فایل word مقاله بررسي پديده فرونشست زمين و فروچاله در اثر افت سطح آب زيرزميني در دشت کبودراهنگ همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي پديده فرونشست زمين و فروچاله در اثر افت سطح آب زيرزميني در دشت کبودراهنگ همدان :

چکیده:
فرونشست سطح زمین در اثر استخراج بیرویه از منابع آب زیرزمینی, یکی از رویدادهایی است که در ایرانبه وفور مشاهده شده است. با توجه به استخراج بیرویه منابع آب زیرزمینی در کشور, متأسفانه روز به روزاستانهای بیشتری دچار فرونشست زمین شده یا در معرض خطر فرونشست زمین قرار میگیرند از جملهاستانهای کرمان, تهران, خراسان رضوی, همدان, گلستان و اصفهان. دشت کبودراهنگ همدان غنیتریندشت استان از نظر دارا بودن منابع آب زیرزمینی میباشد اما متاسفانه در 30 سال اخیر به علت برداشت بیشاز حد از آبهای زیرزمینی به منظور تامین نیازهای کشاورزی و صنعتی و عدم وجود نظارت کافی بر اینمساله, به شدت با افت سطح آبهای زیرزمینی مواجه شده است. به وجود آمدن حدودا 21 فروچاله 1 در ایندشت و پدید آمدن فرونشست زمین از جمله عوارض افت سطح آب زیرزمینی در این منطقه است. در اینتحقیق با توجه به آمار و اطلاعات موجود از منطقه و همچنین نقشه فرونشست مشاهداتی در مورد مدیریتمنابع آب زیرزمینی و نشست زمین در این منطقه بحث و راهکارهایی ارائه میشود

لینک کمکی