فایل word بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول
1ـ1) مقدمه طرح     1
2-1) تعریف موضوع     2
3-1) هدف تحقیق     4
4-1) استفاده کنندگان از تحقیق     4
5-1) فرضیه های تحقیق     5
6-1) قلمرو تحقیق     5
7-1) روش تحقیق     6
8-1) اندازه گیری متغیرها     7
9-1) تشریح مسائل فصول بعد     9

فصل دوم
1-2) مقدمه    10
2-2) اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتبار دهندگان     11
3-2) صورت گردش وجوه نقد     12
1-3-2) مقدمه    12
2-3-2) اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد     13
3-3-2) ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی     14
4-2- مطالبی در مورد وجوه نقد     16
1-4-2) مفهوم وجه نقد ومعادل وجه نقد     16
2-4-2) ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد    17
عمده ترین کاربردهای وجوه نقد آزاد ( موارد استفاده )     19
5-2) فرصتهای سرمایه گذاری  (IOS)    21
6-2) خط مشی بدهی ونقش آن در تصمیمات اقتصادی    22
1-2) تحققات انجام شده در داخل کشور    25
2-2 ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور     28
سایر تحقیقات     42

فصل سوم
1-3) مقدمه    45
2-3) جامعه آماری وانتخاب نمونه    45
3-3 )تعریف عملیاتی متغیرها    47
1-3-3) جریان نقد آزاد    47
2-3-3) فرصتهای سرمایه گذاری    48
4-3) روش و نحوه جمع آوری اطلاعات    50
5-3) شاخص سازی برای تست رابطه بین میزان بدهی وجریان نقد آزاد    50
6-3) روشهای آماری    51
1-6-3) مقدمه    51
2-6-3) مؤلفه های اصلی و ماتریس همبستگی     51
3-6-3) مدل رگرسیون     54

فصل چهارم
1-4)مقدمه    59
2-4) آزمون فرضیه ها     60
1-2-4) آزمون فرضیه اول     60
2-2-4) آزمون فرضیه دوم    65

فصل پنجم
1-5) خلاصه     70
2-5) نتیجه گیری تحقیق     71
1-2-5) نتایج فرضیه اول     71
2-2-5)نتایج فرضیه دوم     72
3-5) پیشنهادات     72
1-3-5)پیشنهادهایی در رابطه باموضوع تحقیق     72
2-3-5)ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    73
4-5 ) محدودیتهای تحقیق     75
منابع فارسی     77
منابع لاتین     79

 

1ـ1) مقدمه طرح :
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر , ضرورت انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی توسط محققین و پژوهشگران در موضوعات ومسائل حسابداری با نظارت وکمک اساتید متخصص ومجرب دراین رشته را تشدید کرده است .
نتیجه این تحقیقات وبررسیها می تواند ابزار کمکی برای جامعه حسابداری جهت ارائه اطلاعات شفاف و گویا برای استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات مطلوب و مناسب باشد .صورتهای مالی در مجموع بهترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به بیرون از واحدهای انتفاعی , برای استفاده اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی ,‌شناخته شده است . صورتهای مالی بایستی آنچه که درطی سال برواحد انتفاعی گذشته است در چارچوب اطلاعات مالی و به شکلی مطلوب ارائه کنند .این امرزمانی تحقق می یابد که صورتهای یاد شده شامل صورت گردش وجوه نقد نیز باشد .1
جریانهای ورود وجه نقد وجریانهای خروج وجه نقد یک واحد انتفاعی جز اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیریها وقضاوتهای سرمایه گذاران , اعتبار دهندگان وبرخی دیگر از گروههای عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی درباره آن واحد را تشکیل می دهد .سرمایه گذاران واعتبار دهندگان , به سرمایه گذاری واعتبار دهی به واحدهایی که گردش وجوه نقد آزاد بالادارند ,علاقه نشان می دهند و از اعتبار دهی و سرمایه گذاری در آن گروه از واحدهایی که فاقد وجه نقد آزاد هستند پرهیز می کنند.پس موسساتی که حاصل فعالیتهای عادی آنها جریان نقدی منفی باشد ,نخواهند توانست کسری وجوه را از سایر فعالیتها مثلا فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه گذاری تأمین کنند .زیرا توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی ( وامگیری ) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد .در صورتیکه شرکت وجه نقد کافی برای پرداخت سریع بدهیها در سررسید و سود سهام نداشته باشد , بستانکاران وسهامداران به سرمایه گذاری در آن تمایل نخواهند داشت .
بنابراین با توجه به اهمیت وجوه نقد مازاد در قدرت باز پرداخت بدهی ها وتعهدات علاقه مند شدیم که تحقیقی در این زمینه انجام دهیم و رابطه بین جریانات نقد آزاد و میزان بدهی برای شرکتهای عضو بورس را مورد بررسی قراردهیم .


منابع فارسی :
1-    سجادی نژاد ـ حسن « اصول دفتر داری و حسابداری بازرگانی» جلد 5 ص 276 صال  1346 .
2-    پارسائیان  دکتر علی , مدرس  ـ احمد « حسابداری میانه»  , جلداول انتشارات فرزانه سال  1379 .
3-    صادق نیا ـ محسن ,« رابطه بین وجوه نقد حاصل ازعملیات و سود عملیاتی در بورس  75-72 » پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر نوروش  1376 .
4-    پارسائیان ـ دکتر علی « سیاست تقسیم سود , رشد وتعیین ارزش شرکت » تحقیقات مالی شماره 3 تابستان  1373 .
5-    مهرانی ـ کاوه « چارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود » مجله حسابدار سال شانزدهم شماره  144 ص  7 .
6-    عین آبادی ـ جواد « مدیریت نقدینگی در شرکتهای بزرگ »مجله حسابدار سال هفدهم شماره 147 ص 92 .
7-     فرقاندوست – کامبیز , وفادار –عباس  « گردش و جوه نقد از دیدگاه تئوری »  بررسی حسابداری و حسابرسی شماره  20 و21 سال  1371.
8-    عالی ور – عزیز« صورت گردش وجوه نقد » مجله حسابدار شماره نهم و دهم .
9-    فجرک ـ علی « حسابداری  میانه 2 » انتشارات پیام نور سال 1375 .
10-    بزرگ نیا- ابوالقاسم , ارقامی – ناصر « آمار چند متغیره کاربردی » سال 1370.
11-    آذر- دکتر عادل , مومنی – دکترمنصور « آمار و کاربرد آن در مدیریت » جلد دوم سال 1377 .منابع لاتین :
1-    Sawn D. Howton-Shelly Howton-StevenB. Perfect “The market Reaction to straight Debt issues: the effects of free cashFlow” journal of Finance research vol xx1, No 2 summer  1998 P219.
2-    Ferdinand A.gul-Burch T. Kealey “nivestment opportunity set and corporate Debt and dividend policies of koreancompanies” review of Quantitative finance and Accounting, 10-1999 P 401.
3-    Ferdinand A Gul-Judy S.L.Tsui “A test of the free cash flow and debt monitoring hypotheses: Evidence from audit princing” Journal of Accounting and Economics 4-1998 P 219.
4-    Vidhan K. Goyal- Kenneth Lehn-stanko Racic “grow opportunity and corporate Debt policy: the case of the U.S.Defense industry” Hong kong university of science and technology,may 2001.
5-    Sanjay Kallapur-Mark A. tromBley “The assocation between investment opportunityset proxies and realized growth” Journal ofbusiness Finance and Accounting 26(3),(4) April/may 1999.
6-    Bikki Jaggi-Ferdinand A Gul “Ananalysis of joint effects of investment opportunity set , Free cash flow and size on corporate Debt policy” reviewe of Quantitative Finance and Accounting 12(1999):P371.
7-    Time Adam-vidhan K.Goyal “The investment opportunityset and its proxy variables : theory and Evidence” Hong Kong university of scince and technology-April 2000.
8-    CPA Journal Jan2002,Vol.72 issue1.P36. “Deffining Free cash flow”

لینک کمکی