فایل word مقاله بررسي پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال دشت عباس با مدلهاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال دشت عباس با مدلهاي مختلف :

چکیده:
پدیده ضربه قوچ در پروژههای خطوط انتقال از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نادیده گرفتن این پدیدهمیتواند خسارات قابل توجهی به تجهیزات مربوطه وارد نماید. به منظور تحلیل ضربه قوچ نرم افزارهایمتعددی بر پایه روشهای مختلف ریاضی و عددی ارائه گردیده اند. در این تحقیق سه نرم افزار شناخته شده به نامهای Hammer ,AFT Impulse و Hytran برای تحلیل ضربه قوچ درخط انتقال طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت عباس استفاده گردید. نتایج تحلیل سه مدل برای خطوط بدون تجهیزات و با تجهیزات موردمقایسه و ارزیابی قرار گرفته و ضمن ارزیابی طراحی انجام شده توسط مشاور, میزان صحت و دقت سه نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نرم افزار AFT Impulse بیشترین همخوانی را با نتایج مشاور داشته ضمن آنکه نتایج حاصل از نرم افزار Hammer دور از واقعیت و انتظار بودند .در برنامه Hammer مشاهده گردید که علیرغم نصب دستگاههای مهارکننده جهت تعدیل فشارهای کمینه,نه تنها فشار کمینه تغییر نکرد بلکه فشار بیشینه افزایش یافت ولی نرم افزارهای AFT Impulse و Hytran همخوانی خوبی با هم و با نتایج عملی داشتند.

لینک کمکی