فایل word مقاله رديابي, تکثير و توالي يابي بخشي از ژن MRGH21 در رقم خاتوني خربزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رديابي, تکثير و توالي يابي بخشي از ژن MRGH21 در رقم خاتوني خربزه :

چکیده:
ژنوم گیاهان دارای تعداد زیادی از ژن‌های مقاومت می‌باشد که در سیستم دفاعی گیاه جهت مقابله با عوامل بیمارگر مشارکت دارند. ژن MRGH21 از جمله همولوگ ژن‌های مقاومت است که به دلیل حضور دومین های خواست در گروه پروتئین‌های نوع IR-NBS-LRR قرار می‌گیرد. ژن MRGH21 به همراه ژن Fom1 در یک گروه لینگاژی قرار دارند. ژن Fom1 مسئول مقاومت نژادهای صفر و دو قارچ Fusarium oxysporum f. sp. Melonis عامل زردی و پژمردگی آوندی در هر بز می‌باشد. به منظور ردیابی بخشی از ژن MRGH21 در هر بز ایرانی رقم خاتونی براساس توالی کانتیگ BAC31O16 یک جفت آغازگر اختصاصی برای اگزون های اول و دوم این ژن طراحی گردید. قطعه تکثیر شده در وکتور pTG19 کلون گردید و به صورت دو جهت توالی یا می‌شد. با استفاده از نرم‌افزارهای Seqman و BLAST نتایج مورد آنالیز قرار گرفت. الگوی الکتروفورزی محصول PCR تکثیر تک باند اختصاصی با اندازه مورد نظر (1500 جفت باز) را نشان داد. آنالیز BLAST انطباق کامل توالی تکثیر شده را با توالی ژن MRGH21 تأکید نمود. نتایج این مطالعه حضور ژن MRGH21 را در سطح ژنوم رقم خاتونی تأیید شد . انتظار می‌رود دیگر ژن‌های این گروه لینکاژی نیز در این رقم قابل ردیابی باشد.

لینک کمکی