فایل word مقاله تاثير موقعيت ترک خوردگي در طول لرزش تير طره اي با ميزان رشد ترک خوردگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير موقعيت ترک خوردگي در طول لرزش تير طره اي با ميزان رشد ترک خوردگي :

چکیده:

در بررسی کنون, تلاشی برای یافتن تاثیر موقعیت تر کخوردگی از انتهای آزاد تا انتهای ثابت, میزان رشد ترک خوردگی در طول ارتعاش تیر طر های انجام شده است. در فرکانس 60 ,80,100,120 هرتز, مقدارD و F,B,V مشاهده شده اند و ثبت شده اند. طول نمونه ها در کار آزمایشگاهیmm400ثابت نگه داشته شد هاند. ترک خوردگ یها به طور مصنوعی در 15و123و80و100mm از انتهای آزاد چهار نمونه به طور نسبی ایجاد شد هاند یک مدل ریاضی با استفاده از بررسی ابعادی برای یافتن مقدار نرخ رشد تر کخوردگی در طول ارتعاشی تیرک طر های گسترش یافته است مقادیر محاسبه شدهG برای مشاهده میزان رشد ترک خوردگی در طول تیر برای نمون ههای متفاوت با موقعیت تر کخوردگی متفاوت طراحی شده است. طرح ها برای یافتن تاثیر موقعیت ترک خوردگی در هر فرکانس برای تعیین میزان رشد ترک خوردگی در طول ارتعاش تیر طره ای مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته اند

لینک کمکی