فایل word مقاله بررسي مولکولي جدايه هاي رايزوکتونيا عامل شانکر گلرنگ با استفاده از روش هاي PCR-RFLP و rDNA-PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مولکولي جدايه هاي رايزوکتونيا عامل شانکر گلرنگ با استفاده از روش هاي PCR-RFLP و rDNA-PCR :

چکیده:
رایزوکتونیا قارچ خاکزی است که در گیاهان مختلف ایجاد بیماری کرده و اهمیت اقتصادی فراوانی دارد. در طی سال های 91 – 90 از بوته های گلرنگ با علائم شانکر در طول ساقه از شهر گرگان نمونه برداری شد. بافت های آلوده پس از انتقال به آزمایشگاه و ضدعفونی سطحی, در محیط کشت آب– آگار WA کشت داده شدند. بعد از رشد قارچ, نوک هیف های قارچ به محیط جدید سیب زمینی – دکستروز – آگار PDA منتقل شدند. انجام آزمون های مورفولوژیکی, تعیین هسته, گروه آناستوموزی و آزمون بیماری زایی تمامی جدایه ها با خصوصیات Rhizoctonia solani مطابقت داشتند. برای شناسایی مولکولی جدایه ها استخراج DNA صورت گرفت و جدایه ها با روش PCR با پرایمرهای 45 ITS تکثیر شدند. مقایسه توالی های بدست آمده با توالی های موجود در بانک ژن NCBI و بلاست جدایه ها, تطابق 99 درصدی جدایه ها را با R. solani نشان داد. هضم آنزیمی محصولات PCR با روش PCR-RFLP و آنزیم های برشگر HincII و AvaII به ترتیب باندهای 260 bp 435 و 120 bp 500 را نشان داد. هدف از این مطالعه شناسایی دقیق این قارچ عامل بیماری در گلرنگ بود.

لینک کمکی