فایل word مقاله بررسي اجمالي نقش تأمين آب در فرونشست دشت تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اجمالي نقش تأمين آب در فرونشست دشت تهران :

چکیده:

عوامل متعددی برای رخداد پدیده فرونشست در دشت تهران تا کنون ذکر شدهاند اما مهمترین دلیل راهمواره برداشت بیش از حد آب زیرزمینی ذکر کردهاند. شهر تهران بر روی نهشتههای آبرفتی جوانی بنا شده است که ستبرای آبده آنها حداکثر به 400 متر میرسد و آبخوان اصلی تهران درون این آبرفتها جای گرفته است و حضور لنزهای رسی پراکنده سبب تشکیل آبخوانهای محبوس در زیر سفره اصلی شده است. دربررسی هیدروگراف واحد دشت تهران و مقایسه آن با هیدروگراف منطقه فرونشستی میتوان به ثابت بودن نسبی تغییرات آن در بازه 7 ساله و شباهت نمودارها پی برد. همچنین نسبت عمق برداشت در هردو منطقه یکسان میباشد اما میزان برداشت آب در منطقه فرونشستی نسبت به مساحت بیش از مقدار برداشت در خارج محدوده فرونشستی میباشد. افت سطح آب زیرزمینی در خارج محدوده فرونشست سریعتر از افت در منطقه فرونشستی میباشد با این وجود شاهد افزایش نرخ فرونشست در چند سال گذشته بودهایم. با توجه به شواهد عوامل دیگری غیر از افت سطح آب زیرزمینی در دشت تهران در رخداد فرونشست دخیل میباشند.

لینک کمکی