عشق و عرفان130
عشق پیامبر 132
تأثیرات محبت و عشق133
ادب مسلمانان 133
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری136
خذ139 ? منابع و م

مقدمه
تاریخ همواره عرصه ی ظهور اندیشمندانی بوده است که با اندیشه های خود تحولاتی را در زمان خود یا
پس از خود به وجود آورده و با ارائه ی اندیشه های جدید بر غنای فرهنگ بشری افزوده اند, یکی از این
شخصیتها که به حق شایستگی دارد در افکار و اندیشه هایش تأمل شود, اقبال لاهوری است.
درباره ی اقبال, شاعر سخندان مسلمان, مقالات و نکته های بسیار بیان شده است, اما به نظر برای
چنین شخصیت برجسته ی نواندیشی کافی نیست و هنوز سخنها باقی است زیرا هرکسی از ظنّ خود با او یار
شده و از دید خود اشعار او را شرح نموده است و همین امر موجب ناشناخته ماندن افکار و ابعاد زندگی او
شده است.
می توان اقبال را در شمار افرادی چون سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده قرار داد . اقبال
عامل پدیدآورنده ی جنبشهایی چون احیای تفکّر دینی و تحولاتی همچون ایجاد ک شور مستقلّ پاکستان
است, علی رغم این که اقبال دیوان شعر و مثنویهایش را تا حدود زیادی در میان مردم ایران ناشناخته مانده است و
تنها ادبا و شاعران ایرانی تا حدودی با او آشنایی دارند, اه  میت بررسی تفکّرات وی در این است که علی رغم
این که شخصیتی تحصیل کرده غرب بوده و به آن دیار سفرهایی داشته, ولی کمتر تحت تأثیر فرهنگ غرب
قرار گرفته است و غرب را فاقد یک مرام انسانی می دانسته است. همچنین در پی یافتن راه حلّی بوده که
مسلمانان بتوانند مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زمان خود را حل کنند.

The impression of reforming thought of
Eghbal Lahoori on his persian poems

“The impression of reforming thought of Eghbal Lahoori on his persian poems”
Abstract
This thesis is a research about the impression of reforming thought of Egbal
Lahoori on his persian poems.
In this thesis besides of considering of Persian poems of Eghbal, the distiches
having religion and moral aims and having message for waking moslem society
have been considered, also disunion factors between moslims and the factors
which cause deferring of moslems and finiding answers for this problem in
appraisal of Eghbal erudite have been considered.
Although criticism from west orientation of moslems and some groups is
considered.
The result of this thesis is that Eghbal Lahoori erudite set poem as a means to
educate moslem generation and human beings. He considers that returning to
Islam is the delivernce way for moslems, also considers racialism as a
stumbling- block of unity of moslems.
Eghbal Lahoori reckons that education of sciences and technologies of west is
necesarry but disagree to follow the west culture.
The research method of this thesis is descriptive- analytic method. This research
is used of 24 reputable references and have been finished in 142 pages.
Key words: reforming, Islam, Eghbal Lahoori, religion, west orientation.


خذ: ? منابع و م
. -1 ادیبی, صالح. بیداری در اشعار فارسی اقبال, پایان نامه کارشناسی ارشد, 1375
. -2 اسلامی ندوشن, محمدعلی. دیدن دگرآموز شنیدن دگرآموز, چاپ دوم, تهران, سپهر, 1370
. -3 برهانی, محمد. احیای تفکّر دینی, چاپ اول, تهران, جزیل, 1380
. -4 بقایی, محمد. بازسازی اندیشه ی دینی در اسلام, چاپ اول, تهران, فردوس, 1379
. -5 اقبال با چهارده روایت, چاپ اول, تهران, فردوس, 1379
. -6 خیال وصال, چاپ اول, تهران, جزیل, 1378
. -7 در شبستان ابد, چاپ اول, تهران, اقبال, 1382
. -8 سونش دینار, چاپ اول, تهران, فردوس, 1380
. -9 شرار زندگی, چاپ اول, تهران, فردوس, 1379
-10 حسنی ندوی, ابوالحسن. شگفتیهای اندیشه ی اقبال, ترجمه: ابوشعیب عبدالقادر دهقان, نشر احمد
. جام, 1377
. 11 - بازگشت به اسلام, ترجمه: محمود محمودی, چاپ اول, نشر احسان, 1370
. -12 حسینی طباطبایی, مصطفی. شیخ محمد عبده مصلح بزرگ مصر, تهران, قلم, 1362
. -13 حقیقت, عبدالرّفیع, ایران از دیدگاه اقبال, چاپ اول, 1367
. -14 رادفر, ابوالقاسم. اندیشه ی زرین اقبال, چاپ اول, تهران؛ بدیهه- لیوسا, 1388
-15 سعیدی, غلامرضا. مفخّر شرق, سید جمال الدین اسدآبادی, تصحیح: سید هادی خسروشاهی, چاپ
. اول, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1370
. -16 شریعتی, علی. ما و اقبال, چاپ نهم, تهران, الهام, 1384
. -17 اقبال معمار تجدید بنای تفکّر اسلامی, چاپ اول, 1356
. -18 لاهوری, اقبال. کلّیات اشعار فارسیبه تصحیح سروش, احمد , کتابخانه سنایی, 1343
--19 کلّیات اشعار فارسی, با مقدمه شریعتی, علی وجاوید اقبال, چاپ اول, تهران, الهام,
.1385
20 کلّیات اشعار فارسی ,به کوشش اسلام نیا, فریدون. چاپ اول, ارومیه, حسینی اصل,
.1389
. -21 احیای فکر دینی در اسلام ترجمه احمد آرام, تهران, رسالت قلم, 1356
. 22 - مشایخ فریدنی, محمدحسین. نوای شاعر فردا, چاپ اول, 1373
. -23 مطّهری, مرتضی. احیای تفکّر اسلامی, چاپ سی ام, تهران, صدرا, 1388
. -24 نهضتهای اسلامی در صد ساله ی اخیر, چاپ شانزدهم, تهران, صدرا, 1371

لینک کمکی