فایل word بررسی تغییرات و فرسایش زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 فایل word بررسی تغییرات و فرسایش زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم تهران دارای 320 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف فایل word بررسی تغییرات و فرسایش زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فرسایش زبان مادری کردهای سردشتی مقیم تهران

چکیده

مطالعه ی جامعه شناسی زبان حدود سه دهه قدمت دارد. تحقیق حاضر, فرسایش و تغییرات زبان مادری کردهای سردشتی مقیم تهران را در محیط زبان دوم, بررسی کرده است. این پژوهش, با هدف نگهداری و حفظ زبان های بومی و در اقلّیّت, درصدد است تا به سؤالات زیر پاسخ دهد:

?. فرسایش و تغییرات زبانی در میان کدام جنسیّت, کدام گروه سنّی و کدام سطح زبانی (واژگان, نحو و آوا) بیشتر دیده می شود؟

?. بین طول مدّت اقامت مهاجران در محیط زبانی جدید و فرسایش زبان اوّل چه رابطه ای وجود دارد؟

?. چه رابطه ای بین نگرش مثبت هویّتی و فرسایش زبان مادری وجود دارد؟

مطالعه ی حاضر با شرکت تعداد 72 نفر از گویشوران گویش کردی سردشتی در دو گروه مستقلّ ساکن در تهـران و سردشت, به شیوه ی تحقیق میدانی و با استفاده از تکنیک گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه و مصاحبه برگزار شد.

در تجزیه و تحلیل داده ها, درصد و میانگین نمرات آزمون های زبانی و نگرشی افراد با استفاده از آزمون های آماری T گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون, مقایسه شده است.

نتایج بررسی ها نشان داد که:

   ?. بیشترین سهم فرسایش و تغییرات زبانی به مهاجران مرد گروه سنّی ??-??سال ساکن در تهران تعلّق دارد.

   ?. بیشترین میزان فرسایش زبانی به سطح واژگان زبان و کمترین میزان آن به نحو زبان تعلّق دارد.

   ?. هرچه طول مدّت اقامت افراد مهاجر در تهران بیشتر می شود, فرسایش و تغییرات زبانی نیز در زبان آن ها بیشتر مشاهده می شود.

   ?. بین نمرات زبانی افراد و نگرش آنان به زبان و هویّت فرهنگی, همبستگی مثبـت و بسیار بالایی وجود دارد.

   واژگان کلیدی:  ?.فرسایش زبان   ?. گویش کردی سردشتی  ?. زبان مادری (زبان اوّل)  ?. تماس زبانی  ?. نگرش هویّتی  ?.جامعه شناسی زبان  ?. مرگ زبان

 

Abstract :
The sociological study of language dates back to three decades. The present
study tries to investigate language attrition and changes among native speakers
of Sardasht kurds living in Tehran in second language setting. This study aims at
the preservation and keep of minority languages and wants to answer the
following questions:
1.Among which sex, which age group and which language level
(vocabulary, syntax or sounds) we can see the most changes and attrition ?
2.What is the relationship between residence of migrants in new language
setting and the attrition of their first language ?
3.What is the relationship between positive language identity and the
attrition of the first language ?
The subjects of the present study were 72 speakers of Sardasht Kurdish
dialect in two independent groups living in Sardasht and Tehran. This research
is a field study. The data was collected using a questionnaire.
In data analysis, through T statistical tests independent group and Pierson
correlation coefficient, the average of language and view, Marks have been
compared.
The findings of the research show that :
Tae most amount of language attrition and language change is seen among
male speakers of migrants in (11-25) age a group living in Tehran. The most
amount of language attrition is in vocabulary and the lest amount is in syntax.
The more the residence of migrants in Tehran, the more the language attrition.
There is a high positive correlation between language marks of people and their
view towards language and cultural identity.
Key words: 1.Language attrition 2.Sardasht Kurdish dialect 3.Mother
tongue (first language) 4.Language contact 5.Language identity 6.Sociology
of language 7.Language death.

لینک کمکی