فایل word مقاله تاثير فواصل بوته روي رديف بر عملکرد و درصد روغن ارقام آفتابگردان در شرايط آبي گنبد کاوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير فواصل بوته روي رديف بر عملکرد و درصد روغن ارقام آفتابگردان در شرايط آبي گنبد کاوس :

چکیده:

به منظور بررسی اثر فاصله بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم آفتابگردان, آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در سال زراعی 1388 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط آبی اجرا شد. تیمارها شامل سه رقم فرخ, آذرگل و CMSG6 x R-43 و فواصل بوته روی ردیف 20, 25, 3/33 و 50 سانتی متر بود. نتایج حاصل از داده های مورد بررسی نشان داد که اثر رقم بر صفات عملکرد بیولوژیک, شاخص برداشت, درصد و عملکرد روغن بسیار معنی دار بود. فاصله بوته نیز تأثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد بررسی داشت در حالی که برهمکنش بین ارقام در تراکم های مختلف معنی دار نشد. بیشترین عملکرد روغن در فاصله روی ردیف 20 سانتی متر و با میانگین 03/1 تن در هکتار بدست آمد, همچنین عملکرد روغن بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را با درصد روغن (**95/0r=) نشان داد.

لینک کمکی