فایل word روش تحقیق ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word روش تحقیق ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک ها دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word روش تحقیق ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

- مقدمه :
تحولات پیاپی در زمینه فناوری و نقش آن در سیستمهای تولید و تنوع ارائه خدمات به مشتریان, همراه با تشدید رقابت بین واحدهای اقتصادی به منظور حفظ سهم بازار, مدیریت سازمانها را بر آن داشته است تا همواره و با جدیت به ایجاد بستر مناسب برای ارائه اطلاعات خصوصاً اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری ها همت گمارند.  سازمان ها دریافته اند که پیش شرط اساسی برای تصمیم‌گیری های درست اقتصادی وجود و دسترسی به اطلاعات مالی شفاف و استفاده به موقع از آن می باشد.  فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات بدون کیفیت منجر به تصمیم گیری های اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی, تخریب بازارهای سرمایه, سلب اطمینان از سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و در نهایت عقب ماندگی اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی می گردد.  در این راستا  واحدهای تجاری تلاش دارند تا با روش های مناسب اطلاعات صحیح, قابل اتکا و قابل اعتمادی را در زمینه های مربوط به فعالیتشان جمع آوری و ارائه نمایند.  ارائه اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب می تواند نقش مهمی در ارزیابی عملکرد گذشته, اداره عملیات جاری و آتی واحدها ایفا نماید.
بنابراین یکی از حوزه های مورد توجه مدیران, حوزه حسابداری و مدیریت مالی است.  گزارش‌های حسابداری به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری در واقع نقش ارائه کننده اطلاعات به استفاده کنندگان مختلف اعم از درون سازمانی و برون سازمانی را انجام می دهد.  به عبارت دیگر سیستم حسابداری مورد عمل واحد تجاری از طریق پردازش داده ها و تبدیل آن به اطلاعات سودمند, پیوند میان نتایج فعالیت های اقتصادی  با افراد ذینفع را برقرار می سازد.  بنابراین باتوجه به این که اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و دقت اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد, آگاهی از میزان برخورداری اطلاعات مالی از ویژگی های کیفی حائز اهمیت است.  بدین ترتیب تحقیق حاضر تلاش دارد تا با توجه به نظام حسابداری مورد عمل, از طریق آزمون فرض های مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به ارزیابی و تحلیل چگونگی ارائه اطلاعات مالی و تاثیر آن بر تصمیم گیری مدیران بانک کشاورزی بپردازد.

 

منابع
1-ایران نژاد پاریزی, مهدی و پرویز ساسان گهر, ‌سازمان و مدیریت ازتئوری تا عمل تهران:موسسه عالی بانکداری ایران 1371
2-باباجانی, ‌جعفر, ارزیابی مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران, پایان نامه برای اخذ دکترای حسابداری, ‌دانشگاه علامه طباطبایی, تهران 1378
3-باباجانی, ‌جعفر,‌بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی »بررسی های حسابداری و حسابرسی 28 سال 1378
4-باتاچاریا, ‌گوری ک و دیگران, مفاهیم و روشهای آماری ترجمه, دکترشهرآشوب تهران: مرکز نشردانشگاهی 1364
5-برچ, جان ج دگری نتیزکی, « سیستمهای اطلاعاتی درتئوری و عمل », فصل سوم درکتاب تصمیم گیری درمدیریت, ابوالقاسم حکیمی پور,‌مشهد :چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 1376
6-حکیمی پور, ‌ابوالقاسم تصمیم گیری درمدیریت موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 1376
7-خلیفه سلطانی, سید احمد, ‌بررسی علل عدم استفاده درون سازمانی ازاطلاعات حسابداری درصنایع پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1374
8-رهنمودهای حسابداری کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری سازمان حسابرسی چاپ بانک ملی ایران نشریه 122. 1377
9-سعادت, اسفندیار,‌فرآیند تصمیم گیری درسازمان تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1372
10-شباهنگ رضا, حسابداری مدیریت سازمان حسابرسی, تهران 1378
11-عباس زادگان,  سید محمد, کاربرد آماردرمدیریت تهران, شرکت سهامی انتشار1366
12-فخاریان, ‌ابوالقاسم, « رواج و روایی حسابداری مدیریت » ماهنامه حسابدار122, صفحه 23
13-مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی, هیات تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی نشریه 113.  1386
14-ملک آرایی, نظام الدین «نقش و جایگاه سیستمهای حسابداری »(مجموعه مقالات) حسابرس1373 صفحه 62-42
15-نوفرستی, محمد ؛ آماردراقتصاد و بازرگانی تهران :دفترانتشارات و تامین منابع درسی دانشگاه شهید بهشتی 1365
16-هورن گرنن, چارلز اصول حسابداری (3) مدیریت, ترجمه دکترنوروش تهران نشرترمه 1377


فهرست منابع لاتین
1-BEELEVERO,NEEDLES.financial Accounting ,Houghton Miffling co.,1995
2-BLOMMAERT,A.M.M.and J.M.J BLOMMAERT and R.S.HAYES.Financial Decision Making. Prentic Hell Biik CO.,1991 
3-HEITGER.Hand SERGE MATULICH.Managerial Accounting:Teach Yourself Book.McGraw –Hill BookCO.,1992
4-HORNGREN and FOSTER and DATAR. COst Accounting. Prentic Hall Book CO.,1994
5-MEIGS, WALTER B and ROCERT F. MEIGS.  Acciunting : The Basis for Business Decision. McGraw Hill Book CO.,1987
6-MURPHY.BRIAN. Management Accounting. 3rd ed.UK.,1988
7-WEETMAN,AULINE. Financial & Management Accounting.  Pitman Publishing Book CO.,1996

لینک کمکی