فایل word آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی دارای 168 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
جنبش مشروطه گذشته ازدگرگونی هایی که در تاریخ ملت ایران ایجاد کرد ,ادبیات نوینی را نیز که به شدت متأثر از این تحولات باشد , پایه ریزی کرد و ویژگی اصلی ادبیات این دوره سیاسی و اجتماعی بودن آن است که به دلیل نفوذ در طبقات متفاوت جامعه , خود به نیرویی مبدل گشت که در پیشبرد این نهضت عظیم مؤثر واقع گردید و شاید از آنجا که شعرا و نویسندگان در هر دوره ای زبان گویا و رسای ملت بودند در این دوره نیز شخصیت هایی مانند فرخی یزدی , میرزاده ی عشقی توانستند با قلم آتشین و بیان دلنشین خود همگام با مبارزان آزادی خواه , نقش به سزایی در تاریخ ایران بنگارند و آزادی و آزادی خواهی و سایر مضامین متأثر از شرایط نوین جامعه , در شعر شاعران مذکور , توانست آغاز یک دگرگونی و انقلاب ادبی را رقم زند و بر ماست که با ارج نهادن به جان فشانی های آنان در تحقق آزادی , به نیکی از آنان دفاع کنیم.
واژگان کلیدی : جنبش مشروطه , ادبیات مشروطه – آزادی و آزادی خواهی – فرخی یزدی – میرزاده عشقی.


فصل اول
کلیات پژوهــش
                    بخش اول : مقدمه
                    بخش دوم : طرح مسئله
                    بخش سوم : ضرورت و اهمیت موضوع
                    بخش چهارم : پیشینه پژوهش
                    بخش پنجم : اهداف پژوهش
                    بخش ششم : سؤالات
                    بخش هفتم : فرضیه
                    بخش هشتم : روش تحقیق

فصل دوم: نگاهی به تاریخ معاصر ایران و سیر مشروطه در ادبیات
2ـ1. انقلاب مشروطیت
2ـ1ـ1. مشروطه و مشروطیت
2ـ1ـ2. نگاهی به زمینه های تاریخ مشروطیت ایران و آغاز بیداری توده ایران
2-1-3. علل پیدایش مشروطه
2ـ1ـ4. شمّه ای از تاریخ مشروطیت ایران و روند تاریخی آن
2ـ1ـ5. دوران پیروزی مشروطه و جریانهای مهم پس از آن
2ـ1ـ6. طبقات اجتماعی موثر در روند شکل گیری مشروطه
2ـ1ـ7. فرجام نهضت مشروطیت
2ـ1ـ8. دیدگاههای مختلف ناکامی مشروطیت
2ـ2. انقلاب مشروطیت و ادبیات
2ـ2ـ1. انقلاب مشروطیت و تاثیر آن در شعر و ادب فارسی
2ـ2ـ2. گذری بر پیدایش ادبیات مشروطه و ادوار آن
2ـ2ـ3. شعر دوره مشروطه:
2ـ2ـ4. رسالت شاعران دوره مشروطه
2ـ2ـ5. سبک ادبی شاعران دوره مشروطه
2ـ2ـ6. شاعران دوره مشروطه
2ـ2ـ7. تحول ادبی شعر عصر مشروطه از دیدگاههای مختلف
2ـ2ـ8. فرجام شعر مشروطیت (عصر رضاشاهی)
فصل سوم :آزادی و آزادیخواهی از دیدگاه اسلام و پیشینه¬ی آنها در ادب فارسی

3ـ1. آزادی و آزادیخواهی و نگاهی بر پیشینه¬ی آن
3ـ1ـ1. مقدمه ای بر آزادی
3ـ1ـ2. معنای واژه¬ی آزادی درادب فارسی
3ـ1ـ3. دیدگاههای مربوط به مفهوم آزادی
3ـ1ـ4. تفسیر آزادی در جامعه دینی و سکولار
3ـ1ـ5. معانی و مفاهیم آزادی
3ـ1ـ6. نگاهی بر پیشینه¬ی آزادی
3ـ1ـ7. آزادی در اندیشه¬ی غربی
3ـ1ـ8. آزادی در اندیشه اسلامی
3ـ1ـ9. آزادی در فرهنگ ایرانی و ادب فارسی
3ـ2. تحلیلی از آزادی و رابطه آن با مفاهیم نزدیک به آن
3ـ2ـ1. آزادی و استقلال
3ـ2ـ3. برداشتی از آزادی و عدالت و جایگاه شایسته سالاری
    فصل چهارم: فرخی یزدی و تجلی آزادی و آزادی¬خواهی در اشعار او

4ـ1. نگاهی به شرح حال و شعر و آثار فرخّی یزدی
4ـ1ـ1. شرح حال فرخی یزدی
4ـ1ـ2. شعر فرخی یزدی
4ـ1ـ3. آثار فرخی یزدی


4ـ2ـ1. تجلی آزادی و آزادیخواهی در اشعار فرخی یزدی

فصل پنجم: میرزاده عشقی و تجلی آزادی و آزادیخواهی در اشعار او

بخش اول: نگاهی به شرح حال و شعر و آثار میرزاده عشقی
بخش دوم: تجلی آزادی و آزادیخواهی در اشعار میرزاده¬ی عشقی


1ـ1. مقدمه:
انقلاب خودجوش و مردمی مشروطه نقطه عطفی در  تاریخ سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و ادبی ایران بود, چرا که با شکل گیری و ظهور این انقلاب در جامعه آن روز ایران و افزایش دامنه وسعت آن, توانست همچون دیگر انقلاب ها در تمامی ابعاد سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و ادبی نقش موثری ایفا کرده, تاثیر مستقیم بر آن نهد و بر اثر این انقلاب, برای نخستین بار, مفاهیم اجتماعی و سیاسی به شعر فارسی وارد گردید.
در حالی که شعر در سده های پیشین, مخاطبان خاص و ویژه ای داشت که از محدوده¬ی درباریان و تعداد اندکی از نخبگان و فرهنگیان, فراتر نمی رفت, در دوران مشروطیت و به مدد فضای بازی که بر جامعه حاکم شده بود, گروههای بیشتری از مردم, توانستند در شمار مخاطبان قرار گیرند.
خواست ها و نیازهای مخاطبان جدید نیز, بسیار متفاوت با مخاطبان گذشته بود. به همین دلیل راه برای استفاده از مضامین جدید, عامه فهم و طرح انتقادهایی از خودکامگان حاکم بر سرنوشت, جان و مال مردم هموار شده بود. شعرا دیگر تمایل چندانی به وصف روی و موی, لب و دندان, کمان ابرو و زنخدان یار و یا توصیف چگونگی جاه و جلال, کرم و بخشندگی, جنگجویی و کشور ستانی شاهان نداشتند و هنگام آن رسیده بود که روی دیگر سکه را در معرض دید همگان قرار دهند و آنان را با حقایق موجود آشنا سازند.
بنابراین توجه به مضامین اجتماعی و سیاسی, در مرکز توجه شعرا قرار گرفت و درونمایه شعر آنان را انتقاد از اوضاع اجتماعی, وضعیت زندگی مردمان, غارت و چپاول سرمایه های ملی, آزادی و آزادیخواهی, مخالفت با دخالت بیگانگان, قانون و ضرورت استقرار آن در جامعه, وطن و عدالت اجتماعی و مسائل دیگری از این دست تشکیل می داد که این مضامین در شعر شاعرانی چون فرخی یزدی, ابوالقاسم لاهوتی و میرزاده¬ی عشقی که از شخصیت های عمده و برجسته¬ی این دوره هستند نیز تجلی یافته است و این شاعران به مضامین سیاسی و اجتماعی بیشتر از مضامین غنایی پرداخته اند.
بطور کلی می توان گفت: آنچه آثار شعرای این دوره را از آثار شعرای دوره های ماقبل متمایز می سازد, یکی همین رنگ شدید سیاسی, اجتماعی و انتقادی است و دیگر سلامت, سادگی و روانی آنها می باشد که اشعار شعرایی چون فرخی یزدی و میرزاده عشقی نماینده و معرف وضع شعر در این عصر می باشد و این شعرا و دیگر نویسندگان با قلم آتشین و بیان رسای خود در پیشبرد نهضت عظیم مشروطه و برافراشتن ندای آزادی و آزادیخواهی در مقابل طوفانهای مرگبار استبدادی و استعماری تا سر حد جان خویشتن کوشیده و برگ زرینی در تاریخ ایران رقم زده اند.


Abstract :

Constitutional movement aside from changes that would made in Iranian history , were based modern literature , which strongly affected by these developments , and the main feature of this literature is due to being social and political , that because of influence in the several stages of community , has become a force to advance the movement , and perhaps the poets and writers in each period , they were expressive language of people , in this period also , persons like Farrokhi Yazdi and Mirzadeh Eshghi , by their fiery pen and pleasant expression and with freedom fighters , played a significant role in Iranian history , and freedom and other subjects of liberty influenced by the condition of modern society in the poets of these poetries could made literary transformation and it is out duty that by honoring their sacrifice in the freedom , defend goodness from they.
Keyword : Constitutional Movement – Constitutional Literature – Liberty and Freedom - Farrokhi Yazdi - Mirzadeh Eshghi

لینک کمکی