فایل word بررسی تمثیل , تلمیح و اعلام در دیوان ایرج میرزا و فرخی یزدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تمثیل , تلمیح و اعلام در دیوان ایرج میرزا و فرخی یزدی دارای 360 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تمثیل , تلمیح و اعلام در دیوان ایرج میرزا و فرخی یزدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


فهرست مطالب

فصل اوّل    1
کلیّات    1
1-  کلّیّات    2
1-1. مقدّمه    2
1-2. هدف تحقیق :    5
1-3. پیشینه ی تحقیق    5
1-4.شیوه ی تحقیق :    7
فصل دوّم    9
ادبیّات مشروطه    9
2- ادبیّات مشروطه    10
2-1 مشروطیّت:    10
2-2. شعر مشروطه  و جایگاه ایرج میرزا و فرّخی یزدی درآن    14
2-2-1 . ویژگی های شعر مشروطه و نمود آن در اشعار ایرج میرزا و فرّخی یزدی :    15
فصل سوّم    22
تلمیح و تمثیل و اعلام در دیوان فرّخی یزدی    22
3-1. شرح احوال و زندگی فرّخی یزدی :    23
3-2.  شعر فرّخی یزدی:    30
3-3. تلمیح وتمثیل:    33
3-3-1. تلمیح:    33
3-3-2. تمثیل :    34
3-4. اعلام:    37
3-5 . تلمیح و تمثیل و اعلام در اشعار  فرّخی یزدی :    38
فصل چهارم    189
تلمیح و تمثیل و اعلام در دیوان ایرج میرزا    189
4- 1. شرح احوال و زندگی ایرج میرزا:    189
4-2. ویژگی شعرو زبان ایرج میرزا :    192
4-3 . تلمیح و تمثیل و اعلام در اشعار ایرج میرزا :    196
فصل پنجم    294
نتیجه گیری    294
1-نمودار تلمیحات در دیوان فرّخی یزدی    298
نمودار تلمیح و تمثیل در دیوان ایرج میرزا300.      
منابع ومآخذ
چکیده انگلیسی


چکیده:
تلمیح و تمثیل از ابزارهای مهمّ بیانی شاعران و نویسندگان در دوره  های مختلف ادبیّات کلاسیک فارسی بوده است .در هر زمان بنا بر مقتضیّات دوره ,شاعران و نویسندگان به گونه ای از این وسایل بهر ه برده اند. شاعران مشروطه که شاهد یا درگیر جریانات سیاسی - اجتماعی دوره ی خود بوده اند , در بازتاب اوضاع و احوال زمان خود چه به شکـل تلمیح  یا  تمثیل کـوشش ها یی کـرده اند. دراین ر اه اشاره هایی به اسطوره ها ,پهلوانان و قهر مانان و حوادث مهم و تاریخ گذشته ی ایران که به نوعی تداعی کننده ی
 اوضاع و احوال  شاعران عصر مشروطه می باشد , در کنار مسائل و جریانات سیاسی و اجتماعی روز در دیوان فرخّی و قبل از او ایرج میرزا , همچنین انواع  اعلام  و به ویژه  اعلام اشخـاص و مکان ها  که بی ارتباط با مسائل سیاسی-اجتماعی و تاریخی دوره نیست, شایسته ی بررسی و پژو هش تشخیص داده شد پایان نامه ی حاضر گامی است که در راه پرداختن بدین مباحث برداشته شده است.
کلید واژه : تلمیح ,تمثیل ,مشروطه ,حوادث سیاسی ,اجتماعی,اعلام,ایرج میرزا ,فرخّی یزدی


فصل اوّل
کلیّات


1-  کلّیّات
1-1. مقدّمه
شایدبتوان گفت تحوّلاتی که درعصرمشروطه در زمینه های مختلف اجتماع و از جمله در ادبیّات به وقوع پیوست دریک کفه ی ترازو قرار می گیرد و تمامی تحوّلات قبل ازآن درکفه ی دیگر. این نوع ادبیّات از آثاری به نهایت اصیل شکل می گرفت.
«ا دبیّات مشرو طه ی ایران محصول ادبی تولید شده در اواخر قرن نوزدهم  میلادی تا سال  1339 هـ .ش تحت تأثیر و تأثّرات آرمان های اصلاح طلبانه و جنبش مشروطه خواهی است ,که به سه مرحله تقسیم می شود :
الف )دوره ی پیش از مشروطیّت و حوادثی که منجر به صدور فرمان مشرو طیّت گردید(از اواخر قرن نوزدهم میلادی تا سال 1323هـ.ق. )
ب) مرحله ی مبارزات سیاسی (از سال 1323 هـ.ق تا 1329 ق )و پایان مجلس دوّم .
ج) دوران پس از مشروطیّت (از سال 1329هـ.ق تا 1300 هـ.ش )و آغاز عصر پهلوی.
ادبیّات مشروطه نیز هم چون خود جنبش مشرو طیّت ,منعکس کننده ی روند تو سعه ی او ضاع فر هنگی , اجتماعی و اقتصادی ایران در قرن نوزدهم میلادی است امّا مشخّصه ی بارز آن  ,نقشش به عنوان رابط میراث کهن ادبی با آثار نوین معاصر است .و از آن جا که این ادبیّات در جریان با ادبیّات کهنه شکل و جان می گیرد, از همه جهت – چه از نظر شکل وچه از نظر محـتوا – نو و سنّت شکن اسـت و همین سنّت شکنی ها ست که بعدها منجر به پیدایش شـعر نو می شود.»  ( سرودی ,2 164:137)
در این دوره نظم ونثر هر یک راهی جداگانه را می پیماید.نویسنده و شاعر عصر مشروطه با وجود تحوّلات فر هنگی,اجتماعی وسیاسی درجامعه ی عصرخود, لازم می بیندکه به مقتضای آن نوشته و شعرخودرا نیز درمسیر مشروطیّت به حرکت وادارد .شاعران همیشه احساسات درونی وتجربه هابی زندگی خودرا درقالب شعربه تصویر می کشند,شاعر یک حقیقت پرداز و حقیقت نگر است که واقعیّات جامعه را می بیند و ازکنارآن نمی تواند ساده بگـذرد و این چـنین ویژگی را درشاعران عـصـرمشروطه به خوبی می بینیم که قلم وزبان خودرا به کار می گیرند تا نقش مؤثّری در آگاه کردن مردم از جامعه ی زمان خود داشته باشند.شاعـران آزاده ای که درراه آرمـان خود از هیچ وسـیله ای فروگذارنکردند تا آن جا که وقوع هرجریان سیاسی را در جامعه با وسواس یک قاضی, مو شکافی می کردند تا آن را به گونه ای درشعرشان نمودار سازند .
شعر مشروطه ابتدا از حیث مضمون و محتوا متحوّل شد و به تدریج در صورت و شکل و زبا ن آن تحوّ لاتی رخ داد. و یکی از نوآوری های شاعران این عصر, سوق دادن شعر به سوی مسائل سیاسی و اجتماعی بود واین ویژگی را در شعر شاعرانی چون: بهار, میرزاده عشقی, عارف قزوینی, فرخّی یزدی  و ... می بینیم ,دراین میان ایرج مـیرزاکه شایدشعرش از لحاظ فصاحـت و روانی درزبان ازشاعرانی چون عارف قزوینی وتعدادی از شاعران عصر مشروطه برتر باشد , استثنا است زیرا که شعرش هم چون دیگر شاعران عصر مشروطه در خدمت سیاست روز نبوده و گاهی حتّی به زبان طنز به انتقاد از چنین مضامینی پرداخته است. (ر.ک. فصل دوّم )
درعصرمشروطه شاعران به نوعی ترکیبی ازویژ گی های سبک بازگشت و سبک معاصر را در شعر واردکردند. یکی ازاین ویژگی ها ساده نویسی وروانی کلام بودکه مطمئنّاً می توانست در انتقال پیام شـاعر به مردم بـسـیـار مؤثّـر باشد ,ایرج میرزا یکـی از شاعـرانـی است که با زبان ساده و کاربــرد اصطلاحات عامیّانه مردم را مجذوب شعر خود کرد, او با زبان ساده وخلق مضا مین نو به انتقاد ازاعتقادات  قدیم ایران و گاه مسا ئل سیاسی و اجتماعی عصرخود می پردازد. و گاه با به کار بردن ضرب المثل در شعرش به مردم پند و اندرز می دهد. وی با توجّه به تحوّلات تازه در شعرش که مـتأ ثّر از جامعـه ی در حال تحوّل بود, قصّه هایی را با زبـان کودکـانه و در قالـب شعر برای کودکان می سرود و با این اقدام نخستین گام را درراه ایجاد ادبیّات کودکان در ایران برداشت .
وقتی که دیوان شاعـری چون فرخّی یزدی را ورق می زنـیم در کمتر جایی به مضامینی غیر از مضامـین سیاسـی و اجتمـاعی برمی خوریم و حوادث سـیاسی و اجتماعی عصر قاجار بـه گونه ای هنرمندانه درا شعار این شاعر مشروطه که لقب« شاعر دهان دو خته »و«پیشوای آزادی» گرفته به تصویرکشیده شده است.از میان غزل های او فقط تعداد محدودی را عاشقانه می بینیم,ربا عیّات او اکثراً دارای محتوایی سیاسی– اجـتماعی اسـت ودر بقیّه پـندواندرزهای اخـلاقـی گنجـانده شده اســت,مسمّط های اورا نیز همگی دارای مضا مین سیاسی – اجتماعی می بینیم , فرخّی با شگرد خاصّی با اشاره به اساطیر و تاریخ گذشته ی ایران و ترسیم آن در جلوی چشمان خواننده و اشاره به حوادث عصر قاجـار, به نوعی تاریـخ گذشته ی ایران را در ذهـن خواننده تداعـی می کند. وقتـی که دیوان اورا ورق می زنیم به انواع اسامی اسطوره ای, ایرانـی و تاریخی که در اسـاطیر ایران و جریان های تـاریخی نقش به سزایی داشته اند, برمی خوریم. از آن جا که عصر فرّخی مصادف با اواخر دوره ی بازگشت می باشد , شاعر به گونه ای سنّت وتجدّد را در هم می آمیزد و زبا نی خاص را به کار می گیرد و واژه هایی چون«شیخ ریا »,« فقر اقتصادی» ,«جنگ  صنفی» و ... را در شعر به کار می برد. و گاه با بازی با واژه ها درضمن اشاره به حوادث سیاسی و اجتماعی خواننده را به نوعی با  دیگر جنبه های زیباشناختی شعرخود(تجا نس های لفظی) آشنا می کند .
واژه هایی چون «زر و زور و زاری», «قارن و قارون », «بوریا و بوی ریا »از این گونه اند .
 کاربرد واژه های جدیدهمچون«لیدر»,«اقدام فردی»,«تحت نظر»در شعرفرّخی نیز نشان دهنده ی توجّه او به واژه های جدید برای بیان صر یح منظور اوست :
راه امـن اســت ولـیـک از اثـر ناامنـی
روز و شب تحت نظرخانه ی ویرانه ی ماست
 او که جز شاعران حوزه ی«ادبیّات کارگری» است, با آوردن واژه هایی چون«آزادی »,«انقلاب » و«کـارگر» به عـنوان ردیف غـزل های خود خـواننده را با عقـایـد خود درطرفداری از طبقه ی محـروم جامـعه آشنا می کـند.پـس او شاعری اسـت که به خـوبی تـوا نسته است پـاس دار رسـالت مشروطیّت باشد. تا آن جا که وقتی تمام درها را به روی کانون مشروطیّت و آزادی بسته می بیند خواستار انقلاب می شود:
ز انتخاب چو کاری نمی رود از پیش
به پورکاوه بگو فکر انقلاب کند
(مکّی,41:1376 )
 این پایان نامه به بررسی تلمیح و تمثیل و اعلام دردیوان ایرج میرزا و فرّخی یزدی می پردازد. در ابتدا هدف نگارنده این بود که بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی را در دیوان دو شاعر نام برده بررسی کند امّا با مشورت و هم اندیشی استادان محترم , برای این که گستره ی  وسیع تری از اشعاربررسی شود , عنوان تلمیح به این پایان نامه داده شد تا علاوه بر نشان دادن تلمیحا ت سیاسی و اجتما عی سایر تلمیحاتی هم که در کتب بلاغی از آن نام برده شده در این اشعار بررسی شود و سپس برای بررسی بیشتر اشعار دو شاعر مقوله ی تمثیل و اعلام به آن افزوده شد هر چند که هدف اصلی این پایان نامه در بحث تلمیح با توجّه به نوع شعر و عصر شاعران مورد بحث بیشتر نشان دادن همان بازتاب مسا ئل سیاسی و اجتماعی اواخر عصر قاجار و اوایل پهلوی در دیوان دو شاعر است.
منظور از اعلام – همان طور که در فصل سوّم خو اهد آمد – اسامی خاص: شامل اسم اشخاص اعمّ از :پیامبران و امامان,پادشاهان ,امیران و وزیران ,هنرمندان و اعلام جغرافیایی شامل اسم شهرها و کشورها و مراکز تفریحی و سایراسامی ای است که به نوعی دربه وجودآمدن حوادث سیاسی ,تاریخی ,اجتماعی , فرهنگی,اسطوره ای ,دینی و ایرانی نقش دارند.
و امّا تلمیح دراین پژوهش به معنی اشاره به حوادث سیاسی ,اجتماعی ,تاریخی ,دینی و اسلامی , اشاره به اسطوره های ایرانی و در موارد انگشت شماری اشاره به آیات و احادیث و ضرب المثل ها است که در دیوان ایرج میرزا تلمیحات تاریخی,سیاسی و گاه هم در بین اشعار اشاره به مسا ئل دینی و داستانی دیده می شود.
بسـامد بالای اعـلام و امـثال در دیوان این شـاعـر, که یکی ازبخـش های مهّم این پژوهش را در برمی گیرد از دلایل اضافه شدن دیوان او به موضوع پایان نامه بوده است. البتّه لازم به ذکر است که دربررسـی دیوان ایرج میرزا فقط آن دسـته از اشـعاری بررسی شد که خالی ازالفـاظ و مضامین رکیـک بودند.
هرچند که در دیوان فرّخی علاوه بر اشارات سیا سی و اجتماعی وتاریخی و بازتاب این مسائل در شعرآن شاعر(با یک توسعه ی معنایی در تعریف تلمیح این موارد هم جز تلمیح گرفته شد)تلمیحات اسطوره ای وداستانی واسلامی , نیز گستره ا ی از این بحث را در دیوان دربرمی گیرد .منظوراز تمثیل در این پژوهش, نشان دادن ضرب المثل  و تشبیه تمثیل در دیوان دو شاعر است. لازم به ذکر است که در این پژوهش علاوه بر نشان دادن امثالی که به عنوان مثل سایر درکتب امثا ل آمده و یا در بین عوام به عنوان ضرب المثل استفاده می شود,امثالی را که از نظر مضمون کلّی شبیه مثل ها ی سایر بوده و هـرچنـد که مثل ســایر نیستند امّا با داشــتن مضامـین نو و مفاهیم گسـترده مـی توانند به عنـوان مثل هایی تازه و کارآمد به زبان فارسی افزوده شود ,نیز بررسی و درحوزه ی تمثیل آورده شد .
در این نوشتار نگارنده سعی کرده است با استناد به کتب مرجع و مهمّی که در زمینه های تلمیح و تمثیل وجود دارد و یا فرهنگ ها و دانش نامه ها و دایره المعارف ها که در شناسایی اعلام دو دیوان کمک شایانی می کند و همچنین با استفاده از کتب مهّم تاریخی عصر قاجار و اوّایل دوره ی پهلوی که بازگوکننده ی حوادث سیاسی-اجتماعی وتاریخی این دوران است ,موارد مطرح شده در موضوع ایـن پژوهش را در دیوان دو شاعر  بررسی و آن ها را مشخّص کند و در زمینه ی تمثیل های به کار رفته در دو دیوان تا آن جا که در توان نگارنده و امکانات کتا ب خانه ای بوده است, معادل هایی برای بیشتر امثـال ارائه گردد.

 

فهرست منابع و مآخذ
1.     قرآن مجید,ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای   
2.    اخوّت و سپانلو ,مهدی و م. ع. (1380), مجموعه ی اشعارفرّخی یزدی,تهران: نگاه
3.    استعلامی , محمّد (1354) , ادبیّات دوره ی بیداری و معاصر,تهران:دانشگاه سپاهیان انقلاب اسلامی
4.    افشار, ایرج (1348) ,یادگارهای یزد, یزد: انجمن آثارومفاخرفرهنگی وخانه کتاب یزد ,ج1
5.    (1366) ,مقدّمه ای بر شناخت ایل ها و چادرنشینان و طوایف عشایری ,تهران: هما ,ج1
6.    (1374) , یادگارهای یزد , یزد : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی وخانه کتاب یزد ,ج1
7.    اقبال آشتیانی و عاقلی ,عبّاس و باقر (1384) ,تاریخ ایران , تهران : نامک
8.    ایرج میرزا, جلال الملک (1353), دیوان کامل ایرج میرزا , به ا هتمام محمّدجعفر محجوب , تهران : اندیشه
9.    باستانی پاریزی , ابراهیم (1353),پیغمبر دزدان ,تهران : امیر کبیر
10.    بامداد,مهدی (1378) , شرح حال رجال ایران در قرن 13,12و14هجری , تهران : زوّار , ج1و2و4و5 
11.    بهار, محمّدتقی (1380), تاریخ مختصر احزاب سیاسی , تهران : امیرکبیر , ج1و2
12.    جهان آرای, عادل (1377) , ادبیّات سیاسی عصرمشروطه« مقاله » , تأملی بر اشعار شعر فارسی قرن 14 تهران : ابرار , نمایه 72
13.    جهان گیری , علی  (1366) , فر هنگ نام های شاهنامه, تهران: برگ
14.    حائری ,سیّد هادی (1364), افکار و آثار ایرج میرزا , تهران : جاویدان
15.    حافظ شیرازی , شمس الدّین محمّد (1372), دیوان غزلیّات, به تصحیح  خطیب رهبر, تهران :صفی علی شاه
16.    حسینی موسوی , زهرا (1382),شهر بابک ,سرزمین فیروزه, با مقدّمه ی باستانی پاریزی ,کرمان : انتشارات مرکز کرمان شناسی
17.    حقیقت , عبدالرّفیع (1383), فرهنگ هنرمندان ایرانی از آغاز تا امروز , تهران : کومش
18.    خالقی , روح الله (1377) ,سرگذشت موسیقی ایـران , به تصحیح ساسان (سپنتا), تــهران :  مؤسّسه ی فرهنگی – هنری ماهور ,ج3
19.    خزائلی , محمّد (1371) , اعلام قرآن , تهران : ا میرکبیر
20.    خطیبی , حسین (1366), تاریخ تطوّر و مختصات و نقد شعر پارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم ,تهران:زوّار
21.    داد, سیما  (1387), فر هنگ اصطلاحات ادبی , تهران : مروارید
22.    دهباشی , علی (1387) ,سیری درزندگی وآثارایرج میرزا ,تهران : اختران
23.    دهخدا,علی اکبر (1341(,لغت نامه,تهران:مؤسسه ی لغت نامه ی دهخدا,ج12    
24.    (1365), لغت نامه , تهران : مؤسّسه ی لغت نامه ی دهخدا , ج2
25.    (1377),لغت نامه,تهران:مؤسّسه ی لغت نامه ی دهخدا , ج1و2و9و13و14
26.    (1379),امثال و حکم,تهران:امیرکبیر
27.    ذاکرحسین , عبدالرّحیم (1377), ادبیّات سیاسی ایران در عصر مشروطیّت ,تهران : علم , ج1
28.    رازی , محمّدبن ابی بکر عبدالقادر (1368) , امثال وحکم , ترجمه ی فیروز حریرچی , تهران : مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
29.    راف گارثویت, جن, (1373), تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری , تر جمه ی مهراب امیری , تهران : سهند
30.    رضوی , سیّدمحمّد (1378) ,  خاطرات نواب وکیل, به کو شش اکبر قلم سیاه,تهران:گیتا
31.    ریاضی ,غلام رضا (1342), ایرج و نخبه ی آثارش ,تهران:چاپخانه ی شرق
32.    الزرکلی,خیرالدّین (1992) , ا لاعلام قاموس تراجم , بیروت , لبنان : دارالعلم للملایین , ج 2
33.    سپانلو , محمّدعلی (1369) , چهار شاعر آزادی , تهران : نگاه
34.    (1375), شهر شعر فرّخی,تهران: علم
35.    ستوده , غلام رضا  (1371) , مر جع شناسی و روش تحقیق در ادبیّات فارسی , تهران : سمت
36.    سرودی , سرور (1372) , مشروطیّت ,« مقاله » , مندرج در کتاب انقلاب مشروطیّت زیر نظر احسان یارشاطر (1383) ,تر جمه ی پیمان متین,تهران: امیرکبیر
37.    سعدی شیرازی , شیخ مصلح الدّین ( 1365) , کلیّات سعدی شیرازی , به کو شش محمّدعلی فروغی , تهران : امیرکبیر
38.    (1373),گلستان,به کوشش دکتر خطیب رهبر,تهران:صفی علیشاه
39.    )1375) , بوستان ,به تصحیح غلام حسین یوسفی , تهران : خوارزمی
40.    شاملو,احمد(1377),قوام ا لسّلطنه دردوران قاجاریّه و پهلوی , تهران : جاویدان
41.    (1377) , فرهنگ کو چه ,تهران:مازیار,ج 3و4
42.    (1378), فرهنگ کو چه ,تهران:مازیار, ج2و5 و7
43.    (1381) ,فرهنگ کو چه ,تهران:مازیار,ج 1و8و9و11
44.    (1382) , فرهنگ کو چه,تهران:مازیار ,ج2و4
45.    (1383) , فرهنگ کو چه,تهران:مازیار,ج2و5
46.    شفیعی کدکنی , محمّدرضا  (1366),صورخیال درشعرفارسی,تهران: نگاه
47.    شکیبا,پروین ( 1370) , شعر فارسی از آغاز تا امروز , تهران : هیرمند
48.    شمیسا, سیروس ( 1368) , نگاهی تازه به بدیع , تهران : فردوس
49.    (1385) , فر هنگ تلمیحات ( اشارات اسا طیری , داستانی, تاریخی,مذهبی در ادبیّات فارسی ) , تهرا ن : میترا
50.    شمیم ,علی اصغر(1383), ایران دردوره ی سلطنت قاجار ,تهران:زریاب
51.    صدری افسار وحکمی,غلام حسین , نسرین و نسترن (1383),فرهنگ فارسی اعلام , تهران : مؤسّسه ی فر هنگ معاصر 
52.    عاقلی ,باقر (1369),روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ,تهران:گفتار ,ج2
53.    عطّار نیشابوری شیخ فریدالدیّن  (1384),منطق الطّیر , به تصحیح شفیعی کدکنی, تهران: سخن
54.    عفیفی,رحیم (1371),مثل ها وحکمت ها درآثارشاعران قرن سوّم تایازدهم هجری,تهران: سروش
55.    علی بابا ئی , غلام رضا (1375),تاریخ سیاست خارجی ایران ( از شا هنشاهی هخامنشی تا به امروز ),تهران : درسا
56.    علی بابایی , داوود  (1384), جامعه , فر هنگ و سیاست در اشعار و مقالات سه شاعرانقلابی : ایرج میرزا , فرّخی یزدی , میرزاده عشقی , تهران : امید فردا
57.    الفاخوری,حنّا (1378), تاریخ ادبیّات زبان عربی ازعصرجاهلی تا قرن معاصر,ترجمه dعبدالحمید آیتی , تهران : توس
58.    فرّخی یزدی , محمّد  (1376) , دیوان فرّخی یزدی,به اهتمام حسین مکّی ,تهران : جاویدان
59.    فردوسی, ابوالقاسم (1386) , شاهنامه , به تصحیح ژول مل, تهران : بهزاد
60.    فروزانفر, بدیع الزّمان (1374) , احادیث مثنوی , تهران:امیرکبیر
61.    قبادیانی,ناصرخسرو(1386),شرح سی قصیده, به اهتمام مهدی محقّق,تهران:توس
62.    قلم سیاه , اکبر (1328) , سال نامه ی فر هنگ یزد, یزد:چا پخانه ی گل بهار یزد
63.     کزّازی, میر جلا الّدین  (1373) , زیباشناسی سخن پارسی  ( بدیع ) , تهران : مرکز : ج3
64.    (1385) , نامه ی باستان , تهران : سمت
65.    کسروی, احمد (1387) , تاریخ مشرو طه ی ایران , تهران : نگاه
66.    گروه مؤلّفان تاریخ (1372) , ,تاریخ کشور های اسلامی , تهران: دفترتألیف و بر نامه ریزی کتب درسی تربیت معلّم
67.    گروه مؤلّفان ( 1369) , جغرافیای کامل ایران,تهران : شر کت چاپ و نشر ایران
68.    گروه نویسندگان ( 1383) ,انقلاب مشروطیّت, زیر نظر احسان یارشاطرو ترجمه ی پیمان متین ,تهران: امیرکبیر
69.    لعل نهرو ,جواهر , (1387) , نگاهی به تاریخ جهان , ترجمه ی محمود تفضّلی ,تهران : امیرکبیر
70.    مؤمنی , باقر  (1352) , ادبیّات مشروطه , تهران : گلشایی
71.    محبّتی , مهدی (1380) , بدیع نو , تهران : سخن
72.    محمّدی , محمّد حسین (1374) , فر هنگ تلمیحات شعرمعا صر , تهران : میترا
73.    محمّدی,غلام رضا (1383), فر هنگ لغات و اصطلاحات اشعار فرّخی یزدی ,یزد: مؤسّسه ی عطیّه ی آسمانی یزد
74.    مرسلوند , حسن (1373), زندگی نامه ی رجال و مشا هیر ایران , تهران : الهام , ج3
75.    مسّرت,حسّین (1380), دیوان فرّخی یزدی, با مقدّمه ی محمّدعلی اسلامی ندوشن ,تهران: قطره
76.    (1384), زندگی و شعر فرّخی یزدی «پیشوای آزادی» ,تهران : ثالث
77.    مشیری , مهشید (1379) , فر هنگ موضوعی غزل های فرّخی یزدی , تهران : آگا هان ایده
78.    مصاحب ,غلام حسین (1374) , دایره المعارف فارسی , تهران : شرکت سهامی کتاب های جیبی وابسته به انتشارات امیر کبیر ,ج1
79.    (1380) , دایره المعارف فارسی , تهران : شرکت سهامی کتاب های جیبی وابسته به انتشارات امیر کبیر,ج1و2و3
80.    معین, محمّد (1371),فرهنگ فارسی,تهران: امیر کبیر, ج5و6
81.    مکّی , حسین (1359) , تاریخ بیست ساله ی ایران , تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ,ج2
82.    منوچهری دامغانی,ابوالنجم احمدبن قوص بن احمد (1373), تصویـرها و شادی ها گزیده اشعار منوچهری دامغانی ,انتخاب و توضیح سیّدمحمّد دبیرسیاقی ,تهرا ن : سخن
83.    مولوی,جلال الدّین محمّد بن محمّد(1374),مثنوی معنوی,مطابق نسخه ی تصحیح شده رینولد نیکلسون,تهران:علم
84.    (1386),شرح جامع مثنوی معنوی,تألیف کریم زمانی , تهران:اطّلاعات , ج3و1
85.    میدانی النیشابوری , ابوالفضل احمدبن محمّد (1988) , مجمع الامثال , لبنان , بیروت :        دارالکتب ا لعلمیّه  , ج 1و2
86.     ( 1379), ترجمــــه فرائد الادب(ضرب المثل های رایج در زبان عربی ),تر جمه ی امیر شاهد , اصفهان : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
87.    نظامی گنجوی,الیاس بن یوسف (1385) , لیلی و مجنون ,تصحیح حسن وحید دستگردی , تهران : زوّار
88.    نوائی , عبد الحسین (1370) , ایران و جهان از مغول تا قاجار , تهران : هما , ج1
89.    ورهرام ,غلام رضا (1367) , نظام سیا سی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجار , تهران : معین
90.    وزیری ,احمد علی خان (1364),تاریخ کرمان , به کوشش باستانی پاریزی , تهران : علمی ,ج1
91.    هادی ,علی (1371) ,تصویر سخن در آینه ی ادب , ارومیّه : انزلی
92.    همایی , جلاالدّین  (1370), معانی و بیان , تهران : نیما
93.    یاحقّی, محمّدجعفر(1369), فر هنگ اساطیرو اشارات داستانی در ادبیّات فارسی ,تهران : سروش
94.    (1388) , جویبارلحظه ها,تهران:جامی
95.    یزدانی , زینب (1385),ایرج میرزا , تهران: تیرگان
96.    سبزیان پور, محمّد (1387) , مضامین شعر و ادب عربی در دیوان ایرج میرزا « مقاله », تهران : فصل نامه علمی پژوهشی کاوش نامه , ش 17
 
Abstract :
Allusion and parable has been one of the most important expressive tools for the poets and writers indifferent ages of Persian classic literature . in every time , according to the circumstances of the age the poets and writers has enjoyed of these tools . the constitution  poets who have seen their own age social political incidents . Have used from allusion and parable for reflecting the condition of their own age. in this way has been pointed to the legends , heroes and champions , important event and the past history of Iran which all of these associate the situation of constitution poets beside the daily social and political incidents the complete work of Farokhi Yazdi and be for him Iraj Mirza  , also historical and geographical proper nouns which is not irrelevant with the social and historical subjects of that age,has been recognized suitable for probe .
the present  thesis is a pace that has been discussed about the following subjects .
Key words : allusion parable,Allegory ,noun constitution ,social ,political incidents statement ,Iraj mirza,farokhi yazdi.

لینک کمکی