فایل word مقاله بهينه سازي اندازه باطري در تجهيزات فتوولتيک با استفاده از داده هاي سنجش از دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهينه سازي اندازه باطري در تجهيزات فتوولتيک با استفاده از داده هاي سنجش از دور :

چکیده:

استفاده از سلولهای خورشیدی روز به روز در حال افزایش است. بدیهی است که در اکثر موارد برای ذخیره انرژی الکتریکی تولید شده از این سلولها , نیازمند باطری یا یک منبع ذخیره است. نکته ای که تا به حال کمتر به آن توجه گردیده است اندازه باطری( ظرفیت ذخیره انرژی ) در این تجهیزات است. هدف از این تحقیق ارائه راهکاری برای بهینه سازی اندازه باطری در تجهیزات فتوولتیک با بهره گیری از داده های سنجش از دور می باشد. در همین راستا دو استان یزد و اردبیل به منظور ارزیابی کارایی روش انتخاب شدند. در مرحله اول داده های خام, شامل : ( 1) حداقل تابش در دسترس , ( 2) کسری تابش خورشیدی زیر مقادیر مورد انتظار , ( 3) تعداد روزهای بدون خورشید; بدست آمده از طریق سنجش از دور , برای تجزیه تحلیل وارد نرم افزار Arc GIS شد و پایگاه اطلاعاتی تشکیل گردید. در مرحله دوم, از طریق داده های وارد شده در نرم افزار Arc GIS لایه های رقومی ساخته شد و براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP), وزن دهی و طبقه بندی گردید. سپس لایه ها ترکیب و مناطق مورد مطالعه هر کدام به دوناحیه به منظور بهینه سازی اندازه باطری تقسیم شدند . نتایج تفاوت معنی داری را در اندازه بهینه باطری در تجهیزات فتوولتیک, نتنها در دو ناحیه مورد مطالعه در مقایسه با یکدیگر, بلکه حتی در سطح استان ها را نیز نشان داد. در نهایت ضریبی برای محاسبه اندازه بهینه باطری (ظرفیت ذخیره انرژی) برای مناطق مذکور برآورد و نتایج با هم مقایسه شد

لینک کمکی