فایل word مقاله بررسي رابطه بين قابليتهاي مديريت دانش و موفقيت انتقال دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين قابليتهاي مديريت دانش و موفقيت انتقال دانش :

چکیده:
برای به دست آوردن منافع رقابتی ,یک سازمان می بایست توانائی مدیریت موثر دارائی اصلی اش یعنی دانش را داشته باشد.جدا از انواع مختلف دانش که در زمینه های مختلف آن مطرح می شود,قدرت راضی کردن نیازهای مشتری هم نقش مهمی در تولید محصول یا خدمت با کیفیت در آن سازمان ایفا می کند.به طور خاص ف در پروژه های فناوری اطلاعات , نیاز هست که آنچه مشتریخواهد به طور موثر و کارآمد به بخشITانتقال داده شود و در عوض واحدITبایستی ایننیازها را به طور موثر و کارآمد در نظر بگیرد و ببیند.این تحقیق رابطه بین قابلیت های مدیریت دانش و موفقیت انتقال دانش در واحد هایITچندشرکت را می سنجد.که به دلیل حفظ اطلاعات از ذکر نام این شرکتها خودداری میشود.پرسشنامه برای 150 نفر از کارکنانITاین شرکتها ارسال شد و این داده ها با کمک روش مدلسازی معادلات ساختاری PLSتجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که برای اینکه انتقال دانش در یک پروژهITموفقیت آمیز باشد , واحدIT باید هم یک زیرساخت دانش خالص و هم فرایندهای مناسب دانش را داشته باشد.در بین این قابلیت ها,عوامل زیربنائی کلیدی و فرایندهای دانش مشخص شده اند.ثابت شده است که کاربرد و فراگیری در تضمین یک فرایند زیربنائی مهم می باشند در حالی که فرهنگ (فرهنگ یادگیری , فرهنگاشتراک گذاری ), فناوری (فناوری مشارکتی , فناوری ایجاد فرصت) و ساختار (ساختارهائی که از همکاری و سیستم پاداشها حمایت می کند) به عنوان عوامل زیربنائی مهم شناخته شده اند.بهعلاوه , یافته ها نشان می دهد که فرایندهای دانش (شامل کسب , تبدیل ,کاربرد و نگهداری) در تضمین بهره وری انتقال دانش کلیدی هستند اما ضرورتا موثر نیستند.در حالی که زیر ساختهای دانش اثر بخشی انتقال دانش را تعیین می کنند , اما الزاما بهره وری را تعیین نمی کنند.

لینک کمکی