فایل word مقاله ارزيابي معيارهاي مقاومت به خشکي ژنوتيپهاي جو در مرحله جوانه زني با استفاده از پلي اتيلن گليکول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي معيارهاي مقاومت به خشکي ژنوتيپهاي جو در مرحله جوانه زني با استفاده از پلي اتيلن گليکول :

چکیده:
تنشهای محیطی به ویژه تنش خشکی ازمهمترین عوامل کاهشو اختلال درمراحل مختلف رشدونمو گیاهی بخصوص جوانه زنی درمناطق خشک و نیمه خشک ایران است جوانه زنی یکی ازمهمترین مراحل رشد است که نیاز اولیه و اساسی برای داشتن تراکم مناسب گیاه درمزرعه محسوب می شود درهمین راستا به منظور بررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی هشت رقم جو ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با 3تکرار به اجرا درامد دراین ازمایش درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی شاخص بنیه بذر طول ریشه چه و طول ساقه چه اندازه گیری شدند نتایج نشان داد که با کاهش پتانسیل اسمزی صفر به 12- بار کلیه صفات بطور معنی داری کاهش یافتند.

لینک کمکی