فایل word مقاله ارزيابي مدل WMS در تعيين دبي حداکثر سيلاب در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي مدل WMS در تعيين دبي حداکثر سيلاب در استان خوزستان :

چکیده:
مدل WMS یکی از مدلهای جدید هیدرولوژیکی است که توسط دانشگاه بیرمنگام تهیه شده است, این مدل با استفاده از مدل رقومی حوضه ها توانایی بالایی در مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه ها و رودخانه ها رااز خود نشان داده است. با توجه به اهمیت تعیین میزان سیلابهای حوضه های آبریز مختلف, در مطالعات منابع آب و با توجه به لزوم استفاده از مدلهای جدید در تعیین پارامترهای هیدروگراف سیلاب جا دارد جهتواسنجی این مدلها و تطبیق آنها با شرایط موجود در نقاط مختلف ایران مطالعاتی صورت پذیرد لذا در این مقاله مدل WMS مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و برای تعیین دبی سیلاب حوضه ای واقع در استانخوزستان مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن با مقادیر تجربی و روش SCS مورد مقایسه قرار گرفت, نتایج نشان داد که مدل WMS تطابق مناسبی را با سیلاب محاسباتی با معادلات تجربی در استان خوزستان نشان می دهد.و می توان از این مدل برای براورد سیلاب در این منطقه استفاده نمود

لینک کمکی