فایل word مقاله استفاده ازالگوريتم بهينه ساز گروهي براي تعيين بهينه پيشنهاد ژنراتورها دربازار برق دريک بازه زماني 24 ساعته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استفاده ازالگوريتم بهينه ساز گروهي براي تعيين بهينه پيشنهاد ژنراتورها دربازار برق دريک بازه زماني 24 ساعته :

چکیده:

دراین مقاله مساله استراتژی پیشنهاد دهی بهینه برای یک تولید کننده بررسی شده است هدف اصلی افزایش سود تولید کننده دریک بازه زمانی 24 ساعته است همچنین قیود فیزیکی ژنراتور درتعریف مساله لحاظ شده است پیشنهاد ژنراتور در3 پله به بازار ارایه میشود برای حل مساله از الگوریتم جستجو گرگروهی استفاده شده است کلیه قیود مساله با استفاده از روش ضرایب جریمه درالگوریتم لحاظ شده اند قیمت بازار به عنوان یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال و انحراف معیار مشخص فرض شده است درنهایت نتایج شبیه سازی دراین مقاله نشان دهنده تاثیر زیاد استراتژی پیشنهاد دهی بهینه برسود تولید کننده در 24 ساعته است همچنین نتایج نشان میدهد پله های قیمتی پیشنهادی نزدیک به میانگین قیمت بازار درهر ساعت است این موضوع تاثیر پذیری قیمت پیشنهادی را از میانگین تعیین شده برای قیمت بازار نشان میدهد

لینک کمکی