فایل word مقاله تعيين وبررسي برخي ويژگي هاي فيزيکي آچار(محصول سنتي شهرستان زابل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعيين وبررسي برخي ويژگي هاي فيزيکي آچار(محصول سنتي شهرستان زابل) :

چکیده:

در این تحقیق به منظور آشنایی بیشتر با ویژگی های فیزیکی محصولی سنتی تحت عنوان آچارکه در استان سیستان و بلوچستان و در شهرستان زابل تولید می شود, خواص هندسی آن از جمله قطر بزرگ, قطر متوسط, قطر کوچک, قطر میانگین هندسی, قطر میانگین حسابی, حجم نمونه, ضریب کرویت, میزان انحنا, مساحت سطح و برخی خواص ثقلی مانند چگالی جامد, چگالی توده و تخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین مقدار قطر بزرگ,قطر متوسط و قطر کوچک به ترتیب برابر و 29 /1 58/05 میلی متر بودند و هم چنین کمترین مقدار آنها به ترتیب برابر با 49/3 و 17/35 و 17/225 میلی متر بود. ضریب کرویت با استفاده از روش محسنین 56 % و میزان انحنا26/89میلی متر و مساحت سطح برابر با 27/9219 متر مربع تخمین زده شدند. چگالی جامد نمونه مورد بررسی 760 کیلوگرم بر متر مکعب و چگالی توده آن475/8 کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمد و درصد تخلخل آچار نیز37/39%تعیین شد.

لینک کمکی