فایل word روش تحقیق حسابداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word روش تحقیق حسابداری دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word روش تحقیق حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده تحقیق:
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.

 مقدمه
در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق , اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز  تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .فهرست مطالب


چکیده تحقیق9
فصل اول )کلیات طرح تحقیق
1-1) مقدمه     11
1-2) تشریح و بیان موضوع     11
1-3) فرضیه های تحقیق     15
1-4) ضرورت انجام تحقیق     16
1-5)  اهداف اساسی تحقیق     17
(1-6)قلمرو تحقیق 17
1-7) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی     18
فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
2-1) مقدمه     21
2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری     21
2-3) ماهیت تداوم فعالیت     22
2-4) درجه شمول تداوم فعالیت     25
2-5) تداوم و اصول حسابداری     26
2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها     27
2-6-1) ارزش تسویه     28
2-6-2) بهای تمام شده تاریخی     29
2-6-3) ارزش جاری     30
2-6-4) ارزش فعلی جریان های نقدی     36
2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی     36
2-8) فرض تداوم فعالیت در ایران     44
2-9) مبانی نظری شاخص ها     42
فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
3-1) مقدمه     51
3-2) دامنه تحقیق     51
3-3) روش تحقیق     52
3-4) ابزار اندازه گیری     52
3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات     54
3-6) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه     54
3-7) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه     55
3-8) روش توزیع پرسش نامه     55
3-9) معایب پرسش نامه     57
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی )     59
4-2) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری     60
4-2-1) نگاره های آماری     60
4-2-1-1)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا    61
4-2-1-2)محاسبه انحراف معیار هر شاخص    63
4-2-2) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی     65
4-2-2-1) فرضیه شماره یک     66
4-2-2-2) فرضیه شماره دو     67
4-2-2-3) فرضیه شماره سه     68
4-2-2-4) فرضیه شماره چهار     69
4-2-2-5) فرضیه شماره پنجم     70
4-2-2-6) فرضیه شماره شش     71
4-2-2-7) فرضیه شماره هفت     73
4-2-2-8) فرضیه شماره هشت     74
فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
5-1) خلاصه تحقیق     77
5-2) نتایج تحقیق     78
5-3) محدودیت های تحقیق     78
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی     79
پیوست ها     81
منابع و مأخذ    89

فهرست منابع و مأخذ
1-      )آذر , عادل و منصور مومنی , آمار و کاربرد آن در مدیریت 2,انتشارات سمت , چاپ هفتم , تهران :(1383)
2-      )اکبری , فضل الله , تجزیه و تحلیل صورتهای مالی , تهران : سازمان حسابرسی , نشریه 129 ,( شهریور 82 )
3-    ایزاک , استفن وویلیام ب مایکل , راهنمای جامع تحقیقات وارزیابی , ترجمه مرضیه کریم نیا , مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی ( 1374)
4-    بزرگ اصل , موسی , برد اشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از محتوای پیامهای ارسال شده به وسیله گزارش های حسابرسی , پایان نامه دکتری , دانشگاه علامه طباطبائی (1380)
5-    ترجمه گروی , مسائل مربوط به تداوم فعالیت ,تهران: موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه , نشریه شماره 26 , ( اردیبهشت 1361 )
6-    سلیمانی امیری , غلامرضا , بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران ,پایان نامه دکتری , دانشگاه تهران 1381
7-    نوو , ریموند پی, مدیریت مالی , ترجمه واقتباس علی جهانخانی و علی پارسائیان ,جلد دوم , تهران : انتشارات سمت , چاپ پنجم ,(1379)
8-    )خاکی , غلامرضا , روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی , تهران : کانون فرهنگی انتشاراتی , (1378)
9-    )ساعتچی یزدی , حسین , قانون تجارت , تهران : انتشارات مجد , چاپ پنجم, (1382)
10-    ) سرمد , زهره و همکاران , روش های تحقیق در علوم رفتاری , تهران : انتشارات آگاه , چاپ ششم ,1380
11-    )   کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی , استانداردهای حسابرسی بخش 57 تداوم فعالیت ,1385
12-    )   مسیح آبادی , ابوالقاسم , ( تداوم فعالیت ), فصلنامه بررسی های حسابداری, ,سال دوم , شماره 6و7
13-    )  نادری عزت الله و مریم سیف عراقی , روش های تحقیق  وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی , تهران ( 1368).
14-    )   کمیته تدوین استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری , استاندارد شماره 1 , بند 22-20 تداوم فعالیت ( 1385 )
15-    )آذر , عادل و منصور مومنی , آمار و کاربرد آن در مدیریت1 , انتشارات سمت , چاپ یازدهم تهران :1384
)   نوروش ,ایرج و مهدی حیدری , فرهنگ جامع حسابداری ومالی , انتشارات دانشکده مدیریت , چاپ اول , تهران 1384

 

لینک کمکی