فایل word روش تحقیق ارزیابی کارایی بانک ها با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word روش تحقیق ارزیابی کارایی بانک ها با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word روش تحقیق ارزیابی کارایی بانک ها با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

1-مقدمه :
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه  های خود , به یک نظام ارزشیابی , جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. بانک کشاورزی نیز به عنوان یک سازمان,  از این قاعده مستثنی نیست . اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملکرد بانکی بیانگر آن است که این روشها نوعاً تجربی و حاوی یکسری نسبتهای مالی است که به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیتهای بانکها, نتایج آنها در شعب مختلف قابل مقایسه نیست . از این رو امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد بانکها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آنها تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA ) است . این تکنیک مبتنی بررویکرد برنامه ریزی خطی است که هدف اصلی آن , مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است که مقدار ورودیهای مصرفی و خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند . اما استفاده از این تکنیک معمولاً موجب تعداد شعب کارا می شود که عملاً نیاز به  روشهای دیگری را در جهت رتبه بندی این شعب کارا الزامی می نماید . مسأله تعداد شعب کار ا زمانی رخ می دهد که تعداد ورودیها و خروجیهای مدل نسبت به تعداد واحدهای مورد ارزیابی از رابطه معنی داری برخوردار باشد . برای رفع این نقیصه , سعی می شود با ترکیب ورودیها یا خروجی ها ی مشابه , تعداد آنها را کاهش داد. همچنین استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن به ورودیها و خروجیهای مدل شود . به عبارت دیگر این تکنیک مجاز است به یک داده کم اهمیت , وزن زیادی دهد ( وبالعکس ), به گونه ای که میزان کارایی محاسبه شده برای واحد تحت بررسی حداکثر گردد. به علاوه ممکن است وزنهای نهایی بدست آمده برای ورودیها و خروجیها مورد قبول مدیریت نباشد . لذا در این تحقیق, برای رفع این مشکل , پس از شناسایی شاخصهای ورودی و خروجی مدل, نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسبی شاخصهای ورودی و خروجی , در تکنیک تحلیل پوششی دادها ملحوظ می گردد. اما از آنجا که نظر کارشناسان بصورت دقیق و قطعی نمی باشد,  لذا از مفاهیم و اوزان فازی در سنجش اندازه کارایی و محدود کردن اوزان و خروجیها استفاده شده است .
در این تحقیق از یکی از مدلهای پایه ای تکنیک تحلیل پوششی داده ها مدل ( CCR ورودی محور) به سه صورت زیر استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از اجرای این سه مدل با مقایسه شده است :
1-مدل متعارف CCR ورودی محور , با ترکیب داده های همجنس برمبنای یک معیار ارزشی مشترک .
3-مدل متعارفCCR ورودی محور, با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی .
4-مدل غیر متعارف  CDR ورودی محور , با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی واعمال اوزان فازی تقریبی برای ورودیها و خروجیها .
همچنین در این تحقیق کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان , با استفاده از مدل CCR خرو جی محور محاسبه شده و پس از شناسایی شعب ناکارا , راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب , با درنظر گرفتن ماهیت خروجی محور مدل ارائه گردیده است .

2- ادبیات تحقیق
در اجرای این تحقیق 5 مرحله اساسی به صورت زیر انجام پذیرفته است :
الف ) مطالعه , شناخت و استخراج پارامترهای موثر برارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی .
لازمه هر پژوهش کاربردی,  مطالعه و شناخت پارامترهای مؤثر در حوزه کاری پژوهش می باشد . به همین دلیل جهت ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی نیاز به این امر شد که پارامترهای ارزیابی کارایی با توجه به مدلهای تحلیل پوششی داده ها شناخته شود . به همین منظور سوابق مطالعاتی و پژوهشی که قبلاً در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری انجام شده بود,  بررسی شده و در پارامترهای جهت ارزیابی, جمع آوری گردید . سپس از طریق مصاحبه و بررسی مدارک موجود در بانک کشاورزی,  پارامترهای شناسایی شده را محک زده و پارامترهایی که در سوابق مطالعاتی نبوده و نیاز به آنها بوده است نیز به پرسشنامه اضافه گردید تا مقادیر آنها از شعب بانک کشاورزی و همچنین میزان اهمیت آنها توسط خبرگان بانک تعیین گردد.
ب) استخراج پارامترهای نهایی
بعد از بدست آوردن لیست پارامترهای ورودی و خروجی وحذف پارامترهای کم اهمیت , سایر پارامترهای ورودی و خروجی دیگر نیز با دو روش متفاوت ( که در ادامه به آنها اشاره می شود ) با هم ترکیب شده و نهایتاً 4 ورودی و 4 خروجی زیردر مدل استفاده شدند :
ورودیها : انواع هزینه (1x) , ورودی پرسنلی(2x) , سرمایه (3x) , تجهیزات شعبه (4x)
خروجیها : انواع درآمدها (1y) , انواع سپرده ها(2y) , انواع تسهیلات (3y) و تعداد خدمات اصلی بانک(4y)
همانطور که گفته شد برخی از ورودیها و خروجیها فوق , خود از ترکیب ورودی و خروجیهای دیگر بدست آمده اند که در زیر به آنها اشاره می شود :
انواع هزینه (1x) : این ورودی از ترکیب سه هزینه زیر بدست می آید : هزینه مطالبات مشکوک الوصول , هز ینه های بهره ای , هزینه های غیر بهره ای .
ورودی پرسنلی (2x): این ورودی برای مدل تحلیل پوششی داده های قطعی به صورت تعداد افراد وارد مدل می شو د . اما در مدل تحلیل پوششی داده های فازی به صورت جمع امتیازهای تحصیلات و تجربیات پرسنل شعبه وارد مدل می شود .
سرمایه(3x): در اینجا منظور از سرمایه , تغییر در مانده حساب شعبه نزد مرکز است که هر چه کمتر باشد بهتر است .
تجهیزات شعبه (4x): با توجه به اینکه بسیاری از شعب بانک کشاورزی فاقد انواع تجهیزات بانکی بودند , لذا فقط دو نوع از تجهیزات دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتنداز کامپیوتر و دستگاه خود پرداز ATM .
انواع درآمدها (1y): این خروجی از ترکیب سه عامل بدست می آید : سپرده سرمایه گذاری,  سپرده پس انداز , سپرده جاری اشخاص ودولت و شرکتها ,
انواع تسهیلات(3y) : این خروجی نیز از ترکیب 4 عامل زیر بدست می آید : تسهیلات تبصره ای جاری و سرمایه ای و تسهیلات غیر تبصره ای جاری و سرمایه ای .
تعداد خدمات بانکی (4y): با توجه به اینکه تعداد انواع خدمات بانکی بسیار زیاد است , در این تحقیق,  این خروجی از جمع خدمات اصلی و مهم بانک بدست آمده است , خدماتی همچون تعداد تسهیلات پرداختی , تعداد غرامات پرداختی و تعداد ضمانت نامه های صادره . خدماتی که ارزش بسیار کمی دارند ( مانند تعداد قبوض پرداختی آب و برق و …) درنظر گرفته نشده اند .

ج) جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
در این تحقیق , شعب اصلی بانک کشاورزی اصفهان که مشتمل بر 34 شعبه بودند , مورد ارزیابی قرار گرفتند . برای جمع آوری مقادیر شاخصهای ورودی و خروجی این شعب , جداولی تنظیم وبه آنها ارسال گردید . همچنین برای بدست آوردن اوزان تقریبی ورودیها , خروجیها , و عناصر زیر مجموعه هر ورودی یا خروجی , تعدادی جداول مقایسات زوجی تنظیم , و سپس این جداول بین 10 نفر از خبرگان بانک کشاورزی توزیع شد.
د) اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد متفاوت
در مرحله اول این تحقیق , مدل CCR ورودی محور , با سه رویکرد قطعی , قطعی با ترکیب فازی پارامترهای همجنس و فازی با اعمال محدودیت اوزان ورودیها و خروجیها,  اجرا و پس از مشخص شدن شعب غیر کارا, راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب ارائه گردید.
ه‍( تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بدست آمده
تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در این تحقیق به دو برهه زمانی تقسیم می شوند. برخی از این تجزیه و تحلیلها , قبل از اجرای انواع مدلهای DEA بر روی داده ها صورت گرفتند .
همچنین بعد ازاجرای انواع مدلهای DEA وبدست آوردن اطلاعات حاصل از اجرای این مدلها,  تجزیه وتحلیلهایی بر روی این اطلاعات صورت گرفت . بطور مثال : میزان همبستگی بین اندازه کارایی شعب و همچنین میزان همبستگی بین رتبه بندی آنها در سه رویکرد متفاوت , با استفاده  از دو روش آماری ضریب همبستگی پیر سون و ضریب همبستگی اسپیرمن سنجیده شد .

-بکار گیری مدلهای تحلیل پوششی دادها در بانک کشاورزی
دراین تحقیق ,ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با مدل CCR ورودی محور , با سه رویکرد متفاوت انجام شد که در هر رویکرد , اطلاعات و نحوه ترکیب پارامترهای خاص همان روش استفاده گردید و سپس نتایج حاصل از این رویکرد ها با هم  مقایسه شد . همچنین در این تحقیق از مدل CCR خروجی محور نیز برای تعیین شعب غیر کارا و ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب استفاده شد. در ادامه به بررسی هر یک از این روشها پرداخته می شود .

 

فهرست منابع :
1-آذر , عادل و حجت ا… فرجی , (1381) , “علم مدیریت فازی ” , مرکز مطالعات و مدیریت ایران .
2-اصغر پور , محمد جواد , (1377) , “ تصمیم گیری های چند معیاره ” دانشگاه تهران , صص 378-298
3-امامی میبدی , سید امیر (1378) , “ اندازه گیری کارایی و بهره وری ” موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
4-امیری بشلی , محمد جواد , (1381) “ ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی ایران در استان مازندران با استفاده از تکنیک DEA“ دانشگاه تهران ,‌پایان نامه کارشناسی ارشد .
5-ترکمانی , ج . و ع . شیروانیان , “ مقایسه توابع مرزی آماری قطعی و تصادفی و تعیین کارایی فنی
بهره برداران کشاورزی ” ,  اقتصاد در کشاورزی و توسعه ,  شماره 19 , صص 45-31
6-خاکی , غلامرضا , “ آشنایی با مدیریت بهره وری ” , کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما , بهار 76, صص 72-69
7-دانشیان , بهروز و سعید محرابیان , (1378) , “ یک الگوریتم کارا به منظور تعیین بازه اطمینان برای اپسیلن غیر ارشمیدسی در مدل های تحلیل پوششی داده ها ” , سال نهم , شماره 32 , صص 2370-361
8-زارع پور , جواد , (1382) , “ طراحی مدل سنجش کارایی با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه ریزی آرمانی ” دانشگاه علامه طباطبایی , پایان نامه کارشناسی ارشد .
9-سینک , اسکات , (1371),“برای اندازه گیری بهره‌وری شرکت شما بهترین روش چیست ؟”, ترجمه رمضانعلی رویایی , مجموعه مقالات بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی , مرکز بررسی و ترجمه متون مدیریت تهران , صص 19-17
10-هدایت طباطبایی , سید امیر , (1378) , “ اندازه گیری بهره وری با رویکرد فنی و مهندسی” , موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .
11-قدرتی , حسن , (1378) , “ تحلیل ریاضی مدل های DEA , رگرسیون و شاخص عملکرد در ارزیابی کارایی مدارس کاشان ” , دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات , پایان نامه دکتری .
12-مهرگان , محمدرضا , (1383) , “ مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمانها ” , دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

لینک کمکی