فایل word مقاله رديابي وجود ژن مولد هسته يخ در برخي از جدايه هاي Pseudomonas viridiflava

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رديابي وجود ژن مولد هسته يخ در برخي از جدايه هاي Pseudomonas viridiflava :

چکیده:
تولید هسته یخ در باکتری های Pseudomonas viridiflava جداسازی شده از مرکبات استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان فعالیت هسته یخ از روش انجماد قطره ای استفاده شد. جهت ردیابی ژن ina+ در جدایه های P. Viridiflava از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز استفاده گردید. به دلیل عدم وجود توالی ژن مولد هسته یخ P. viridiflava در NCBIبرای طراحی پرایمر, احتمال بر این اساس قرار گرفت که ژن ina+ در P. viridiflava مشابه با ژن هسته یخ در P. syringa و P. fluorescence باشد. بنابراین 2 نوع پرایمر از روی توالی ژن هسته یخ P. syringae و P.fluorescence طراحی گردید و نوع سوم از روی تطابق دو توالی ژن هسته یخ در P. syringae و P. fluorescence طراحی شد. طراحی نوع چهارم پرایمر برای ژن هسته یخ در این باکتری, بر اساس نواحی محافظت شده در چندین نوع از باکتری های مولد هسته یخ صورت گرفت. 3 نوع پرایمر اول در واکنش زنجیره ای پلی مراز مورد استفاده قرار گرفتند و در برخی از جدایه ها تولید باند کردند که نشانگر شباهت ژن هسته یخ در این جدایه ها با ژن هسته یخ در P. syringae و P. fluorescence بود. ولی درپرایمر نوع چهارم تعداد بیشتری از باکتری ها دارای باند مورد نظر بودند.

لینک کمکی