فایل word مقاله نقش کشاورزي ارگانيک درايجاد امنيت غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش کشاورزي ارگانيک درايجاد امنيت غذايي :

چکیده:
دردهه های اخیردراغلب کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با افزایش نگرانیهای عمومی کیفیت غذا و سلامت افراد جامعه و همچنین تخریب منابع طبیعی کشاورزی ارگانیک مورد توجه واقع شده است درواقع تامین غذای سالم ازاهداف هرنوع سیستم تولیدی است که درکشاورزی ارگانیک این هدف به خوبی براورده میشود یافته های این بررسی نشان میدهد که کشاورزی ارگانیک دسترسی به غذا را درچندسطح افزایش میدهد اول افزایش میزان غذای تولیدی که منجر به امنیت غذایی خانوار میشود دوم تولید و فروش مازاد موادغذایی دربازارهای محلی یعنی منجر به درامدبیشتر که درنهایت موجب افزایش قدرت کشاورزی می شود سوم محصولات ارگانیک تازه برای افراد بیشتری ازجامعه دردسترس میب ا شد هدفازانجام این پژوهش که با استفاده ازمنابع کتابخانه ای تهیه شده است بررس ینقش کشاورزی ارگانیک درایجاد امنیت غذایی می باشد ودرراستای تحقق این هدف پیشنهادهایی ارایه شده است

لینک کمکی