فایل word مقاله رديابي وشناسايي Phytophthora drechsleri از خاک و بافت آلوده پسته با استفاده از روش PCR معمولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رديابي وشناسايي Phytophthora drechsleri از خاک و بافت آلوده پسته با استفاده از روش PCR معمولي :

چکیده:
بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه یکی از مهم ترین بیماریهای خاک برد پسته به شمار می رود. از این رو تشخیص به موقع بیمار گر نقش مهمی در مدیریت موثر این بیماری دارد. به همین منظور شناسایی و رد یابی مولکولی Phytophthora drechsleri از اب , خاک و بافت آلوده بر اساس تکثیر قطعه ی اختصاصی از ناحیه rDNA-ITS با استفاده از اغازگر اختصاصی DF2/DR2 انجام گرفت. طی سالهای 1389 – 1390 از نمونه های آلوده جمع اوری شده از باغات مناطق پسته کاری و انار تعداد 46 جدایه P.drechsleri و 17 جدایه Phytophthora citrophthora جداسازی و شناسایی گردید. حساسیت و اختصاصیت جفت اغازگر به ترتیب با استفاده از 15 جدایه غالب P. drechsleri و 25 جدایه از گونه های Phytophthora و سایر عوامل خاک برد پسته بررسی شد. نتایج نشان داد که این جفت آغازگر قادر به تکثیر اختصاصی قطعه 467 جفت بازی از ژنوم DNA بیمارگر می باشد در حالیکه هیچ باندی همراه با DNA سایر گونه های خاک برد تکثیر نشد. حساسیت جفت آغازگر در ردیابی بیمارگر با استفاده از PCR معمولی 100pg از DNA خالص بیمارگر بود. جفت اغازگر قادر به ردیابی مستقیم 102 × 17 زئوسپور در هر میلی لیتر و تکثیر باند 567 جفت بازی با DNA استخراج شده از نمونه خاک الوده بود. ردیابی مستقیم بیمارگر از بافت الوده پته به علت حضور مواد بازدارنده امکان پذیر نشد بدین منظور ردیابی پاتوزن به روش تله با استفاده از میوه سیب پس از سه روز مایه زنی مصنوعی با بافت و خاک الوده پسته قرار گرفت. به هر حال این روش ردیابی بیمارگر , بسیار دقیق و حساس می باشد و میتواند کمکی برای تشخیص بیماری در منابع مختلف و همچنینی استراتژی کنترل این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی