فایل word مقاله کلا سبندي و تلفيق لايه هاي اطلاعاتي چهارگوش گلگهر به منظور تعيين مناطق اميدبخش کاني سازي آهن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کلا سبندي و تلفيق لايه هاي اطلاعاتي چهارگوش گلگهر به منظور تعيين مناطق اميدبخش کاني سازي آهن :

چکیده:

چهار گوش 1:100000 گ لگهر بطور کامل در زون سنندج-سیرجان واقع شده است, از اینرو دارای پتانسیل بالایی از کان هزایی آهن و همچنین عناصر فلزی دیگر از قبیل سرب و روی م یباشد. در این مطالعه به بررسی مناطق امیدبخش کانه زایی آهن در منطقه پرداخته شده است. بدین منظور لای ههای مختلف اطلاعاتی از قبیل نقش هی زمین شناسی, نقش هی گس لهای منطقه, نقش ههای حاصل از داد ههای مغناطیسی که به منظورپتانسی لیابی کانی سازی آهن مثمرثمر می باشند و همچنین نقش ههای مناسب بدست آمده از تصاویر ماهوار های ETM+7منطقه کلاس بندی شدند. در هر یک از این لای ههای اطلاعاتی کلاس بندی شده مناطق امید بخش معرفی شدند که چون تنها از یک لایه اطلاعاتی استفاده شده است از صحت کافی برخوردار نمیباشند. به منظور تعیین دقیق تر مناطق امیدبخش کانی سازی آهن, از تلفیق کلی هی لای ههای اطلاعاتی در محیط GIS استفاده شد و مناطق امیدبخش معرفی شدند.

لینک کمکی