فایل word معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی

1- مقدمه

2- سنگ ها

3- مشکلات ناشی از نشت آب

4- آب در روزنه ها و شکاف ها

4-1- چرخه آب شناختی

4-2- روزنه داری نخستین و ثانوی

4-3- سفره آب زیرزمینی

4-4- واحد های زمین شناختی آبده , نیم آبده و نا آبده

5-  حرکت آبهای زیرزمینی

6- قانو ن دارسی

7- ضریب نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیکی

8- ضریب انتقال

9-نشست ناشی از زهکشی

10- حل شدن سنگ

11- رسانندگی هیدرولیک سنگ ها

12- نگرشهای هیدرودینامیکی در مورد سنگها

13- تونل بولمن در جنوب سوئد

14- زمین شناسی و فرایند نشت در تونل بولمن

15- پیش بینی جریانها و جمع آوری اطلاعات جربان های روبه داخل آبهای زیرزمینی در تونل بولمن

16- اطلاعات ورشهای بکاربرده شده درمطالعه موردی تونل بولمن

17-مطالعه جریانات ورودی آب با استفاده از نقشه های تونل

18-نتایج  بدست آمده

18-1- متغیرهای توپوگرافی

18-2- متغیرهای خاک

18-3- متغیرهای سنگ

18-4- متغیرهای تکنیکی

18-5- متغیرهای ژئوفیزیکی

19-آنالیزرگراسیون مرکب چندگانه متغیرهای مستقل درارتباط با تونل بولمن

19-1-آنالیز  رگرسیون درمقیاس 100 متری تونل بولمن

19-2-آنالیز رگرسیون درمقیاس 500 متری تونل بولمن

20-بحث و بررسی نتایج بدست آمده از مطالعه موردی تونل بولمن

21-نتیجه گیری

22-معادل فارسی واژه های انگلیسی بکار برده شده درمتن

23- منابع

فهرست اشکال

شکل 1: ارتباط بین نشت واندازه مخزن درسنگهای پوشاننده

شکل 2: تونل بولمن در جنوب سوئد

شکل 3: مفاهیم سفره آب

شکل 4: نفوذ پذیری هیدرولیکی سنگها و توده های سنگی

شکل 5: رابطه بین نفوذ پذیری و عرض شکستگی

شکل 6: نمودار همبستگی

شکل 7: جهت اصلی تمام  درزه ها و ترکها

شکل 8: توجیه اصلی تمام ترکهای دارای نشت

شکل 9:  توزیع فراوانی ترکها و ترکهای دارای نشت

شکل 10: توزیع هندسی شکافهای با نشت جزئی

شکل 11: توزیع هندسی شکافهای با نشت عمده

شکل 12: توزیع لگاریتمی نرمال  ترکهای با نشت جزئی 

شکل 13:     توزیع فراوانی شکافهای با نشت عمده

شکل 14: نتایج کراسکال والیز آنووابه وسیله رتبه بندی

فهرست جداول

جدول 1: فهرست متغیرهای هیدرولوژی  , توپوگرافی و   تکنیکی که در تونل بولمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند

جدول 2:   نتایج عمده همبستگی متغیرهای مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئی شکافها

جدول 3: نتایج حاصل از آنالیز واریانس کراسکال والیزآنووا متغیرهای توپوگرافی

جدول 4: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای خاک

جدول 5: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای سنگ

جدول6:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای تکنیکی

جدول7:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس کراسکال والیزآنووامتغیرهای ژئوفیزیکی

جدول8: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده و جزئی در مقیاس 100 متری

جدول 9: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده وجزئی در مقیاس 500 متری

 


 
1-    مقدمه :
نشت آب به داخل تونلها و حفریات سنگی مشکل فنی عمده ای برای این سازه‌های زیرزمینی می باشد. تراوش جریانهای آب به داخل سازه زیرزمینی باعث افزایش چشمگیر جهانی در هزینه های ساخت آن شده است. در ابتدا پمپاژ آبی که به درون سازه تراوش می کندامری ضروری است . سپس افزایش تعداد نگهداری هاو ایجاد پیش حفریات که هرکدام از آنها مشکلاتی را به همراه دارندباید اتخاذ شود. یک قسمت قابل توجه از هزینه ها در هنگام حفر تونل در سوئد مربوط به عملیات پیش دوغاب ریزی  است که برای محدود کردن جریان های آب ضروری می باشد. همچنین جریانهای زیاد آب به داخل تونل می تواند به طور جدی نیروی کاررا تحت خطر قرار دهد وموارد مطالعاتی بسیاری و گزارشهای متعددی درباره از دست رفتن زندگی افراد درج شده است . همچنین در حضور جریانهای بزرگ آب , شرایط کارکردن سخت تر واز سرعت کار کاسته می شود. نتیجه محیطی مستقیم جریانهای آب , افت فشار سطوح آب زیرزمینی در لایه های آبدار و سفره‌های آب زیرزمینی می باشد. افت فشار   طویل المدت بر نمو گیاهان , منابع  آب  زیرزمینی و همچنین بر شیمی آبهای زیرزمینی تاثیر می گذارد (13). نشستی که در نتیجه کاهش فشار آب در لایه های خاکی اتفاق می افتد به ساختمانهای روی سطح زمین خسارت وارد می کند ( شکل 1) . به دلیل مشکلاتی که جریانهای ورودی آب ایجاد می کنند تلاش شده تا حداقل جریانهای ورودی عمده تعیین محل و پیش بینی شوند. پیش بینی های صحیح و موفق در انتخاب مسیر نهفته تونل وشیوه ساخت آن و همچنین در تشخیص شعاع تاثیر   و مخروط فرو رفتگی  یا افت فشار که توسط جریانهای ورودی ایجاد  شده است کمک می کند. این مسائل درکاهش هزینه‌های ساختمانی و زیست محیطی موثر است امروزه مفهوم پیش بینی به مقدار زیادی به قابلیت اطمینان در مدل سازی جریان اب زیرزمینی وابسته می باشد . در سنگهای شکاف دار و با تخلخل کم مانند سنگهای اذرین سخت تلاشهای فراوانی در جهت توسعه روشهایی که سعی بر در آوردن خصوصیات پیچیده هندسی شکافها و درزه ها مطابق مدل یعنی می باشد انجام گرفته است (11). همچنین روشهای دیگری برای حل مشکلات جریان در سنگ شکاف دار همانند آنالیز ها و تجزیه تحلیلهای بدون بعد   , شبیه سازی اتفاقی  و مدل فاقد کیفیتهای ظاهری و واقعی بکار برده می شوند (14)  . به طور متناوب و برحسب نیاز  روشهای متجانس و خواص موثر بر مدلسازی شکافهای مشخص استفاده شده است (7). به هرحال اغلب حتی با قابلیت استفاده خوب داده ها بدرستی نشان داده شده که مدلهای عددی بیشتر روی یک مقیاس جهانی پیش بینی های موفقی رامی توانند خلق کنند(8)  . بعلاوه مدلسازی عددی دقیقا“ آخرین مرحله از یک عملیات پیش بینی کننده می باشد  واین نتیجه منحصرا“ به مدل ادراکی   که در یک مرحله خیلی مقدماتی از اتصال اطلاعات اصلی مختلف بسط داده شده است وابسته می باشد. بنابراین اگر دریک عملیات پیش بینی کننده در ابتدا کاملا درک شود که چه چیزی و چگونه باید پیش بینی شود احتمال قوی تری برای موفقیت وجود دارد (9). اگر در بعضی مواقع معرفهای عددی توده سنگ برای پیش بینی کردن ناکافی باشند , به این دلیل است که بعضی از فاکتورهای مهم در پیش بینی جریانها به حساب آورده نشده اند . هدف این مقاله نشان دادن رابطه آماری پارامترهای زمین شناسی در کنترل کردن جریانهای آب به داخل تونلها می باشد. نظر به اینکه توده های سنگ سخت معمولا“ دارای تخلخل خیلی کم می باشند. هنگامی که مخازن آبهای زیرزمینی در قسمت پوشان سنگ  یا کمر بالا قرار گرفته اند , نشت از شکافها و درزهای سنگها صورت می گیرد . از این رو, بروی فاکتورهای مربوط به کمر بالا نیز , مطالعات و آنالیز صورت گرفته است .

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی 
الف – منابع فارسی :‌
1-    رژفسکی . و, نوویک ؛ فیزیک سنگ , ترجمه محمد دانش , مرکز انتشارات صنعت فولاد, , 256 ص .
2-    2- فرانکلین , جان ای؛ مهندسی سنگ , ترجمه محمد دانش ,مرکز انتشارات صنعت فولاد, , 359 ص .
3-    گودمن .ر .ای ؛ مکانیک سنگ , ترجمه محمد دانش مرکز انتشارات صنعت فولاد,  , 645 ص .
4-    نجمایی محمد؛ هیدرولوژی مهندسی , نشر کتاب دانشگاهی  
5-    وتکوری .وی . اس , کاتسویاما. ک ؛ درآمدی بر مکانیک سنگ ؛ ترجمه محمد فاروق حسینی . نشر کتاب دانشگاهی ؛138ص.


ب – منابع خارجی ؛
6-Bagtzoglou A.C., Mohanty S., Nedungadi A., Yeh T-C,J and R.Ababou 1994: Effective hydraulic property calculations for unsaturated , fractured rock with semi – analytical and direct numerical techniquse: review and applications . Centre for Nuclear Waste Regulatory Analyses, CNWRA 94-007 , San Antonio , Texas .
6-    Cacas , M.C.Ledoux , E ., de Marsily , G . and B. Tillie 1990 : Modelling fracture flow with a stochastic disrete fractufe network : calibration and validation 1 . The model .
Water Resources Research , Vol.26(3) ,479-789.

لینک کمکی