فایل word مقاله توزيع کاني هاي رسي و بررسي شرايط رسوبگذاري سازند پابده در تاقديس خويز,شمال بهبهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توزيع کاني هاي رسي و بررسي شرايط رسوبگذاري سازند پابده در تاقديس خويز,شمال بهبهان :

چکیده:
سازندپابده ازنهشته های پالئوسن پایانی – ائوسن آغازین درزون زمین ساختی زاگرس است دراین پژوهش با استفاده ازمطالعه کانی هی رسی خواص این سازند مورد برررسی قرارگرفته است پراش پرتوX و تجزیه کیفی داده ها نوع کانی های رسی را درمارن ها و شیلهای این سازند مونتموریونیت ایلیت کلریت ومخلوط لایه ها بیان می کند تجزیه و تحلیل نیمه کمی این داده ها حاکی ازروند کلی کاهش میزان رس ازقاده به سمت راس سازند و همچنین کاهش مونتموریونیت و افزایش نسبی ایلیت به سمت بالای این سازند است این روند میتواند بیانگر کم ژرفا شدن حوضه درهنگام نهشت رسوبات سازند پابده و گرم و کم عمق شدن آب و هوای حوضه و درکل سردشدن آب و هوای جهانی باشد حضورلایه های بسیارنازک ازتبخیری هاه ژیپس و انیدریت که بصورت میان لایه با شیل هستند تایید کنندها ین موضوع است این لایه ها نشان ازشرایط محدود هیدرولوژیکی دارند حضور کانی های تبخیری دربالاترین نمونه انتخابی و فراوانی کانی ایلیت می تواند درارتباط با فاز کوهزایی پیرنه دراین منطقه باشد.

لینک کمکی