فایل word بررسی نقش مشارکت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی نقش مشارکت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری دارای 171 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی نقش مشارکت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه:
با توجه به مشکلاتی که امروزه وجود بافتهای فرسوده در کنار بافتهای جدیدشهری ایجاد کرده و لزوم بهسازی و نوسازی این بافتها تحقیق حاضر بر آن است تا بعلت اهمیت ابعاد اجتماعی و فرهنگی به رویکرد مشارکتی به عنوان یکی ازبهترین وموثر ترین روشهای مداخله در بافتهای فرسوده در جهت حل این معضل شهری بپردازد به این منظورجهت  متدلوژی تحقیق در فصل اول با بیان مسئله واهداف آن به  برزسی تاریخچه و اهمیت وضرورت موضوع تحقیق پرداخته وسپس روش و چگونگی انجام تحقیق را شرح داده است.برای بیان مبانی نظری تحقیق در فصل دوم ابتدا با بیان هریک از مفاهیم پایه  بهساز ی ونوسازی ,سرمایه اجتماعی و مشارکت از ابعاد مختلف به  برسی تاریخجه هریک از مفاهیم به طور جداگانه پرداخته است و سپس  با شرح  نظریه ها و دیدگاههای موجود در زمینه هریک از مفاهیم, الگوها و تجربیات  موجود در ارتباط با هریک از آنها را در خارج وداخل  کشور مورد بررسی قرار داده است.در فصل سوم برای شناخت نمونه مورد مطالعه (شهر مرند) ویژگیهای شهر را ازنظرجمعیتی, فیزیکی,جغرافیایی,اجتماعی ,اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار داده است درفصل چهارم به مطالعه وضع موجود بافت فرسوده در نمونه مورد مطالعه,ویژگیهای نواحی آن پرداخته است و در نهایت با شناخت وضع موجود در فصل پنجم با توصیف و تحلیل داده های گرد آوری شده به روشهای مختلف یافته های تحقیق را بیان کرده و راهکار ها و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داده است.


فصل اول:

متدلوژی تحقیق

مقدمه:
گسترش فضایی بی رویه وبدون برنامه ی شهرهای بزرگ ومتوسط کشور در چند دهه اخیر باعث شکل گیری بافت های جدید شهری در مجاورت شهرها وجابجایی ساکنان وکاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است,در نتیجه این جابجایی به تدریج بافت های کهن وقدیمی شهرها کارکرد وحیات اجتماعی – اقتصادی خود را از دست داده وهرروز بیش از روز قبل به فرسودگی کارکردی وکالبدی دچار می شوند.پرواضح است هنگامی که حیات شهری در محدوده ای از شهر رو به رکود رود ,بافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار می گیرد.پدیده فرسودگی در بافتهای شهری برکالبد بافت وفعالیتهای اجتماعی – اقتصادی آن تاثیرگذار است.فرسودگی کالبدی وفرسودگی حیات اجتماعی واقتصادی بافت های شهری در یک رابطه متقابل به تشدید یکدیگر کمک کرده وموجب رکود هرچه بیشتر حیات شهری وتنزل شدید کیفیت زیست شهری در آن (بافت شهری ) را فراهم می آورند(لاله پور وسرور,1387)هنگامی که کارایی یک محله ی شهری کاهش یافته ودچار فرسودگی شود ,ساکنان دیگرتمایلی به نوسازی محل سکونت خود نخواهند داشت وحتی چنان که بررسی های صورت گرفته در چندین شهرکشور نشان داده,در صورت برخورداری از توان مالی ازآن جدا شده ودر بافتهای جدید ونوساز شهر ساکن میشوندوبه این ترتیب با جایگزین شدن گروههای کم درآمد به جای ساکنین متمکن ,روند فرسودگی شدت یافته وآن محدوده ی شهری از چرخه توسعه خارج خواهد شد.مبرهن است که نتیجه ی آن چیزی جزدوقطبی شدن شهرها واز رونق افتادن بافت ها ومحله های کهن شهرها به دلیل این خاستگاه وهسته ی اولیه شهرهای کشور می باشند وبا دارابودن گنجینه عظیمی از ارزش های تاریخی ,فرهنگی ومعماری ,منبع هویت بخش شهرهای کشور به شمار می روند  ونابودی آنها در واقع نابودی تنها شاهدان تاریخ شهرسازی وشهرنشینی این کشور متمدن خواهد بود.(پورمحمدی وحیدری,1388) بنابراین توجه به بهسازی  ونوسازی این بافتها ضرورت می یابد و موفقیت در این امرمنوط به مشارکت مردم  واستفاده از سرمایه های اجتماعی می باشد

 

منابع فارسی:

1- آئینی,محمد,چشم انداز اقتصادی در نوسازی بافتهای فرسوده شهری,پایگاه اطلاعاتی مدارک علمی ایران,

2-  احسن,کاظم,1365,تحلیل مقدماتی از طرح مقوله ی مشارکت ,تهران,انتشارات سازمان برنامه وبودجه

3-  ارجمند نیا,اصغر,سازمانهای غیردولتی,راهبرد مشارکت یافته,فصلنامه مدیریت شهری,شماره

4- ازکیا,مصطفی وغفاری,غلامرضا,1383,توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران,تهران,نشر نی

5- اوکلی,پ ومارسول ,ه.(1370).رهیافت مشارکت در توسعه روستائی.ترجمه ی مریم وتر تهران:نشر کویر

اول, پیش شماره اولخانیکی,هادی,فرهنگ مشارکت و راهکارهای آن در دانشگاه ها,فصلنامه پژوهش وبرنامه

6- ایزدی,محمد سعید,روند دگرگونی سازمان فضایی بافت های شهری ایران ,مجله شهرداریها,شماره 18,آبان

7- بحرینی,سید حسین,تجدد,فراتجدد وپس از آن در شهرسازی,دانشگاه تهران  برنامه وبودجه,

 8- پاتنام,روبرت.دموکراسی و سنت های مدرن.ترجمه :محمد تفی دلفروز:تهران:غدیر

9-  پناهی و یزدانی  پناهی ,م.ح:یزان پناه ,ل .(1383)اثر ویژگی های فردی در مشارکت اجتماعی فلسفه نامه ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ,شماره 26,ص:108_

 10- پورمحمدی,محمدرضاو حیدری,محمد جواد,ضرورت مشارکت شهروندان در طرحهای بهسازی ونوسازی بافتهای کهن,با تاکید بر نقش رسانه ها در انگیزش مشارکت ساکنین بافتهای کهن,سمینار شهرو  رسانه

 11- تاج بخش,کیان ,سرمایه اجتماعی,اعتماد,دموکراسی و توسعه,تهران,انتشارات شیرازه

12- تشکر,زهرا,مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ,ماهنامه شهرداری ها,شماره

13- توسلی,محمود,اصطلاح شناسی نوسازی وبهسازی شهری,مجله هفت شهر,1379, زمستان, شماره

14- چمبرز,ر.(1378).جابجائی الگوها و شیوه کار پژوهش و توسعه مشارکتی ترجمه ی عبدالرسول مرتضوی.فلسفه نامه ی روستا و توسعه ,شماره ی 3و

15- حاج یوسفی,علی وماهوتچی,طاهره,تعاریف اقتصادی – اجتماعی و اجراهای برنامه ریزی تهران,سازمان

حبیبی,سید محسن ومقصودی,ملیحه,مرمت شهری ,تهران,انتشارات دانشگاه تهران,چاپ سوم ,

16- حبیبی,سید محسن,از شار تا شهر,دانشگاه تهران

17- حسین زاده دلیر,کریم,برنامه ریزی ناحیه ای,سمت,تهران

18- حقیقتیان,منصور,سرمایه اجتماعی: تعریف وابهامات,فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد واحد شوشتر,سال

19-  خسروی و جعفری ,م:پوررضا ,1.(1384).افزایش مشارکت شهروندان در راستای توسعه محله با استفاده از دیدگاه سیستمیک.دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران:نمای مجموعه مقالات

20- دهقان,ع ر :غفاری,غ ر .1384 تبیین مشارکت اجتماعی _فرهنگی دانشجوئی دانشجویان دانشگاههی علوم پزشکی شهر تهران

 

 

منابع انگلیسی:
1- collins,Randall and Makowsky,Michael.The Discovery      ofsociety,fouth edition,New york:Random house,
2- portes,Alejandro,Social Capital:its Origins and Applications in Modern sociology,
3- Putnam,Robert,Making Democracy Work,Princeton University Press,   
4- Westrun,Ron&Samaha,Khalil(1984)Complex Organizations Growth,Struggle,and Change New jersey:prentice-Hall
5- ArnesteinTS.R.A Ladder of citizen Participation.AIP journalTjulyT216_22           
www.google 6- earth.com
7- www.ngdir.com

لینک کمکی