فایل word بررسی زندگینامه سید قطب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی زندگینامه سید قطب دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی زندگینامه سید قطب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

- سید قطب؛ نویسنده و شهید
بصام تیبی  در کتاب «چالش بنیادگرائی» (The challenge of Fundamentalim) سید قطب را بعنوان یکی از دو «پدر روشنفکر (Intelectual fathers) جنبش بنیادگرائی اسلامی مدرن معرفی می کند. (1) عرب شناس فرانسوی ژیل کوپل (Gilles Kepel) نیز سید قطب را بزرگترین ایدئولوگ تأثیر گذار بر روی جنبش اسلامگرای معاصر قلمداد می‌کند, (2) و این در حالی است که خاورشناس معروف جان اسپوزیتو (John Esposito) وی را معمار اسلام رادیکال معرفی می کند. به نظر اسپوزیتو, سید قطب پدر جنبشهای افراطی مسلمانان در سراسر جهان است. در بسیاری از موارد,  حرکت او از یک روشنفکر تحصیل کرده, کارمند دولتی و ستایشگر غرب به سوی کسی که دولتهای آمریکا و مصر را محکوم می‌کند و از مشروعیت جهاد نظامی دفاع می‌کند, تأثیر زیادی بر نظامی گری‌ها, از ترورکننده‌های انورسادات تا پیروان اسامه بن لادن و القاعده, داشته است. (3) مروری بر ادبیات به جا مانده از اسلام رادیکال از دهه 1980 به بعد نشان می‌دهد که سید قطب تأثیر غیر قابل انکاری بر روی این جنبشها داشته است و یا حداقل یکی از دو شخصیت مهم در این زمینه بوده است؛ نفر دوم نویسنده پاکستانی ابوالاعلی مودودی (5) می‌باشد.


پی نوشتها
1-    Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Order (Berkely: uc Press, 1990) p.92.
2-    Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam (Massachuesetts: Harvard University Press, 2002) p.27.
3-    John L. Esposito, Unholy War, Terror in the Name of Islam (oxford University Press, 2002 ) pp.8, 56,111; and: John Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality (New York: Oxford Uiversity Press, 1992) p.126.
4-    Roxanne L. Euben, Enemy in the – Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism (Princrton: Princeton University Press, 1999) p.54.
5-  برای بررسی جامع اندیشه مودودی به منبع زیر مراجعه شود:
Charles J. Adams, “Mawdudi and the Islamic State”, in: Voices of Resurgent Islam, Edited by John. Esposito (Oxford University Press, 1389) pp.99-133.
6- ژیل کوپل, پیامبر و فرعون: جنبشهای نوین اسلامی در مصر, ترجمه حمید احمدی چاپ دوم (تهران: کیهان, 1375) ص, 39-36.
7- Yvonne Y. Haddad, “Sayyid Qutb Ideologue of Islamic Revival”,p.73, in: Voices of Resurgent Islam, Edited by John L. Esposito , pp.67-98 (Oxford University Press, 1983).
8- کوپل, پیشین, صص, 40 – 40 .
9- Kepel, op. Cit, pp.23-24.
10- Yoram Schweitzer and Shaul shay, the  Galobalization of Terror:
The challenge of Al- Qaeda and the Response of the International Community (New Brunswick (USA) and London: Transaction publishers, 2003) p.16 and: Esposito,  unholy war, Terror in the Name of Islan, op. Cit, pp.58-9;
Johannes J.G. Jansen, The Dual Nature of Islamic Fundamentalism. ) Ithaca, Ny: cornell University Press, 1997).

برای بررسی بیشتر در مورد تأثیر ابن تیمیه بر روی افراط‌گرائی انقلابی مدرن به منبع زیر مراجعه کنید:
13- علی اصغر حلبی, تاریخ نهضتهای دینی سیاسی معاصر, چاپ اول (تهران زوار, 1382) صص, 284-21)؛ و نیز :                 Kepel, op.cit pp.34-35.
14- John Coray, Al- Qaeda and what It Means to Be Modern (New York and London: the New Press, 2003) pp.22-23; Hadad , op cit, pp. 70,85,89.
15- Leonard Binder, Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies (The University of chicago press, 1988) p.179.
16- I bid, p. 175.
17- Kepel, op. Cit, p. 25; Schweitzer and  Shay, op. Cit, p.15; and see: Ladan Boroumand and Roya Boroumand, “Terror, Islam and Democracy”, Journal of Democracy, V.13, No.2 pp.5-20 (April 2002)p.8.
18- John C. Zimmerman, “Sayyd Qutb’s Influence on the ll Septembr Attacks” Terrorism and political Violence, Vol. 16, No.2 pp.222-152 (Summer 2002) p.224; and:
مجید مرادی, «تقریر گفتمان سید قطب», علوم سیاسی, سال ششم, شماره 21, صص 216- 195 (بهار 1382) صص 198-197.
19- برای بررسی جامع و کامل مفاهیم جاهلیت و حاکمیت در اندیشه سید قطب به دو منبع زیر مراجعه شود:
Sayed khatab, “Hakimiyyan and Johiliyyah in the thought of Sayyid Qutb”, Middle East Studies, Vol. 38, No.3 pp. 145-170( July 2002).
William Shepard, “Sayyid Qutb’s Doctrine of Jahiliyya”, International Journal of Middle East Studies, No. 35, pp. 521-545 (2003).
20- آیه 33 از سوره احزاب؛ آیه 26 از سوره فتح؛ آیه 50 از  سوره مائده و آیه 154 از سوره عمران
21- shepard, op.cit, pp. 522-523.
22- محمد قطب, جاهلیت در قرن بیستم
23- Binder, op. Cit, pp. 176-173; shepard, op.cit, pp.523-529.
24-سید قطب, معالم فی الطریق (بیروت, قاهره: دارالشرق: 1980),در: کوپل, پیشین؛ و 
Sayed Qutb, Milestones, ch.5 available at: http: llwww. Yongmuslims. Ca/online library/ milestones/ hold/.asp.
25- قطب, همان, صص, 101-98 ؛ و              Qutb, Ibid, ch.5.
26- به نقل از:                     Shepard, op. Cit, p. 524
27- سید قطب, آینده در قلمرو اسلام, ترجمه سید علی حسینی خامنه‌ای, چاپ دوم (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1369) ص, 23.
28—کوپل, پیشین, ص 51.
29- قطب , معالم, صص, 117-116؛ و             Qutb, Milestones, ch.4
30- Schweitzer and Shay, op.cit, p.17.
31- Shepard, op.cit, pp.524-525.
32- سید قطب, ادعا نامه‌ای علیه تمدن غرب و دورنمائی از رسالت اسلام, ترجمه سید علی خامنه‌ای و سید هادی خامنه‌ای, چاپ دوم (مشهد: طوس, 1351) صص, 29-28 (این کتاب با مشخصات زیر نیز به چاپ رسیده است: سید قطب, فاجعه تمدن و رسالت اسلام, ترجمه علی حجتی کرمانی, چاپ ششم (تهران: القبس و فرودس, 1365) ؛ و نیز : سید قطب , مقابله اسلام با سرمایه‌داری, ترجمه دکتر سید محمد رادمنش, چاپ چهارم (بی جا: بنیاد علوم اسلامی, آبان 1360) صص, 16-11.
33- سید قطب, عدالت اجتماعی در اسلام, ترجمه محمد علی گرامی و سید هادی خسرو شاهی, چاپ بیست و پنجم (تهران: کلبه شرق, 1379) صص, 353-352.
34- از نظر سید قطب جهان آزاد شامل کشورهای انگلستان, فرانسه و آمریکا می‌باشد که مدعی پیاده کردن آزادی هستند ولی «آزادانه آزادی را در هر کجا که بیاید نابود می‌سازند. رجوع کنید به:
سید قطب, اسلام و مسائل روز, ترجمه محمد جعفر امامی شیرازی (قم: نسل جوان, 1353) صص, 387-386.
35- قطب, آینده در قلمرو اسلام, صص, 21-18؛ قطب, عدالت اجتماعی در اسلام, صص, 363-360.
36- همان, صص, 270-267.
38- مرادی, پیشین, ص 199؛ و:
40- ابوالاعلی مودودی, قانون اساسی در اسلام, ترجمه محمد علی گرامی (قم: دارالفکر, 1351) ص, 55.
41- ابوالاعلی مودودی, تئوری سیاسی اسلام, ترجمه محمد مهدی حیدرپور (تهران: بعثت, بی‌تا) صص, 22-20.
42- ابوالاعلی مودودی, نظر سیاسی اسلام یا جمهوری اسلامی, ترجمه زین العابدین زاخری (تبریز: این سینا, بهار 1358) ص, 13؛ و: مودودی, تئوری سیاسی اسلام, صص, 29-28.
43- ابوالاعلی مودودی, سیستم سیاسی اسلام, ترجمه م.م بحری( تهران: رسالت قلم, 1361) ص, 32؛ و, مودودی , تئوریهای سیاسی اسلام, ص 27؛ و مودودی, نظر سیاسی اسلام یا جمهوری اسلامی, ص, 15.
44- Binder, opcit, p.176.
45- Khatab, op. Cit, p.154.
46- سید قطب, ویژگیهای ایدئولوژی اسلام, ترجمه سید محمد خامنه‌ای (تهران: بعثت, بی‌تا) ص, 377.
50- از جمله: آیه 49 از سوره مائده؛ آیه 15 از سوره شوری؛ آیه 50 از سوره الذاریات.
52- قطب, ادعانامه‌ای علیه تمدن غرب و دورنمائی از رسالت اسلام, ص, 27.
53- سید قطب, اسلام و صلح جهانی, ترجمه سید هادی خسرو شاهی, و زین) (العابدین قربانی, چاپ چهارم (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1368) صص, 35-34.
54- قطب, آینده در قلمرو اسلام, ص 136.
55- سید قطب, ما چه می‌گوئیم؟, ترجمه سید هادی خسرو شاهی, چاپ بیست و دوم (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1382) صص, 29-28.
56- قطب, اسلام و مسائل روز, ص, 203.
57- قطب, عدالت اجتماعی در اسلام, ص, 428.
58- قطب, ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی, صص, 53-52.
59- همان, ص, 115.
60- همان, صص, 177-170.
61- همان, صص, 204-202.
62- همان, صص, 291-242.
63- همان, صص, 317-316.
64- همان, ص, 328.
65- همان, ص, 364.
66- قطب, ادعانامه‌ای علیه تمدن غرب, ص, 317.
67- همان, ص, 289؛ و, قطب, مقابله اسلام با سرمایه‌داری, ص, 33.
68- قطب, عدالت اجتماعی در اسلام, ص, 39.
69- قطب, معالم, صص, 7-5؛ و         Qutb, Mielstones, introdaction
70- قطب, ادعا نامه‌ای علیه تمدن غرب, ص, 321.
71- قطب, مقابله اسلام با سرمایه‌داری, ص, 53.
72- قطب, عدالت اجتماعی در اسلام, ص, 432.
73- قطب, آینده در قلمرو اسلام, ص, 25.
74- کوپل, پیشین, صص 54-53؛ و, مرادی, پیشین, ص, 240؛ و
Schweitzer and Shay, op.cit, p.17.
75- قطب, معالم, ص, 12؛ و               Qutb, Milestones, introdaction.
77- قطب, معالم, ص, 22؛ و                 Qutb, Milestones, ch.l.
78- قطب, معالم, ص, 190-189؛ قطب, آینده در قلمرو اسلام, صص, 139-137؛ و
Qutb, Milestones, ch.7.
79- کوپل, پیشین, ص, 55؛ مرادی, پیشین, ص, 205.
80- Binder, op. Cit, p.181.
81- قطب, ادعا نامه‌ای علیه تمدن غرب, ص, 334.
منبع زیر بررسی دقیقی از تأثیر اندیشه‌های سید قطب بر روی جنبشهای اسلامگرای معاصر به عمل آمده است:
Pavid F. Forte, “Religion is not the enemy” the National Review, 19th october, 2001
82- murr, op.cit
83- Haddad, op. Cit, p.68.
84- kepel, op. Cit, pp.30-31.
85- Zimmerman, op cit, p.223.
86- Robert Irwin, “ Is this the man who in spired Bin Luden?”
The Guardian No.1, 2001.
87- Shopard, op cit, p. 535.
برای بررسی گروههای بنیادگرای معاصر در مصر به منبع زیر مراجعه شود:
Barry Rubin, Islamic Fundamentalism in Egyption Politics (New York: palgrave Macmillan, 2002).
88- Zimmerman, op. Cit p.239.
89- Rjohan Gunaratna, Inside Al- Qaeda: Global Network of Terror (London, New York: I.B. Tauris and co Ltd, 2002) pp. 100-101.
90- Zimmerman, op. Cit, p.240: Shepard, op. Cit, p.537; Gunaratna, op. Cit, pp. 95-166.
برای بررسی بیشتر رجوع شود به:
Bin laden, “ Declaration of war Against American Occupyint the Land of the Two Holy Places” , (26,8,1996) wailable at:
http:// www. Azzam. Com/ html/ articlesdeclaration htm.
91- Zeidan, op. Cit, p.37.
92- Ibid, p. 32; and, Murr, op. Cit.
93- Aman Al- Zawahiri, Knights Under the prophet’s Banner, Part 3. Serialized in Al- Sharg al Awsat (London) 2- 10 December 2001, Trans, Foreign Broad cast Information  Service, document FBIS-NES-2001- 1202, maintained on- line by the Federation of American Scientists, available at: http:// fas.org/ irp/ world/ para/ aymao – bk. Html.

لینک کمکی