فایل word مقاله توليد بيوديزل ازروغن خوراکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توليد بيوديزل ازروغن خوراکي :

چکیده:
کمبود سوختهای فسیلی ازیک طرف و استفاده ازسوختهای فسیلی که موجب افزایش غلظت CO2 موجود دراتمسفرو گرم شدن کره زمین شده ازطرف دیگر موجب شده تا به سوختهای زیستی توجه بیشتری شود بیودیزل یکی ازاین سوخت ها است که بهترین جایگزین برای سوختهای فسیلی است زیرا شبیه سوختهای فسیلی می سوزد و به مراتب الایندگی کمتری دارد دراین تحقیق با استفاده ازروش ترانس استریفیکاسیون و روغنهای خوراکی بیودیزل تولید شد نتایج نشان میدهد که روغن ذرت نسبت به روغنهای زیتون سویا و کانولا قابلیت بیشتری برای تولید بیودیزل دارد همچنین نتایج نشان میدهد که کاتالیزور KOH نسبت به NaOH عملکردبهتری درتولید بیودیزل دارد

لینک کمکی