فایل word بررسی درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکت ها دارای 177 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
       در پژوهش حاضر مطابق با فرضیه اول , و با استفاده از داده‌های 100 شرکت از مجموعه شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 85-89 به منظور مقایسه کشش قیمتی و همبستگی مالیات برارزش افزوده و مالیات بر سود شرکتها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گیری از روش‌های  اقتصاد سنجی به بوته آزمون گذارده‌ایم. برای آزمون فرضیه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال1389 , از مجموع کل 19576 پرونده مالیاتی شرکتها , تعداد 7856 پرونده , مشمول مالیات بوده اند .در تحقیق حاضرنمونه ای با حجم 365 پرونده به صورت تصادفی از ادارات امور مالیاتی شهرستا ن های استان مازندران انتخاب شد که در نهایت , اطلاعات مورد نیاز در مورد 357 پرونده به صورت کامل استخراج گردید.  همچنین به دلیل تفاوت به نسبت قابل توجه , بین عملکرد شرکتها و واحدهای اقتصادی موجود در استان مازندران, تحلیل آماری مربوط به این واحدها در پنج سناریو صورت گرفته است. نتایج تخمین فرضیه اول , به روش OLS نشان می‌دهد, میزان کشش قیمتی و همبستگی مالیات برارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکتها نسبت به تورم بالاتر می‌باشد, در نتیجه می‌توان این گزاره را مطرح کرد که : مالیات برارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکتها توانایی بیشتری برای افزایش درآمدهای دولت در مقابل افزایش تورم داراست. نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی و همچنین آزمون تفاوت میانگین ها فرضیه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS مالیاتهای کنونی و مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که مالیات کنونی شرکتها و واحدهای اقتصادی استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است . همچنین یکی دیگر از نتایج فرضیه دوم این است که خاصیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در نرخ پایین 3 درصد مورد تردید قرار دارد . لذا در مورد نرخ مناسب این مالیات ؛ یعنی نرخ 10 درصد که در لایحه قبلی مالیات بر ارزش افزوده کشور ارایه شده و درحقیقت نرخی است که اغلب کشورهای جهان نیز در بدو معرفی مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پیشنهاد می شود.
واژه‌های کلیدی:
مالیات بر ارزش افزوده, مالیات بر سود شرکت‌ها, مالیات بندی شرکت ها, تورم, کشش قیمتی.

 
فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 (مقدمه    3
1-2( بیان مسئله     4
1-3( اهداف تحقیق     5
1-4(اهمیت و ضرورت تحقیق      6
1-5( فرضیه تحقیق      8
1-6( روش‌ تحقیق    8
1-7( روش گردآوری اطلاعات    9
1-8) ابزار گردآوری اطلاعات    10
1-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     10
1-10) تعاریف عملیاتی     11
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 ( مقدمه    18
2-2( تعریف, مفاهیم و ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده    19
2-3) دلایل عدم استفاده از چند نرخی در مالیات بر ارزش افزوده    23
2-4 (تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده    25
2-5(  انواع مالیات بر ارزش افزوده    27
2-5-1) بر اساس پایه مالیاتی     27
2-5-2) بر اساس روش محاسبه    28
2-6)ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده    29
2-6-1) نرخ واحد و نرخ های چندگانه    30
2-6-2) نرخ های موثر    30
2-6-3) نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکی    31
2-6-4) نرخ های جغرافیایی    31
2-6-5) نرخ گذاری صفر    31
2-6-6) معافیت ها    32
2-7( مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده    32
2-7-1) درآمد زا بودن مالیات بر ارزش افزوده    32
2-7-2) کاهش فرار  مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی    33
2-7-3) تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای    33
2-7-4) نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی    33
2-7-5) سهولت کنترل و حسابرسی    34
2-7-6) کمترین تاثیرات منفی     34
2-7-7) اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده    35
2-7-8) اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت ها    35
2-7-9) اثر مالیات بر ارزش افزوده در توسعه صادرات    35
2-8)اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده    36
2-9) مالیات برارزش افزوده در ایران     37
2-10) تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی    40
2-10-1)اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمت ها    40
2-10-2) اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز    40
2-10-3) اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی    41
2-10-4) اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت جهانی    41
2-10-5) اثر مالیات بر ارزش افزوده بر کسری بودجه دولت    42
2-10-6) اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی    42
2-11) تحلیلی از تورم و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم    43
2-11-1) مروری بر تورم    43
2-11-2)بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در تحلیل های نظری    44
2-12) تجریبات برخی کشورهای در حال توسعه در بکارگیری مالیات بر ارزش افزوده    50
2-12-1) بولیوی    51
2-12-2) هندوراس    51
2-12-3) کلمبیا    51
2-12-4) قبرس    52
2-12-5)اندونزی    53
2-13) مروری بر پژوهش های انجام شده در سایر کشورها    53
2-14 (پیشینه تحقیق     57
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1) مقدمه    65
3-2) روش تحقیق    65
 3-3) محاسبه ارزش افزوده    66
3-4) محاسبه‌ی مالیات بر ارزش افزوده    67
3-5) الگوهای اقتصادسنجی    68
3-5-1) الگوی رابطه‌ی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم    68
3-5-2) الگوی رابطه‌ی بین مالیات برسودشرکتها و نرخ تورم    70
3-6) الگوی بازده مالیاتی    71
3-7) انتخاب شرکتهای نمونه    72
3-8) روش جمع‌آوری اطلاعات    73
3-9) روش آزمون فرضیه    74
3-9-1) آزمون کشش‌قیمتی مالیات بر ارزش افزوده     75
3-9-2) آزمون کشش قیمتی مالیات بر سود شرکتها     75
3-9-3) آزمون همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم    76
3-9-4) آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکتها و نرخ تورم    76
3-9-5) آزمون مقایسه کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر سود شرکتها     77
3-9-6) آزمون مقایسه همبستگی بین مالیات بر ارزش افــــزوده و نرخ تورم با همبستگی بین
مالیات بر سود شرکتها و نرخ تورم    77
3-9-7 ) اثر درآمــد ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنــونی شرکت ها و
واحدهای اقتصادی در استان مازندران    78
3-10) تجزیه و تحلیل داده‌ها    79
3-11) خلاصه فصل    80
فصل چهارم: جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه    84
4-2) آمار توصیفی    84
4-3) چگونگی آزمون اعتبار مدل‌های تحقیق    85
4-4 )آزمون معناداری مدل‌های تحقیق      89
4-4-1)آزمون کشش قیمتی مالیات برارزش افزوده     90
4-4-2) آزمون کشش قیمتی مالیات برسود شرکتها     90
4-4-3) آزمون مقایسه کشش قیمتی مالیات برارزش افزوده و مالیات برسود شرکتها     91
4-4-4) آزمون هبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم    91
4-4-5) آزمون همبستگی بین مالیات برسود شرکتها و نرخ تورم    92
4-4-6) آزمون مقایسه همبستگی مالیات بـــرارزش افزوده و مالیات بر سود شرکتهـــا با نرخ
تورم    92
4-5)آزمون درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکت ها    93
4-6) مقایسه مالیات کنونی و مالیات بر ارزش افـــزوده شرکت ها و
واحدهای اقتصادی استان مازندران    101
4-7)خلاصه فصل     103
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه    106
5-2) خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری    107
5-3) محدودیت و موانع تحقیق     111
5-4) پیشنهادهای تحقیق    112
5-5) پیشنهاد برای تحقیق‌های آتی    114
5-6) خلاصه فصل    114
فهرست منابع و مآخذ    116
منابع فارسی     116
منابع غیرفارسی     118
پیوست‌ها
چکیده انگلیسی


 فهرست جداول

3-1) جدول مرجع استخراج داده ها     74
4-1) جدول آمار توصیفی     85
4-2) جدول نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف     87
4-3) جدول نتایج حاصل از تحلیل مدل رگرسیون    90
4-4) جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل و کنترلی بر متغیر وابسته    94
4-5) جدول آنالیز(تحلیل)واریانس به صورت تجمیعی    95
4-6) جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته    95
4-7) جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس    96
4-8 ) جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته    97
4-9 ) جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس    97
4-14) جدول برآورد کشش مالیات کنونی شرکتها نسبت به ارزش افـــزوده در استان مازندران
 در سناریوهای مختلف در سال 1389     100
4-15) نتایج آزمون برابـــــری میانگین مالیات های کنونی و مالیات بر ارزش افزوده شرکتها و
 واحدهای اقتصادی استان مازندران در سناریوهای مختلف در سال 89    101

 
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1)    مقدمه
در اغلب کشورهای جهان به توسعه مالیاتی به عنوان منبعی برای تامین هر چه بیشتر درآمدهای دولت از طریق مالیات توجه خاص شده است. دولت ها از مالیات به عنوان یکی از شاخصه های دموکراسی برای تعامل با مردم و همچنین قیمت و بهای خدمات پرداختی به آنها می دانند.برای رهایی از اقتصاد بیمار متکی به درآمدهای نفتی, عوارض گمرکی و ... به کشورهای در حال توسعه به اصلاح ساختاری توصیه شده است یکی از این اصلاحات اصلاح ساختار مالی است.
تاکید مراجع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول 1 و بانک جهانی به اصلاح ساختار مالی و حتی مشروط نمودن اعطای تسهیلات و کمکهای مالی به این نوع اصلاحات بیانگر اهمیت ویژه و خاص آن می باشد. لکن نمی توان برای اصلاح ساختار مالی, مالیات بر ارزش افزوده را به دولت ها هدیه داد. بدیهی است بایستی شرایط اقتصادی و اجتماعی را بررسی و مدنظر قرار داد.قبل از تصمیم به این نوع اصلاح در ساختار مالیاتی کشورها, مالیات غیر مستقیم بر گروه کوچکی از اقلام از قبیل الکل و توتون و غیره و مالیات مستقیم نیز بر کل درآمد تعلق می گرفت.
نابسامانی های مربوط به دریافت مالیات از سرمایــه برگشتی2  از یک ســو و نیاز دولت به افزایش    
1 - International Monetary Fund( IMF" )
    Turnover Tax -2
درآمدهای خود از سوی دیگر و همچنین با توجه به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد از طریق تعدیل نرخ های مالیاتی افزایش معافیت های مالیاتی صورت گرفت, دولتمردان را به این فکر واداشت تا موضوع مالیات بر ارزش افزوده را مطرح نمایند.
این نوع مالیات جز اقلام اولویت دار از نظر درآمدزایی محسوب می گردد و حتی در برخی از کشورها نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی از این طریق تامین می شود.فهرست منابع و مآخذ :
منابع فارسی :
1- اسکندری,م, 1387, «مالیات بر ارزش افزوده باعث شفافیت اقتصاد می شود», دنیای اقتصاد, شماره 1604, ص 9.
2- اثنی عشری ,ا.و عزیزی,ح,1381, «تاثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر سود شرکتها بر درآمدهای مالیاتی استان گلستان», پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری», دانشگاه مازندران.
3- بانک مرکزی ج ا.ا., گزارش های اقتصادی و ترازنامه, طی دوره 1385-1389.
4- بانک مرکزی ج. ا.ا , نماگرهای اقتصادی, طی دوره 1385-1389.
5- بیگ پور,م, 1386, «مالیات بر ارزش افزوده از مرحله طراحی تا اجرا » مجله حسابرس, سال نهم,  شماره 38, ص 49.
6- بهبودیان,ج, 1385, آمار و احتمال مقدماتی, موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی, ص 185.
7- پژویان,ج, 1387, «مالیات بر ارزش افزوده»,صنعت و توسعه,سال سوم,شماره 23,ص 35.
8- پژویان, ج, 1380, «بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در افتصاد ایران», فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی, سال اول, شماره 1, ص 56.
9- تقی‌پور, ا. 1378, وقفه‌های جمع آوری مالیات, تورم و درآمدهای مالیاتی حقیقی دولت, مجله برنامه و بودجه, شماره 42, ص 3-26.
10- جعفری صمیمی,ا.و صالح نژاد,ح, 1387, «جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر شرکتها و تأثیر آن بر بودجه دولت ایران», بررسی های حسابداری و حسابرسی, سال هفتم, شماره 26, ص 116-115.
11- جعفری صمیمی,ا, 1376, «بررسی اهمیت و عوامل موثر بر مالیات تورمی در ایران», مجله تحقیقات اقتصادی, دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران, ص 50.
12- حکیمی,ف, 1383, «مالیات بر ارزش افزوده», مجله حسابدار, سال هجدهم, شماره 161, ص 24.
13-خاکی,غلامرضا,روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی,نشر بازتاب,تهران,1384
14- شیخ الاسلامی,ک, 1378, «بررسی سیستم مالیات بر ارزش افزوده», پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری», دانشگاه تهران.
15- شاکری, ع. و موسوی, م., 1382, بررسی کارایی سیستم مالیاتی در اقتصاد ایران با توجه به کشش قیمتی و وقفه مالیاتی, فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران, شماره 17, ص 57-78.
16- صالح نژاد,ح.و پاکروان,ل, 1379, «جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر سود شرکتها و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران», پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری», دانشگاه علوم و فنون.
17- صادقی, ح. و اصغرپور, ح., 1383, بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی ایران, مجله تحقیقات اقتصادی, شماره 65,‌ص 109-138.
18- قره باغیان,م, 1371, «نقش سیاستهای مالی در توسعه اقتصادی», اقتصاد رشد و توسعه, جلد دوم, تهران, ص 604.
19- میرزایی,ع, 1370, «مختصرترین تاریخچه مالیات در ایران», مجله حسابدار, سال هفتم, شماره 79 و 80, ص 38.
20- دانش جعفری,داوود,1386 , مالیات بر ارزش افزوده و چالش تورم, پژوهشنامه اقتصادی,ص47و48
21- عفت دوست,آرزو,1389, ارزش های افزوده یک مالیات بهینه, هفته نامه اخبار اقتصاد ودارایی,سال نهم,شماره299,ص12
منابع غیرفارسی:
22- Bird, R, 2005, "Value- Added Tax in developing countries", represented in Global conferance on VAT, Italy.
23-Bargess,S.N.SS.Sticerd, (1993), "Taxation and Development" Journal of Economic, literature,vol .XXXL,PP.762-830 
24- Burgess and Nicholas, 1993, "Taxation and Development", Journal of Economic literature, P. 813.
25- Cockfield Aj, 2003, "The low and Economics of Digital Taxation: Challenges to Taxlows and principles", International Buruean of fiscal documentation, Vo. 19, PP 2002.
26- Carroll Wells, S, 1994, "An Empiricalstady of the effect of value- Added Tax from on revenue uolatity", The university of mississipi PH.D Tesis.
27- Giesecke, J and Tran, N, 2009, "Modelling Value- Added Tax in the presence of multiproduction and differentiated exemptions", MPRA Paper, No. 13914,pp.27.
28- Newbery, D.M.G stem, Nicholas (1987), "The Theory of Taxation for Developing countries", Oxford university press.
29- Shirazi, J, 1991, "Taxreform in Developing countries", finance and Development, PP. 15.
30- Tait, A, (1988), "Value Added Tax": International Practice and problems", International mentary Fund, PP. 212.
31-Sampson,A.(1986),"The shift to Indirect Taxation in a Unionized Economy"Bulietin of Economic Research(Leeds)
32- Smart, M, 2007, "The economic impacts of Value Added Taxation: Evidence from the HST Provinces, the George Toronto university phip.
33- This article is written by IMF"s stass, 2005, "VAT experiences and problems", represente in International value- Adedd Tax conference Rome.
34- Tanzi,V,(1989), "The Impact of macroeconomic policies on the Level of Taxation and the Fiscal Balance in  Developing countries" IMF staff paper, vol .36,PP633-656.

لینک کمکی