فایل word یررسی اندازه گیری دقیق در محاسبات مکانیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word یررسی اندازه گیری دقیق در محاسبات مکانیکی دارای 402 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word یررسی اندازه گیری دقیق در محاسبات مکانیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word یررسی اندازه گیری دقیق در محاسبات مکانیکی

فصل

چشم انداز

2-1    انواع خطاها

2-2-1 خطاهایی که نمی توان آنها را حظف کرد

3-1    خطاهای ترکیبی

4-1 تاثیر نتایج میانگین یا روشهای آماری

5-1  روشهای ترسیمی

1-5-1    روش کوچکترین توان دوم

خلاصه

فصل دوم

1-1    تکامل تدریجی استاندارد طول

1-1-2 تعریف متر

2-2 ماهیت نور

پرتوهای تک رنگ

روش اندازه گیری

2-3) گیجهای خطا و گیج های مکعبی شکل

گیجهای میله ای شکل طول

4-3) طراحی و بهره برداری از وسایل اندازه گیری خطی

1-4-3) اصل مسیر

2-4-3)حساسیت

3-4-3) دقت

4-4-3) واریانس

5-4-3) اینرسی در قسمت های قابل حرکت (متحرک)

5-3) اصول سینماتیک

1-5-3 ) تثبیت کامل

2-5-3) یک درجه آزادی

6-3) مقایسه گیج های مکعبی شکل (راپراتورها)

7-3) طراحی مقایسه گرها

1-7-3) مقایسه گرهایی که بزرگنمایی بالایی دارند

1-1-7-3)مقایسه گر تراز شکل Brooks

2-1-7-3)مقایسه گر رادن-رولت (میلیونیوم)

2-7-3) مقایسه گرهای مکانیکی

1-2-7-3)میکروکاتور جانسون

2-2-7-3) مقایسه گر سیگما

3-7-3) مقایسه گرهای مکانیکی – نوری

شکل (16-3) انعکاس از سطح یک صفحه

4-7-3) مقاسیه گرهای بادی

1-4-7-3) مقایسه گرهایی که فشار هوا در آنها از عقب وارد می شود

2-7-4-3) مقایسه گرهایی بادی که با میزان سرعت جریان کار می کنند

5-7-3) کمپراتورهای الکتریکی

6-7-3) کمپراتورهای جا به جایی مایع

1-8-3) کمپراتورهای افقی طول

2-8-3) ماشین های اندازه گیری یونیورسال

3-8-3- میکروسکوپ های فتوالکتریک

9-3) کنترل اتوماتیک ماشین

فصل چهارم

1-4 مقدمه

1-2-4) میزهای سنیوسی

2-2-4) مرغک سنیوسی

3-4) اندازه گیری گیج های مخروطی

2-3-4) ماشین اندازه گیری مخروط

3-3-4) اندازه گیری گیج های حلقه ای مخروطی

4-3-4 اندازه گیر سوراخ های مخروطی

1-4-4) کلینومتر (The Clinometr)

2-4-4) استانداردهای ترازهای مایعی

5-4) وسایل نوری برای اندازه گیری زاویه ای

1-2-5-4) گیج های زاویه دار مرکب

3-5-4) تلسکوپ هم راستایی

6-4) تقسیم دایروی

1-6-4) نصب درجه بندیهای تقسیم شده شیشه ای

2-6-4) کالیبره کردن و درجه بندیهای  مدور و وسایل نشانه گذاری

1-7-4) روش های تمامی اندازه گیری تعامد

1-1-7-4) تصحیح خطای تعامد

فصل

1-5) مقدمه

2-1-5) مونتاژ اتتخابی

3-1-5) سیتم های حدی و سازگاری

1-3-1-5) سیستم Newell برای محدود کننده ها و فیت ها

2-3-1-5) سیستم استاندارد انگلیسی

2-5) گیج های حدی

3-5) تئوری تیلور در گیج ها

4-5) رزوه های پیچ

1-4-5) گیج های حدی برای پیچ ها

1-1-4-5) تلرانس گیج براهی گیج های حدی رزوه شده

2-4-5) گهیج های مرجع برای پیچها

5-5) گیج های حدی مخروطی

7-5) سنجش قطرهای بررگ

1-7-5) سنجش سوراخ های بزرگ

(2-7-5) اندازه گیرهی شعاع های خارجی بزرگ

8-5) مواد گیج ها

1-8-5) عملیات حرارتی گیج های حدی

2-8-5) موادی دیگر برای گیج های حدی

فصل ششم

1-6) نیاز به ماشین ابزار اندازه گیری

2-6) آزمایشات هم راستایی

1-2-6) آزمایش تراز بودن ماشین نصب شده

2-2-6)آزمایش اسپنیرل

3-2-6) آزمایش صافی و تخت بودن

فصل هفتم

1-7) مقدمه

2-7) چشم انداز

3-7)منحنی اینولوت

6-7) چرخ دنده های مارپیچ

8-7) اندازه گیری چرخ دنده

1-8-7) آزمایشات عمومی

9-7) آزمایشات غلتکی چرخ دنده

1-10-7) ضخامت دندانه در خط گام

2-10-7) وتر ثابت

11-7) اندازه گیری با استوانه ها

12-7) اندازه گیری گام چرخ دنده

1-12-7) اندازه گیری گام از یک دندانه تا دندانه بعدی

2-12-7 اندازه گیری خطای تقریبی گام

( 13-7) آزمایش شکل اینولوت

فصل هشتم

1-8) مقدمه

2-8) اندازه گیری قطراصلی

3-8) اندازه گیری قطر فرعی

1-4-8)تصویر رزوه پیچ

2-4-8 ) اندازه گیری میکروسکوپی زاویه دامنه

3-4-8 ) تأثیر خطاهای زاویه دامنه

5-8) خطاهای گام در رزوه های پیچ

1-5-8 ) انواع خطای گام

2-1-5-8) خطای گام پریودی

3-1-5-8) مشتقی رزوه ها(Tread Driunkenness)

2-5-8 اندازه گیری خطای گام

3-5-8) اثرخطاهای گام

6-8) اندازه گیری قطر مؤثر ساده

1-6-8) محاسبه بهترین سایز مفتول

3-6-8 تصحیح فشار الاستیک و کج شدگی

7-8) قطر مؤثر ظاهری

8-8) اندازه گیری های گیج های حلقه ای پیچ

فصل نهم

1-9- مقدمه

1-1-9) عمر خستگی

2-1-9 ) خواص یاتاقانی

3-1-9 ) فرسایش

2-9) معنی بافت سطح

3-9) روشهای اندازه گیری پرداخت سطح

دستگاههای میل سوزنی

2-3-9 ) سطح سنج تاملینسون

4-9) تحلیل طرح حاصل شده

1-4-9) ارتفاع قله تا دره

2-4-9) مقدار ریشه میانگین مربع ها( یا مقدار R.M.S )

3-4-9) روش میانگین خط مرکزی( روش C.L.A )

5-9) میکروسکوپ تداخلی

6-9) رو شهای المثنی

فصل دهم

کنترل و کیفیت آماری

1-10) مقدمه

2-10) تغییرپذیری فرآیند

2-2-10) انحراف استاندارد میانگین اندازه زیر گروهها

1-3-10) نقشه های کنترل برای میانگین

1-1-3-10) روشهای ساده شده ای برای تنظیم حدود کنترل

2-3-10 ) نقشه های کنترل برای محدوده(Range )

3-3-10خلاصه ای از روش تنظیم یک نقشه کنترل

1-4-10 )نقشه های کنترل حدی فشرده شده

6-10) تئوری ساده احتمال

1-6-10) توزیع احتمال دو جمله ای(Binomial probability Distribution

2-6-10) توزیع احتمال(the passion probability Distribution )

7-10) مشخصه های سیستم های نمونه گیری

8-10) طرح نمونه گیری اقتصادی

1-8-10) سطح کیفیت متوسط مورد پذیرش برای موجودی(= کالا)

2-8-10) نمونه گیری دوتایی(Double Sampling )

9-10) نتیجه گیری

ضمیمه فصل

ضمیمه

فرمانهای پیچی حلقه ای( ماده)

فرمانهای حلقه ای ساده

فرمان حلقه ای مخروط (ماده)

موارد دیگر استفاده از دکور زاویه

آزمایش سطح های زاویه دار

1- آماده کردن دکور زاویه

2- تنظیم جای قطعه کار

3- تعیین انحراف زاویه

2-اندازه گیری زاویه ای

3- این روش را برای بقیه طول سطح تکرار کنید

4- تعیین خطاها

موارد استفاده از اتوکولیماتور

اندازه گرفتن دندانه های خارجی

اندازه گیری زاویه دندانه

روش محاسبه زاویه شیب

اندازه گیری زاویه و شکل پیچ

آزمایش کردن مخروط از نظر درازا

مقایسه کننده های الکتریکی

یک کپراتور پنیوماتیکی

 

فصل 1
چشم انداز
تمامی مهندسین ( بدون توجه به اینکه در چه شاخه ای کار می کنند )پیوسته با مسائل اندازه گیری روبرو هستند . مسائلی نظیر اندازه گیری جرم , نیرو , دما , مقدار یک جریان الکتیرکی , طول ,زاویه و غیره و یا مسائلی مربوط به اثرات جمعی از آنها .نتایج این قبیل اندازه گیری ها خط مشیی را به مهندس نشان می دهد و اطلاعاتی را فراهم می کند که می توان بر اساس آنها تصمیم گرفت .
این قبیل اندازه گیری ها بخشی از علم متالوژی را شکل می دهد به خصوص مربوط به مهندسان مکانیک یا مهندسان تولید می شوند چرا که با اندازه گیری طول و زوایا ارتباطند .
در این بین طول یکی از اجزا مهم اندازه گیری است و با کاربرد خاصی از اندازه گیری خطی می توان اندازه گیری زاویه را نز انجام داد.
در حقیقت مقصود از اندازه گیری حصول وسیله ای است برای کمک  به تصمیم گیری هر چه بهتر. البته باید گفت که اندازه گیری تا زمانی بر اساس دقت قابل قبولی نباشد یک اندازه گیری کامل نخواهد بود.اگر چه هیچ اندازه گیری دقیق نیست اما ذکر دقت در اندازه گیری به ابعاد اندازه گیری بسیار مفید است. می دانیم عضو لاینفک اندازه گیری است و گریزی از آن نیست ولی به حد اقل رساندن آن ممکن است. در این جا مثالی آورده می شود: فرض کنید که یک اپراتور در اختیار دارید و اندازه اسمی آن 30 mm است. آیا بیان انداز? اپراتور به تنهایی کافی است؟ حال اطلاعات زیر را در نظر می گیریم:
(a : خطای اندازه گیری شده در راپراتور -0.0002mm است.
(b : و دقت آن +-0.0004 mm است.
حال هر کسی از این راپراتور استفاده کند اطلاعات کاملی در اختیار دارد و د جهت اندازه گیری دقیق تر یاری اوست.
گاهی اوقات دقت اندازه گیری بالا نیست و می توان از خطا چشم پوشی کرد مثلاً فرض کنید از یک راپراتور(بلوک اندازه گیری) برای اندازه گیری خط مبنای یک ورنیه که فقط mm 0.02 دقت دارد استفاده شود. در اینجا خطا قابل چشم پوشی است چرا که مقدار آن ناچیز است حالا اگر از همین راپراتور برای تنظیم یک کمپراتور (مقیاسه گر) که درجه بندی آن تا mm 0.001 را نشان می دهد استفاده شود مقدار خطا مهم بوده و باید در نظر گرفته شود. با ترتیب دقت اندازه گیری راپراتور دقت کمپراتور, کل دقت اندازه گیری حاسل می شود.
در انتها باید گفت این فصل مرجعی خواهد شد برای مطالب بعدی کتاب .

2-1    انواع خطاها
معمولا در هر اندازه گیری دو نوع خطا می توان تشخیص داد. یک نوع آنهایی می باشند که با دقت بیشتر در کار می توان حذفشان کرد و نوع دیگر که عضو لاینفک اندازه گیری می باشد و به عبارت دیگر نمی توان آنها را به صفر رساند.
1-2-1) خطاهایی که می توان آنها را حذف کرد (آنها را به صفر رساند)
الف) خطاهای ناشی از غلط خواندن:
مثلاً یک میکرومتر به مقدار 28/5 را نشان می دهد 78/5 یا 28/6 خوانده می شود.
ب) خطاهای محاسباتی.
این نوع خطا معمولاً به هنگام جمع کردن اعداد پیش می آید. مثلاً برای جمع کردن یک ستون از اعداد دو راه وجود دارد یآ از بالا, اعداد را با هم جمع کنیم یا از پایین ستون شروع به جمع زدن می کنیم که در هر دو صورت باید جوابها بر هم منطبق باشند در بسیاری مواقع این قبیل خطاها (همچنین خطاهای ناشی از غلط خواندن) نتایج دور از انتظاری به دست می آیند و با تکرار اندازه گیری آشکار می شود. البته همیشه با تکرار ایرادها مشخص نمی شود تنها راه جلوگیری از پیشامد چنین خطاهایی دقت و توجه به جزئیات است.
ج) خطاهای محوری :
این نوع خطاها زمانی اتفاق می افتد که وسیله اندازه گیری با قطعه کاردر راستای صحیح قرار نداشته باشند که معمولا بین اندازه واقعی یعنی D ومقدار غیر حقیقی یعنی M یک رابطه مثلثاتی برقرار خواهد بود.(شکل1-1)
با توجه به شکل, صفحه مدرج با قطعه کار زاویه   می سازد بنابراین (1-1)    در حالت دیگری همین نوع خطا در اثر نا راستایی بین امتداد خط دید و درجه بندی دستگاه اندازه گیری پدید می آیند.
اکثر اندازه گیری ها کم و بیش متأثر از شرایط محیطی در آن نانجام می شوند هستند و مهمترین عامل نیز دماست و هم دمای محیط چندان سودمند نخواهد بود بنابریان باید سعی کرد خود جسم نیز دمای ثابت و حتی الامکان دمای محیط دمای محیط اندازه گیری را داشته باشد. دست زدن به وسیله اندازه گیری خود می تواند دمای وسیله را تغییر داده از دقت آن بکاهد.
بنابراین بهتر است که در طول مدت انداز گیری کلیه وسایل روی یک سطح چوبی  یا پلاستیکی قرار داده شوند, همچنین تا آنجا که امکان دارد وسیله اندازه گیری دارای دسته عایق باشد.
وقتی که درباره اندازه گیری , بحث می شود باید دو نکته مهم را مورد توجه قرار داد :
1) اندازه گیری مستقیم: قطعه مستقیماً به وسیله ابزار اندازه گیری , اندازه گرفته می شود. در این حالت تأثیر حاسل از به کار بردن یک دمای غیر استاندارد تولید یک خطای نسبی می کند.
           (2-1)             
L :طول واقعی (اندازه گرفته شده در دمای استاندارد
X : ضریب انبساط طولی قطعه
  : میزان انحراف دما از دمای استاندارد
(2) اندازه گیری غیر مستقیم (نسبی یا مقایسه ای ):
اگر فرض کنیم که دو قطعه داریم که ضریب ننبساطی طولی آنها به ترتیب    باشند.
آنگاه  خطای ناشی از کاربرد دمای غیر استاندارد عبارت است از.
در صورتیکه مقادیر x1 و x2 کوچک باشند و میزان خطا کوچک می شود.
با توجه به مطالب فوق واضح است که اندازه گیری مستقیم هم دما بودن تمامی اجزا سیستم اندازه گیری مهم بوده بهتر است که تا حد امکان نزدیک به دمای استاندارد باشد.
در بعضی از وسائل اندازه گیری علاوه بر , عوامل دیگر نظیر میزان رطوبت هوا, فشار هوا, میزان دی اکسید کربن و... قادر به تغییر دقت اندازه گیری می باشند. پس باید در تمام طول  اندازه گیری عوامل فوق ثبت شده و بعد از اندازه گیری آنها تغییر ایجاد می کنند می توان به تداخل سنجها اشاره کرد.
هـ) خطاهای ناشی از تغییر شکل کشسان :
هر شی کشسان برای تحمل نیرویی بر آن وارد می شود تغییر شکل می دهد به بزرگی این تغییر شکل وابسته به بزرگی نیرو, بزرگی سطح تماس و خواص میکانیکی مواد در حال تماس دارد. پس باید مراقب بود تا میزان بار یا فشار اندازه گیری به هنگام استفاده از روش اندازه گیری. مقایسه ای (یعنی اندازه گیری با کمپراتورها)ثابت باشند.
در بسیاری از کارخانجات برای داشتن اندازه گیری بهتر از کمپراتورها و میکرومترهای رومیزی استفاده می کنند فشار اندازه گیری و منظور از فشار بین سطوح قطع? مورد اندازه گیری و وسیل? اندازه گیری است ثابت است و اگر سطوح تماس که البته می توانند از انواع مختلف باشند صحیح تنظیم نشوند اندازه واقعی به دست نخواهد آمد.
بنابراین قبل از خواندن هر گونه اندازه گیری یا هر برداشتی از اندازه و ابعاد قطعه کار, باید آن را نسبت به وسیل? اندازه گیرهی دقیقاً تنظیم نمود. فرمول زیر تغییر شکل نهایی, در اثر فشارw وارد بر قطعه ای کره ای شکل را نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر یک کره استاندارد به شعاع استاندارد   و یک قطعه اندازه گیری کره ای شکل به شعاع قابل اندازه گیری   داشته باشیم که هر دو تحت فشار اندازه گیری W قرار دارند تغییر در فاصله مراکز این دو کره یعنی   , می شود :
  تغییر شکل نهایی    (4-1)
  و   به ترتیب ضرایب پواسان برای قطعه استاندارد و قطعه کار می باشند. و   و   نیز برای قطعه استاندارد و قطعه کار می باشند. اگر این اندازه گیری به وسیله یک کمپراتور و در دو مرحل? A و B انجام شود مقدار خطای   خواهد بود که   تغیؤی شکل نهایی برای مرحل? اول و   برای مرحله دوم است. ضمناً باید مقادیر   به طور جداگانه برای هر دو حالت A وB تعیین شود.
نوع دیگر ازتغییر  این شکل کشسان وقتی اتفاق می افتد که یک جسم زیر فشار وزن خود شکم دهد و خم شود) در این حالت برای خطا می توان موقعیت تکیه گاه را تغییر داد. (شکل 2-1)
(a استاندارد خط و میله ی ها که شیب انتهای میله صفر است.
(b لبه های مستقیم انتهایی مشتبه مرکز میله تغییر شکل می دهد.
شکل 2-1) موقعیت های تکیه گاهی برای حالات مختلفی از اندازه گیری (به جنبش ضمیمه مراجعه شود) در حالت اول می بینید که شیب در انتهای قطعه صفر است ولی در حالت دوم شیب در دو انتهای قطعه به همان میزان شیب در وسط قطعه است پس تغییر شکل کشسان حاصل از وزن قطعه در حالت اول کمترین تأثیر را بر طول دارد.
2-2-1 خطاهایی که نمی توان آنها را حظف کرد.
هیچ اندازه گیری نمی تواند کاملاً دقیق باشد چرا که هر مقدرا عددی ثبت شده به چشم انسان بستگی دارد و انسان  می تواند در هر مرحله از خواندن اشتباه کند بنابراین خواندن درجه بندی وسیله اندازه گیری به توانایی مقصدیمتعددی در خواندن درجه بندی و در بعضی حالات نیز به حس لامسه مقصدی وابسته است.
الف) خطاهای ناشی از درجه بندی
اگر درجه بندی که اندازه ها از روی آن خوانده می شود دارای خطا باشد بدیهی است که خود اندازه گیری هم دارای خطا خواهد شد. اسن خطا تا حدودی با میزان سازی در جه بندی وسایل اندازه گیری مطابف استانداردهای معین طول بر طرف می شود. با این حال خطای ناشی از درجه بندی را در اندازه گیری های مقایسه ای با کوچک ترین تقسیمات کاهش می دهند.

لینک کمکی