فایل word مقاله نقش مجتمعهاي کشاورزي- دامپروري در توسعه پايدار کشاورزي:مديريت بهينه گازهاي گلخانهاي GHGs

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش مجتمعهاي کشاورزي- دامپروري در توسعه پايدار کشاورزي:مديريت بهينه گازهاي گلخانهاي GHGs :

چکیده:
کشاورزی هادی پیشرفت و توسعه پایدار کشورهاست. هدف از مقاله تبیینی-نقدی حاضر بازبینی برخی اهداف و تاثیر صنعت کشاورزی به عنوان تعیین کننده سلامت جامعه بشری بر محیط زیست و ساکنان آن است. دستیابی به کشاورزی پایدار نیازمند تحول تفکرات و بازاندیشی اساسی در کشاورزی قرن 12 باپذیرش نتایج تحقیقات علمی نظیر تکنیکهای مولکولی و توسعه سیستمهای متمرکز کشاورزی است. پایداری این روند نیازمند پیمودن صحیح راه تولید در آیندهایقابل پیشبینی است. کشاورزی نقشی اصلی در سیلان جهانی گازهای گلخانهای دیاکسید کربن, اکسید نیتروس, و متان ایفا میکند. با اینحال نظارت و برنامههایکنترلی در بسیاری کشورها وجود ندارد. توسعه مکانیسمهایی برای حفظ محیط زیست همراه با توسعه پایدار کشاورزی با کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخشکشاورزی اغلب از طریق سیاستهای اداری-اجرایی هر حکومتی تعبیه میشوند. با توجه به ضرورت کسب توان رقابت در سطح جهانی, بازسازی سیاستهای توسعه این صنعت در جهت فراهمسازی شرایط سودآور و کاهش ناکارایی در تولیدات دامی از طریق حداقل زیان به محیط زیست ضروری است

لینک کمکی