فایل word مقاله بررسي اثرات سيلاب هاي طبيعي و مصنوعي رهاسازي از سد اميرکبير بر تغذيه آبخوان دشت شهريار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات سيلاب هاي طبيعي و مصنوعي رهاسازي از سد اميرکبير بر تغذيه آبخوان دشت شهريار :

چکیده:

در این مطالعه با کمک آمار هیدرومتری ایستگاه بیلقان بر روی رودخانه کرج و پیزومترهای حفر شده در مخرو طافکنه کرج, نقش تغذی های سیلابهای مصنوعی رهاسازی از سد امیرکبیر در بستر رودخانه بر تغذیه آبهای زیرزمینی دشت شهریار مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی اثرات تغذی های جریان های سیلابی,همبستگی جریان رودخانه و تغییرات سطح آب پیزومترها و همچنین هیدروگرا فهای جریا نهای سیلابی وپیزومترها و نقشه ه مپتانسیل آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته است. با کمک این اطلاعات مشخص گردید که سیلابهای رها شده و سرریزی از آبگیر بیلقان در بخ شهای بالایی مخروط افکنه نقش موثری را در تغذیه آبخوان داشته است. تاثیرات تغذیه ای سیلابها در تغییرات تراز سطح ایستابی پیزومترهای بالادست وهمچنین نقشه هم پتانسیل آبهای زیرزمینی مشهود بوده و انطباق و هماهنگی قابل قبولی در رفتارهیدروگرا فهای جریان سطحی و پیزومترهای شا هعباسی, قلع هحس نخان و رضی آباد در بالادست مخروط افکنه (با تاخیر زمانی یک ماهه) قابل مشاهده م یباشد. این هماهنگی در قسم تهای پایین دستی مخروط افکنه که جریانهای سطحی خاصی در آن جاری نیست, رسوبات ریزدانه تری حضور دارند و تحت تاثیر عوامل تغذیه ای بیشتری هستند به صراحت قابل بررسی نبوده و سیلابهای رهاشده از سد امیرکبیر تاثیر کمتری خواهند داشت.

لینک کمکی